Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1234/2002 від 27.12.2002

Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про внесення змін до Положення про
          Міністерство юстиції України
 
 
   Внести до  Положення  про  Міністерство юстиції України,
затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 1997 року
N 1396 ( 1396/97 ) (зі змінами, внесеними Указами від 15 вересня
1998 року N 1019 ( 1019/98 ), від 9 лютого 1999 року N 145
( 145/99 ), від 31 липня 2000 року N 934 ( 934/2000 )  і від
7 серпня 2001 року N 596 ( 596/2001 ), зміни, що додаються.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 27 грудня 2002 року
     N 1233/2002
 
 
                       ДОДАТОК
                  до Указу Президента України
                від 27 грудня 2002 року N 1233/2002
 
               ЗМІНИ,
         що вносяться до Положення про
       Міністерство юстиції України ( 1396/97 )
 
 
   1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
 
   "Мін'юст України є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації
державної правової політики".
 
   2. У пункті 3:
 
   доповнити пункт після абзацу першого абзацом такого змісту:
 
   "забезпечення реалізації державної правової політики";
 
   абзаци шостий-сьомий замінити абзацом такого змісту:
 
   "організація виконання рішень  судів  та  інших  органів
(посадових осіб) відповідно до законів України, робота з кадрами,
експертне забезпечення правосуддя".
 
   У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно
абзацами третім - сьомим.
 
   3. У пункті 4:
 
   1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
 
   "1) готує пропозиції щодо проведення в Україні правової
реформи";
 
   2) підпункт 13 виключити;
 
   3) підпункти 14-16 викласти в такій редакції:
 
   "14) дає роз'яснення чинного законодавства державним органам,
підприємствам, установам і організаціям, готує за дорученням
Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів
України правові висновки з відповідних питань;
 
   15) погоджує Типовий регламент роботи кваліфікаційної комісії
суддів;
 
   16) організовує  виконання  замовлення  на  підготовку
спеціалістів апарату судів";
 
   4) підпункт 17 виключити;
 
   5) підпункт 19 викласти у такій редакції:
 
   "19) відповідно  до  законодавства  організовує експертне
забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних розробок в
галузі  судової експертизи, спрямовує і контролює діяльність
науково-дослідних інститутів судової експертизи, які належать до
сфери  управління  Міністерства, координує роботу центральних
органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи,
проводить атестацію судових експертів, веде Реєстр атестованих
судових експертів та здійснює контроль за їх діяльністю";
 
   6) підпункти 20 та 21 виключити;
 
   7) підпункти 22 та 23 викласти у такій редакції:
 
   "22) відповідно  до  законодавства  здійснює  легалізацію
всеукраїнських  об'єднань  громадян,  проводить  реєстрацію
міжнародних  громадських  організацій,  відділень,  філій,
представництв  та  інших  структурних  осередків  громадських
(неурядових)  організацій  іноземних  держав  в  Україні,
всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій, контролює
додержання об'єднаннями громадян положень їх статутів; проводить
реєстрацію політичних партій та їх символіки, контролює додержання
політичними партіями вимог Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, їх статутів, а також проводить реєстрацію всеукраїнських
творчих спілок, Торгово-промислової палати України, всеукраїнських
професійних  спілок,  їх  об'єднань та символіки відповідних
об'єднань громадян і благодійних організацій, Статуту  Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних   захворювань,   статутів   інших   фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх
реєстрація передбачена законами України;
 
   23) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав,
свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, відповідно
до законодавства здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та
реєстрацію прав на нерухоме майно, веде Державний реєстр застав
рухомого майна та Державний реєстр прав на нерухоме майно,
організовує в установленому порядку в системі органів юстиції
надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг
правового і технічного характеру";
 
   8) підпункт 28 викласти в такій редакції:
 
   "28) присвоює  кваліфікацію  судового  експерта та видає
свідоцтво встановленого зразка";
 
   9) у підпункті 43 слова "організовує професійне навчання,
стажування і підвищення кваліфікації суддів, голів і заступників
голів судів, а також інших працівників судів" виключити;
 
   10) підпункти 45 та 47 викласти у такій редакції:
 
   "45) організовує  планово-фінансову  роботу  в  системі
Міністерства,  затверджує кошториси на утримання підприємств,
установ,  організацій,  які  належать  до  сфери  управління
Міністерства, та фінансує їх, бере участь у розробленні проектів
Державного  бюджету  України  і  загальнодержавних  програм
економічного та соціального розвитку України, здійснює контроль за
використанням фінансових і матеріальних ресурсів,  забезпечує
організацію  і  вдосконалення  системи  обліку,  вносить  у
встановленому порядку пропозиції до планів капітальних вкладень на
будівництво приміщень підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери його управління, а також житла для працівників
системи Міністерства";
 
   "47) організовує розгляд звернень громадян з питань, що
належать до його компетенції і пов'язані з роботою управлінь
юстиції, а також підприємств, установ, організацій, які належать
до сфери управління Міністерства, вживає заходів щодо усунення
причин, що породжують скарги громадян".
 
   4. У пункті 5:
 
   1) підпункт 9 виключити;
 
   2) підпункт 11 викласти в такій редакції:
 
   "11) зупиняти дію або анулювати видані ним свідоцтва про
присвоєння кваліфікації судового експерта";
 
   3) підпункт 12 виключити.
 
   5. У пункті 6:
 
   1) в абзаці першому слова "(міст обласного підпорядкування)"
замінити словами "(міст обласного значення)";
 
   2) абзац другий виключити.
 
   6. Пункт 9 викласти в такій редакції:
 
   "9. Мін'юст України очолює Міністр, якого призначає на посаду
за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент
України.
 
   Міністр відповідно  до законодавства, Програми діяльності
Кабінету Міністрів України та актів Президента України в межах
наданих повноважень визначає пріоритети і стратегічні напрями
роботи Міністерства та забезпечує реалізацію державної політики у
відповідній сфері.
 
   Через Міністра  Кабінет  Міністрів  України  спрямовує і
координує діяльність Державного комітету України  у  справах
релігій".
 
   7. У пункті 10:
 
   1) абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
   "керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед
Президентом України і Кабінетом Міністрів України за розроблення і
реалізацію державної правової політики, виконання Міністерством
своїх завдань та функцій;
 
   спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами
виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання";
 
   2) абзаци десятий - п'ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
   "приймає за пропозицією Державного секретаря Мін'юсту України
(далі - Державний секретар) рішення щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, розглядає та
затверджує звіт Державного секретаря з цього питання;
 
   подає Президентові України пропозиції щодо  утворення  і
ліквідації  судів  загальної юрисдикції, погоджені з Головою
Верховного Суду  України  або  головою  відповідного  вищого
спеціалізованого суду;
 
   вносить за поданням Державного секретаря Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у
складі  Міністерства  урядових органів державного управління,
погоджує граничну чисельність їх працівників;
 
   призначає членів кваліфікаційних  комісій  суддів,  Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України;
 
   подає в  установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посаду Державного  секретаря,
погоджує пропозиції щодо призначення на посади першого заступника
та заступників Державного секретаря та розподіл обов'язків між
першим заступником та заступниками Державного секретаря;
 
   вносить Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо
призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових
органів державного управління, що діють у складі Міністерства, та
їх заступників, затверджує персональний  склад  колегій  цих
органів";
 
   3) абзац  вісімнадцятий  замінити новими абзацами такого
змісту:
 
   "погоджує пропозиції  щодо  утворення,  реорганізації  та
ліквідації  територіальних  органів  Міністерства,  а  також
підприємств, установ та організацій, що належать  до  сфери
управління Міністерства, затвердження їх положень (статутів) та
погоджує кандидатури для призначення на посади і звільнення з
посад у встановленому законодавством порядку їх керівників;
 
   представляє в установленому порядку проекти законів України,
розробником яких є Міністерство, та інші питання під час розгляду
їх на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
 
   погоджує проекти законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України з питань, що належать до  сфери
діяльності Міністерства;
 
   затверджує програми і плани роботи Міністерства, розглядає та
затверджує звіт Державного секретаря про їх виконання;
 
   погоджує здійснення Державним секретарем функцій з управління
майном, яке знаходиться в сфері управління Міністерства;
 
   порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його першого
заступника та заступників;
 
   погоджує кандидатури для призначення на посади керівників
юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади".
 
   У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом двадцять
п'ятим.
 
   8. Доповнити Положення пунктами 10-1 - 10-5 такого змісту:
 
   "10-1 . Діяльність Міністра та організацію роботи з виконання
завдань Міністерства забезпечує Державний секретар.
 
   Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.
 
   Державний секретар у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами  та  дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністра
України, а також наказами і дорученнями Міністра.
 
   Державного секретаря призначає  на  посаду  за  поданням
Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.
 
   Державний секретар має першого заступника та заступників,
яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України.
 
   Державний секретар,  його перший заступник та заступники
призначаються на посади на строк повноважень Президента України.
 
   10-2. Основними завданнями Державного секретаря є:
 
   організація забезпечення виконання завдань, що належать до
сфери діяльності Міністерства;
 
   забезпечення діяльності Міністра як керівника Міністерства та
члена Кабінету Міністрів України;
 
   здійснення поточної  роботи,  пов'язаної  з  виконанням
покладених на Міністерство завдань;
 
   забезпечення стабільності  та  наступності  у  роботі
Міністерства.
 
   10-3. Державний секретар відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   1) організовує роботу апарату Міністерства;
 
   2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи Міністерства, організовує та контролює їх виконання, звітує
про їх виконання перед Міністром;
 
   3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є  Міністерство,  інших  документів та подає їх на розгляд
Міністрові;
 
   4) забезпечує підготовку висновків про результати експертизи
проектів актів законодавства, які подає Міністрові на підпис;
 
   5) організовує  розроблення нормативно-правових актів, що
приймаються Міністерством, та подає їх на підпис Міністрові;
 
   6) організовує та контролює виконання законів, актів  і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів і доручень Міністра;
 
   7) у разі відсутності Міністра доповідає за  дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти,
пропозиції Президента України до законів України та інші питання
під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради
України, бере участь у заходах, що проводяться Президентом України
та Кабінетом Міністрів України;
 
   8) забезпечує  вирішення  питань,  що  виникають  у
взаємовідносинах  центрального  апарату   Міністерства   з
Адміністрацією  Президента  України,  Апаратом Верховної Ради
України, Секретаріатом  Кабінету  Міністрів  України,  іншими
державними органами і належать до їх відання;
 
   9) забезпечує співпрацю Міністерства з іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями, іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування в процесі виконання
завдань, покладених на Міністерство;
 
   10) координує роботу урядових органів державного управління,
що  діють  у  складі  Міністерства,  територіальних  органів
Міністерства; координує і контролює роботу підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства, та
вживає заходів до забезпечення ефективності їх роботи;
 
   11) подає Міністрові пропозиції щодо утворення, реорганізації
та ліквідації у складі Міністерства урядових органів державного
управління;  за поданням керівників зазначених органів і за
погодженням з Міністром затверджує граничну  чисельність  їх
працівників,  погоджує структуру, штатний розпис та кошторис
видатків цих органів;
 
   12) за погодженням з  Міністром  приймає  рішення  щодо
утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів
Міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення
(статути), призначає на посади та звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку їх керівників;
 
   13) за погодженням з Міністром вносить Прем'єр-міністрові
України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника
та заступників Державного секретаря, розподіляє обов'язки між
першим заступником та заступниками Державного секретаря, визначає
ступінь їх відповідальності;
 
   14) затверджує  положення  про  структурні  підрозділи
центрального  апарату   Міністерства,   визначає   ступінь
відповідальності їх керівників;
 
   15) призначає на посади та звільняє з посад згідно із
законодавством працівників центрального апарату Міністерства та за
пропозицією Міністра - працівників патронатної служби;
 
   16) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Міністерства відповідних рангів
державних  службовців,  заохочення  та  притягнення  їх  до
дисциплінарної відповідальності;
 
   17) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, забезпечує і
контролює виконання рішень Міністра про розподіл цих коштів та
звітує перед Міністром з цього питання;
 
   18) розпоряджається  бюджетними коштами, передбаченими на
утримання центрального апарату Міністерства і його територіальних
органів, та інформує Міністра про їх використання;
 
   19) за погодженням з Міністром здійснює функції з управління
майном, яке знаходиться в сфері управління Міністерства;
 
   20) формує і затверджує  кадровий  резерв  Міністерства,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників Міністерства;
 
   21) організовує роботу з документами в Міністерстві;
 
   22) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;
 
   23) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки Міністерства;
 
   24) веде особистий прийом громадян з питань, що належать до
повноважень та функцій Міністерства;
 
   25) забезпечує систематичне висвітлення, зокрема через засоби
масової інформації, відомостей про діяльність Міністерства;
 
   26) виконує  інші  функції,  пов'язані  із забезпеченням
діяльності Міністерства.
 
   10-4. Державний секретар має право:
 
   брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери
діяльності Міністерства;
 
   залучати в  установленому  порядку  працівників  органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати
робочі групи і скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції Міністерства;
 
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для
виконання покладених на нього завдань.
 
   10-5. Державний секретар з питань, що належать до його
компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та
контролює їх виконання.
 
   У разі відсутності Державного секретаря  його  обов'язки
виконує перший заступник,  а у разі  відсутності   першого
заступника - один із заступників Державного секретаря згідно з
розподілом обов'язків".
 
   9. У пункті 11:
 
   1) абзац перший викласти в такій редакції:
 
   "11. Для  погодженого  вирішення питань, що належать до
компетенції Міністерства, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра
(голова колегії), Державного секретаря, його першого заступника та
заступників за посадою, Голови Державного комітету України у
справах  релігій,  керівників  урядових  органів  державного
управління, що діють у складі Міністерства, начальників Головного
управління юстиції Мін'юсту України в Автономній Республіці Крим,
обласних,  Київського  та Севастопольського міських управлінь
юстиції, керівників структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства";
 
   2) абзац другий виключити.
 
   У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами другим і третім;
 
   3) в абзаці третьому слово "Міністра"  замінити  словом
"Міністерства".
 
   10. Абзаци другий і третій пункту 13 викласти в такій
редакції:
 
   "Структуру Міністерства затверджує Державний секретар  за
погодженням з Міністром.
 
   Штатний розпис  та  кошторис  видатків  Мін'юсту України
затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством
фінансів України".
 
   11. У пункті 15 слово "банків" замінити словами "Державного
казначейства України".
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУК<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner