Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1388-VI від 21.05.2009

Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
       "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну
справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 159; 2004 р., N 17-18,
ст. 250; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) такі зміни:
 
   1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 1. Визначення термінів
 
   У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:
 
   бібліотека - інформаційний, культурний,  освітній  заклад
(установа,  організація)  або  структурний підрозділ, що має
упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації
та  головним  завданням  якого є забезпечення інформаційних,
науково-дослідних,  освітніх,  культурних  та  інших  потреб
користувачів бібліотеки;
 
   бібліотека-депозитарій - бібліотека, яка забезпечує постійне
зберігання бібліотечного фонду, сформованого з документів, що
рідко використовуються і мають наукову та/або художню цінність;
 
   бібліотечна послуга - результат діяльності бібліотеки із
задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних
та інших потреб користувачів бібліотеки;
 
   бібліотечна система України - розгалужена мережа бібліотек
різних видів,  пов'язаних  взаємодією  і  взаємовикористанням
бібліотечних ресурсів;
 
   бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної та
освітньої діяльності суспільства, спрямована на створення  і
розвиток мережі бібліотек, формування, опрацювання, упорядкування
та зберігання бібліотечних фондів, організацію бібліотечного,
інформаційного  та  довідково-бібліографічного  обслуговування
користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення кваліфікації
фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне
забезпечення розвитку бібліотечної діяльності;
 
   бібліотечний фонд - упорядковане зібрання документів, що
зберігається в бібліотеці;
 
   бібліотечні ресурси  -  упорядковані  бібліотечні  фонди
документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні
інформаційні    ресурси,    довідково-пошуковий   апарат,
матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі
інформації;
 
   документ -  матеріальна  форма  одержання,  зберігання,
використання і поширення інформації, зафіксованої на папері,
магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві;
 
   депонування - форма збирання і розповсюдження рукописних
робіт, переважно наукових;
 
   користувач бібліотеки - фізична чи юридична особа,  яка
звернулася до послуг бібліотеки;
 
   міжбібліотечний абонемент   -   форма   бібліотечного
обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних
фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек;
 
   централізована бібліотечна система - об'єднання бібліотек в
єдине структурно-цілісне утворення, куди  входить  центральна
бібліотека".
 
   2. В абзаці п'ятому частини другої статті 4 слова "на основі
кооперації" виключити.
 
   3. Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
 
   "За призначенням бібліотеки поділяються на:
 
   публічні (загальнодоступні), у тому числі спеціалізовані для
дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами;
 
   спеціальні (академій  наук,  науково-дослідних  установ,
навчальних закладів, підприємств, установ, організацій)".
 
   4. Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
 
   "Національна бібліотека України є  провідним  культурним,
освітнім, науково-інформаційним державним закладом, що здійснює
функції науково-дослідного, методичного та координаційного центру
з    питань    бібліотекознавства,   бібліографознавства,
документознавства, бере участь у розробленні державної політики в
галузі бібліотечної справи та її реалізації".
 
   5. Частину другу статті 8 виключити.
 
   6. Частину четверту статті 12 виключити.
 
   7. Статтю 13 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 13. Державна реєстрація бібліотек
 
   Державна реєстрація бібліотек незалежно від форми власності
проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону".
 
   8. Статтю 16 після частини третьої доповнити новою частиною
такого змісту:
 
   "З метою забезпечення збереження документів та колекцій,
внесених та/або які підлягають внесенню до Державного реєстру
національного культурного надбання, створюються їх страхові копії
у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у сфері культури".
 
   У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами п'ятою - сьомою.
 
   9. Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
 
   "Комплектування бібліотечних  фондів  здійснюється  шляхом
отримання  обов'язкового  примірника  документів  у  порядку,
встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими
програмами книговидання або закуповуються відповідно до державних
цільових  програм,  придбання  документів  за  готівковий  і
безготівковий  рахунки, документообміну, отримання в дарунок,
депонування та з інших джерел".
 
   10. Частину другу статті 24 після абзацу шостого доповнити
новим абзацом такого змісту:
 
   "проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок
її проведення".
 
   У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно
абзацами восьмим - одинадцятим.
 
   11. У статті 25 слова "та наглядових" виключити.
 
   12. Частину першу статті 29 викласти в такій редакції:
 
   "Бібліотеки здійснюють господарську діяльність відповідно до
законодавства та їх статутів (положень) з дотриманням вимог щодо
збереження бібліотечних фондів".
 
   13. У статті 30:
 
   1) у частині другій слова "які працюють у селах і селищах"
замінити словами "які працюють у сільській місцевості та селищах
міського типу";
 
   2) останню частину викласти в такій редакції:
 
   "Працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення
при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а
також  матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових
питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що
встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
   14. Текст статті 31 викласти в такій редакції:
 
   "Держава сприяє розширенню міжнародного співробітництва в
бібліотечній справі.
 
   Основними напрямами  міжнародного   співробітництва   в
бібліотечній справі є:
 
   проведення спільних наукових досліджень;
 
   організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів
та інших заходів;
 
   участь у роботі міжнародних організацій;
 
   документообмін;
 
   спільна видавнича діяльність.
 
   Бібліотеки зі статусом юридичної особи мають право укладати
договори  про  співробітництво  з  бібліотеками інших держав
відповідно до законодавства".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
підпункту 2 пункту 13 розділу I та пункту 2 розділу II "Прикінцеві
положення" цього Закону, які набирають чинності з  1  січня
2010 року.
 
   2. Підпункт 5.1.23 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 23, ст. 177;
2005 р., NN 17-19, ст. 267) викласти в такій редакції:
 
   "5.1.23. Надання бібліотеками державної та комунальної форм
власності платних послуг з:
 
   проведення виставок книг;
 
   складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і
наукових робіт;
 
   складання каталогів для приватних бібліотек та бібліотек
підприємств, установ, організацій;
 
   бібліотечно-інформаційного обслуговування    підприємств,
установ, організацій;
 
   підготовки фактографічних, тематичних довідок;
 
   користування міжбібліотечним   абонементом   (пересилання
документів);
 
   користування нічним абонементом;
 
   користування створеними  іншими  суб'єктами господарювання
базами даних, право доступу до яких набуте бібліотекою на платній
основі;
 
   оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотек;
 
   ремонту і реставрації документів;
 
   репрографічного відтворення документів".
 
   3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
 
   розробити та привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 21 травня 2009 року
     N 1388-VI<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner