Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 216/99 від 25.02.1999

Про Положення про Вищу атестаційну комісію України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про Положення про Вищу атестаційну
             комісію України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
 
   1. Затвердити Положення про Вищу атестаційну комісію України
(додається).
 
   2. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність з цим Указом.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 25 лютого 1999 року
     N 216/99
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                 від 25 лютого 1999 року N 216/99
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Вищу атестаційну комісію України
 
 
   1. Вища атестаційна комісія  України  (ВАК  України)  є
центральним  органом  виконавчої  влади, підвідомчим Кабінету
Міністрів України.
   ВАК України реалізовує державну політику у галузі атестації
наукових і науково-педагогічних  кадрів  вищої  кваліфікації,
присудження наукових ступенів кандидата наук і доктора наук,
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.
 
   2. ВАК України у своїй діяльності керується Конституцією
України (  254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   ВАК України узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції про
вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх
на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України. У
межах своїх повноважень ВАК України організовує виконання актів
законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією.
 
   3. Основними завданнями ВАК України є:
   формування та забезпечення функціонування системи атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
   участь у формуванні та реалізації разом з іншими центральними
органами виконавчої влади державної політики щодо перспектив
розвитку  науки  і  техніки,  кадрового потенціалу країни з
урахуванням світового рівня науково-технічного прогресу;
   забезпечення єдності вимог до рівня наукової кваліфікації
здобувачів наукових ступенів, вченого звання старшого наукового
співробітника;
   координація діяльності органів виконавчої влади і керівництво
роботою науково-дослідних (науково-технічних) установ та вищих
навчальних  закладів  у  галузі  атестації  наукових  і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
   проведення атестації наукових і науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації;
   керівництво роботою з присудження наукових ступенів кандидата
наук і доктора наук, присвоєння вченого звання старшого наукового
співробітника;
   розвиток міжнародного  співробітництва у галузі атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
 
   4. ВАК України відповідно до покладених на неї завдань:
   1) формує в установленому порядку мережу спеціалізованих
вчених рад для захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата наук і доктора наук у вищих навчальних закладах,
науково-дослідних (науково-технічних)   установах  та  інших
організаціях,  що  проводять  наукові  та  науково-технічні
дослідження,  затверджує персональний склад зазначених рад і
перелік спеціальностей, за якими ці ради можуть проводити захист
дисертацій, присуджувати наукові ступені;
   2) організовує   і   проводить  періодичну  атестацію
спеціалізованих  вчених  рад  вищих  навчальних  закладів,
науково-дослідних (науково-технічних) установ, інших організацій,
що проводять наукові та науково-технічні дослідження (далі -
спеціалізовані вчені ради);
   3) отримує звіти про роботу спеціалізованих вчених рад,
припиняє або обмежує в установленому порядку їх діяльність;
   4) формує мережу експертних рад і за їх участі проводить
експертизу дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук
і доктора наук і  атестаційних  справ,  які  надходять  із
спеціалізованих вчених рад та вчених (науково-технічних) рад вищих
навчальних  закладів,  науково-дослідних  (науково-технічних)
установ, періодично проводить оновлення складу експертних рад;
   5) затверджує за погодженням з Міністерством освіти України
перелік спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на
здобуття  наукових  ступенів кандидата наук і доктора наук,
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань;
   6) розробляє і  затверджує  вимоги  до  рівня  наукової
кваліфікації здобувачів наукових ступенів кандидата наук і доктора
наук, вченого звання старшого наукового співробітника;
   7) аналізує разом з заінтересованими міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади актуальність дисертаційних
досліджень з урахуванням вимог науково-технічного та суспільного
прогресу, розробляє відповідні рекомендації для керівників вищих
навчальних закладів, науково-дослідних (науково-технічних) установ
та спеціалізованих вчених рад;
   8) надсилає у разі потреби до відповідних спеціалізованих
вчених рад та вчених (науково-технічних) рад вищих навчальних
закладів, науково-дослідних (науково-технічних) установ дисертації
на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук,
атестаційні справи на додаткову експертизу для визначення їх
відповідності встановленим вимогам;
   9) видає в установленому порядку дипломи кандидата наук і
доктора наук;
   10) присвоює на підставі рішень вчених (науково-технічних)
рад   вищих   навчальних   закладів,   науково-дослідних
(науково-технічних)  установ  вчене звання старшого наукового
співробітника і видає в установленому порядку атестати старшого
наукового співробітника;
   11) скасовує  рішення  спеціалізованих  вчених  рад  про
присудження наукових ступенів кандидата наук і доктора наук у разі
порушення цими радами встановленого порядку присудження наукових
ступенів;
   12) позбавляє  в  установленому  порядку  наукових  і
науково-педагогічних працівників наукових ступенів кандидата наук
і доктора наук, вченого звання старшого наукового співробітника;
   13) розробляє і подає на затвердження Кабінету Міністрів
України проект порядку присудження наукових ступенів кандидата
наук і доктора наук, присвоєння вченого звання старшого наукового
співробітника, розглядає пропозиції щодо удосконалення порядку
атестації  наукових  і  науково-педагогічних  кадрів  вищої
кваліфікації;
   14) разом  із  заінтересованими державними установами та
організаціями організовує роботу, пов'язану  з  установленням
еквівалентності дійсних в Україні документів, що засвідчують
присудження наукових ступенів, аналогічним документам, виданим
органами атестації інших держав;
   15) вирішує в установленому порядку питання нострифікації
(визнання)  в Україні документів, що засвідчують присудження
наукових ступенів, виданих відповідними органами інших держав;
   16) розглядає апеляції на рішення спеціалізованих вчених рад
щодо присудження (неприсудження) наукових ступенів кандидата наук
і доктора наук, а також вчених (науково-технічних) рад вищих
навчальних закладів, науково-дослідних (науково-технічних) установ
щодо присвоєння (неприсвоєння) вченого звання старшого наукового
співробітника;
   17) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;
   18) бере участь в роботі міжнародних організацій, конгресів
та конференцій, проводить наради, семінари та інші заходи з питань
атестації  наукових  і  науково-педагогічних  кадрів  вищої
кваліфікації;
   19) аналізує стан розвитку мережі аспірантури і докторантури,
рівень забезпеченості держави науковими і науково-педагогічними
кадрами вищої кваліфікації;
   20) створює банки даних щодо наукових і науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації;
   21) забезпечує видання інформаційних матеріалів з питань
атестації  наукових  і  науково-педагогічних  кадрів  вищої
кваліфікації;
   22) надає платні послуги у галузі атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації,  перелік яких
затверджує Кабінет Міністрів України;
   23) здійснює інші повноваження, необхідні для  виконання
покладених на неї завдань.
 
   5. ВАК України має право:
   скликати міжвідомчі наради з питань, що належать до її
компетенції;
   представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях під час підписання міжнародних договорів
України з питань  нострифікації  (визнання)  документів,  що
засвідчують  присудження наукових ступенів, співробітництва у
галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації;
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від органів
державної статистики - статистичні дані (безоплатно), необхідні
для виконання покладених на неї завдань;
   утворювати в межах своїх повноважень організації, діяльність
яких спрямована на реалізацію її основних завдань, виступати в
установленому  законодавством  порядку  засновником  таких
організацій.
 
   6. ВАК України у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами  Автономної  Республіки  Крим,  органами  місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
 
   7. ВАК України у межах своїх повноважень на основі та на
виконання законодавства видає накази, організовує та контролює їх
виконання.
   Нормативно-правові акти ВАК України підлягають  державній
реєстрації в установленому законодавством порядку.
 
   8. ВАК України очолює голова, якого призначає на посаду та
звільняє з посади в установленому порядку Президент України.
Голова ВАК України має заступників.
   Заступники голови ВАК України, вчений секретар ВАК України
призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до
законодавства.
 
   9. Голова ВАК України несе персональну відповідальність перед
Президентом України та Кабінетом Міністрів України за виконання
покладених на ВАК України завдань і здійснення нею своїх функцій,
розподіляє  обов'язки  між заступниками і вченим секретарем,
визначає ступінь відповідальності заступників, вченого секретаря,
керівників структурних підрозділів ВАК України.
 
   Голова  ВАК  призначає  на посади та звільняє з посад
працівників центрального апарату ВАК України, в тому числі за
погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних
підрозділів центрального апарату ВАК України. ( Пункт 9 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   10. Для  розгляду  найважливіших питань розвитку галузі,
обговорення напрямів діяльності ВАК України, оперативного та
узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції ВАК
України, утворюється президія ВАК України.
   До складу президії входять  голова  ВАК  України,  його
заступники та вчений секретар ВАК України за посадами, керівники
інших центральних органів виконавчої влади, а також провідні вчені
-  представники  державних  академій наук і державних вищих
навчальних закладів.
   Президія ВАК України розглядає і затверджує  атестаційні
висновки щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
наук і доктора наук, приймає рішення про видачу дипломів кандидата
наук і доктора наук, а також рішення про видачу атестатів старшого
наукового співробітника.
   Склад президії затверджується Кабінетом Міністрів України за
поданням голови ВАК України строком на 3 роки.
   Засідання президії ВАК України вважається правомочним, якщо
на ньому присутні не менш як дві третини її складу.
   Рішення президії  ВАК України приймаються відкритим або
таємним голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні, та проводяться в життя наказами ВАК України.
 
   11. У  ВАК України можуть утворюватися інші дорадчі та
консультативні органи. Склад і положення про ці органи затверджує
голова ВАК України.
 
   12.  Гранична  чисельність  працівників  ВАК  України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Структуру центрального апарату ВАК України затверджує її
голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 
   Штатний розпис, кошторис видатків ВАК України затверджує
голова  ВАК України за погодженням з Міністерством фінансів
України.
 
   Положення про структурні підрозділи центрального апарату ВАК
України затверджує голова.
( Пункт 12 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   13. ВАК України є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із
зображенням  Державного Герба України і своїм найменуванням.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner