Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 773/2000 від 07.06.2000

Про Міністерство освіти і науки України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про Міністерство освіти і науки України
 
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 404/2002 ( 404/2002 ) від 26.04.2002
     N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
    { Положення про Міністерство освіти і науки України
               додатково див. в Постанові КМ
     N 1757 ( 1757-2006-п ) від 19.12.2006 }
 
 
 
   1. Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки
України (додається).
 
   2. Установити, що Міністерство освіти і науки України є
правонаступником Міністерства освіти  України  та  Державного
комітету України з питань науки та інтелектуальної власності.
 
   3. Визнати  таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 13 серпня 1999 року N 987 ( 987/99 ) "Про Положення
про Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної
власності".
 
   4. Кабінету Міністрів України привести свої  рішення  у
відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 7 червня 2000 року
     N 773/2000
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                 від 7 червня 2000 року N 773/2000
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Міністерство освіти і науки України
 
   1. Міністерство освіти і науки України (МОН України) є
центральним  органом  виконавчої  влади,  діяльність  якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України,
 
   МОН України є головним (провідним)  органом  у  системі
центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації
державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
 
   2. МОН України у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх
повноважень МОН України організовує виконання актів законодавства
і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
 
   МОН України узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з
удосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.
 
   3. Основними завданнями МОН України є:
 
   участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної
політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності;
 
   створення умов для здобуття громадянами повної загальної
середньої освіти;
 
   забезпечення розвитку   освітнього,   наукового   та
науково-технічного потенціалу України;
 
   визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у
сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності
та інтелектуальної власності;
 
   сприяння    функціонуванню    національної   системи
науково-технічної інформації;
 
   забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову
систему із збереженням і захистом національних інтересів.
 
   4. МОН України відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
 
   2) розробляє державні стандарти освіти, здійснює контроль за
їх додержанням;
 
   3) визначає  мінімальні  нормативи матеріально-технічного,
фінансового забезпечення навчальних закладів;
 
   4) бере участь у розробленні норм і нормативів утримання
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
   5) подає  Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо
впорядкування мережі державних вищих навчальних закладів, визначає
мережу професійно-технічних навчальних закладів і бере участь у
впорядкуванні мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  вносить  відповідні
пропозиції щодо вдосконалення мережі дошкільних, загальноосвітніх
і позашкільних навчальних закладів;
 
   6) приймає  рішення  щодо запровадження експериментальних
робочих навчальних планів, нових освітніх програм, педагогічних
новацій і технологій;
 
   7) впроваджує  у  практику  освітні та наукові програми
відродження і розвитку національної культури, української мови і
мов національних меншин, національно-культурних традицій усіх
корінних народів і національних меншин України;
 
   8) здійснює  заходи,  спрямовані  на  творчий  розвиток
особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої
молоді;
 
   9) забезпечує організацію роботи з фізичного  виховання,
фізкультурно-оздоровчої  та  спортивної  роботи  у навчальних
закладах, здійснює науково-методичне забезпечення цієї роботи;
 
   10) вживає разом з центральними та  місцевими  органами
виконавчої  влади  заходів  щодо працевлаштування випускників
професійно-технічних та вищих навчальних закладів;
 
   11) проводить  роботу  щодо  встановлення еквівалентності
документів про освіту і вчені звання;
 
   12) провадить у встановленому порядку ліцензування, атестацію
та акредитацію вищих і професійно-технічних навчальних закладів
незалежно від форми власності та підпорядкування, веде Державний
реєстр навчальних закладів;
 
   13) вивчає разом з іншими центральними органами виконавчої
влади потребу в кадровому забезпеченні сфери освіти, організовує
підготовку таких кадрів, у встановленому порядку відкриває при
вищих  навчальних  закладах  і  прирівняних до них закладах
післядипломної освіти, в наукових установах (за винятком наукових
установ  Національної  академії  наук  України)  аспірантуру,
докторантуру;
 
   14) присвоює у встановленому порядку вчені звання доцента і
професора науковим та науково-педагогічним працівникам;
 
   15) встановлює порядок атестації педагогічних працівників;
 
   16) погоджує в установленому порядку призначення на посади та
звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій, керівників навчальних закладів, підпорядкованих
іншим центральним органам виконавчої влади;
 
   17) здійснює  заходи  щодо  матеріального  та морального
стимулювання  працівників  освіти  і  науки,   учасників
навчально-виховного процесу;
 
   18) організовує  діяльність  психологічної  служби  та
педагогічного патронажу в системі освіти;
 
   19) вживає заходів до поліпшення матеріальних та житлових
умов студентів, учнів, працівників освіти і науки, організації їх
медичного та побутового обслуговування;
 
   20) забезпечує  проведення  комплексного  аналізу  стану
вітчизняної та світової науки і техніки, прогнозування тенденцій
їх розвитку і взаємозв'язку з виробничою, економічною, соціальною
та оборонною сферами;
 
   21) готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки та пріоритетів інноваційної діяльності;
 
   22) подає Кабінету Міністрів України висновки щодо замовників
та керівників державних наукових, науково-технічних програм;
 
   23) формує щороку разом з Міністерством економіки та з питань
європейської  інтеграції  України  державне  замовлення  на
науково-технічну  продукцію  на основі переліку найважливіших
розробок,  спрямованих  на  створення новітніх технологій та
продукції; ( Підпункт двадцять третій пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 404/2002 ( 404/2002 ) від
26.04.2002 )
 
   24) організовує в установленому порядку проведення державної
наукової  та науково-технічної експертизи проектів державних,
міжнародних, регіональних програм;
 
   25) організовує діяльність координаційних рад з пріоритетних
напрямів розвитку науки, техніки;
 
   26) подає в установленому порядку пропозиції та висновки щодо
створення та реорганізації державних наукових  установ,  які
повністю або частково фінансуються з Державного бюджету України;
 
   27) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної
атестації наукових установ України, веде Державний реєстр наукових
установ, яким надається підтримка держави;
 
   28) здійснює на основі угод з власниками авторського права і
суміжних прав управління їхніми майновими правами в Україні та за
її межами;
 
   29) організовує в установленому порядку експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, видає охоронні документи на об'єкти
інтелектуальної власності;
 
   30) забезпечує  державну  реєстрацію  авторського  права,
державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів інтелектуальної
власності,  провадить  реєстрацію угод про передачу прав на
використання об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються
на території України;
 
   31) видає  офіційний  бюлетень  з питань інтелектуальної
власності;
 
   32) координує діяльність щодо трансферу (передачі) технологій
і прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені повністю або
частково за рахунок коштів державного бюджету;
 
   33) вносить Кабінету Міністрів  України  пропозиції  про
віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне
надбання;
 
   34) забезпечує  ведення  обліку  науково-дослідних  та
дослідно-конструкторських робіт, захищених дисертацій;
 
   35) організовує підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності;
 
   36) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори
про співробітництво у сфері освіти, наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 
   37) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать  до  сфери  його
управління;
 
   38) забезпечує відповідно до законодавства виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
 
   39) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах
та організаціях, що належать до сфери його управління;
 
   40) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
 
   5. МОН України має право:
 
   представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних  організаціях  та  під час укладення міжнародних
договорів України;
 
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних  та  місцевих  органів виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а
також  від підприємств, установ та організацій інформацію і
матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство
завдань;
 
   залучати спеціалістів  центральних  та  місцевих  органів
виконавчої влади, підприємств (за погодженням з їх керівниками) до
розгляду питань, що належать до його компетенції;
 
   проводити в  установленому  порядку  з'їзди, конференції,
семінари, наради тощо з питань, що належать до його компетенції;
 
   утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи
для  науково-організаційного супроводження виконання державних
програм і проектів, залучати на основі контрактів (договорів)
вітчизняних і зарубіжних вчених та спеціалістів до роботи в цих
комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення
аналізу  стану та складання прогнозів розвитку освітнього і
науково-технічного потенціалу.
 
   6. МОН України в процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з Радою з питань науки та науково-технічної
політики при  Президентові  України,  Міжгалузевою  радою  з
професійно-технічної освіти, Комісією Кабінету Міністрів України з
питань науково-технічного розвитку, Міжвідомчим  комітетом  з
проблем  захисту  прав на об'єкти інтелектуальної власності,
органами виконавчої влади, академіями наук, Радою  міністрів
Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а
також з відповідними органами інших держав.
 
   7. МОН України в межах своїх повноважень на основі та на
виконання  актів  законодавства  видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
 
   МОН України в разі потреби видає разом з іншими центральними
та  місцевими  органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування спільні акти.
 
   Нормативно-правові акти МОН України підлягають реєстрації в
установленому законодавством порядку.
 
   Рішення МОН України, прийняті в межах його повноважень, є
обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої   влади,   органами  місцевого  самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності і
громадянами.
 
   8. МОН України очолює Міністр, якого призначає на посаду і
звільняє з посади в установленому законодавством порядку Президент
України.
 
   Міністр:
 
   1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність
перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України  за
розроблення і реалізацію державної політики у сфері освіти,
наукової, науково-технічної,  інноваційної   діяльності   та
інтелектуальної власності, виконання МОН України своїх завдань і
функцій;
 
   2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань
освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності, визначає в межах наданих повноважень
політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи МОН України і
шляхи досягнення поставлених цілей;
 
   3) подає  в  установленому  порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів  Президента
України  та  Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Міністерство;
 
   4) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції  щодо кандидатур на посади перших заступників та
заступників Міністра; ( Підпункт 4 пункту 8 із змінами, внесеними
згідно  з  Указом  Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   5) затверджує програми і плани роботи Міністерства, розглядає
та затверджує звіт про їх виконання; ( Підпункт 5 пункту 8 із
змінами,  внесеними  згідно  з Указом Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   6) підписує нормативно-правові акти МОН України;
 
   7) доповідає законопроекти та інші питання, що належать до
компетенції Міністерства, на пленарних засіданнях Верховної Ради
України;
 
   8) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери
діяльності Міністерства;
 
   9) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є МОН України; ( Підпункт 9 пункту 8 в редакції
Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   10) подає  Кабінету  Міністрів  України  пропозиції щодо
утворення, реорганізації та ліквідації у складі МОН України
урядових органів державного управління;
 
   11) вносить  Кабінету  Міністрів  України  подання  про
призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових
органів державного управління, утворених у складі МОН України;
 
   12) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності його перших заступників та
заступників; ( Підпункт 12 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   13) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами України працівників Міністерства;
 
   14) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату МОН України; ( Підпункт 14 пункту 8 в
редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   15)  за поданням керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів; ( Підпункт 15 пункту 8 в редакції
Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   16) ( Підпункт 16 пункту 8 виключено на підставі Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України.
( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 404/2002 ( 404/2002 ) від
26.04.2002 )
 
   9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника
у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), і
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
 
   Перших заступників  та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України і  припиняє  їх
повноваження на цих посадах Президент України.
 
   Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
 
   Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності МОН України,
його поточної роботи, а також забезпечення діяльності Міністра
організовується першим заступником Міністра - керівником апарату
МОН України.
( Пункт 9 в редакції Указів Президента N 404/2002 ( 404/2002 ) від
26.04.2002, N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   10.  Для  погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції МОН України, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра
(голова колегії), перших заступників та заступників Міністра (за
посадою), а також інших керівних працівників МОН України. ( Абзац
перший  пункту  10  в редакції Указу Президента N 404/2002
( 404/2002 ) від 26.04.2002, із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   У разі потреби до складу колегії МОН України можуть входити в
установленому порядку інші особи. ( Абзац другий пункту 10 в
редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами МОН України.
 
   11. У складі МОН України Кабінетом Міністрів України можуть
бути утворені урядові органи державного управління (департаменти,
служби, інспекції).
 
   12. Для присвоєння вчених звань доцента і професора в МОН
України утворюється Атестаційна колегія, яку очолює Міністр.
 
   Положення про Атестаційну колегію та її персональний склад
затверджується наказом МОН України.
 
   Для розгляду  наукових  рекомендацій  та пропозицій щодо
визначення головних напрямів розвитку у сфері освіти, наукової,
науково-технічної,  інноваційної діяльності та інтелектуальної
власності, а також з інших питань у  МОН  України  можуть
утворюватися дорадчі та консультативні органи.
 
   Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр
освіти і науки України.
 
   13.  Гранична  чисельність  працівників  МОН  України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Структуру центрального апарату МОН України затверджує Міністр
за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 
   Штатний розпис і кошторис видатків МОН України затверджує
Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
   Положення про структурні підрозділи центрального апарату МОН
України затверджує Міністр. 
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N  404/2002 ( 404/2002 ) від 26.04.2002, в редакції Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   14. МОН України є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner