Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3575-IV від 16.03.2006

Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
       "Про державну реєстрацію юридичних осіб
         та фізичних осіб - підприємців"
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 37, ст.310 )
 
 
 
   I. Внести  до  Закону  України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"   ( 755-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263;
2005 р., N 16, ст. 257, ст. 259; 2006 р., N 1, ст. 11, N 26,
ст. 210, N 27, ст.234) такі зміни:
 
   1. У частині першій статті 1:
 
   в абзаці другому слова "в єдиному замкнутому технологічному
процесі з юридичною особою" замінити словами "від імені юридичної
особи";
 
   абзац третій після слів "цього Закону" доповнити словами "від
імені держави".
 
   2. У статті 3:
 
   1) у частині другій  слово  "партій"  замінити  словами
"політичних партій";
 
   2) у  частині  третій  слово  "партії" замінити словами
"політичні партії", а слова "(у тому числі професійні спілки)"
виключити;
 
   3) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   "4. Міністерство юстиції України та його територіальні органи
здійснюють реєстрацію (легалізацію) об'єднань громадян (у тому
числі професійних  спілок  та  їх  об'єднань),  благодійних
організацій,  політичних  партій,  творчих  спілок  та  їх
територіальних    осередків,    адвокатських   об'єднань,
торгово-промислових палат, бірж, інших установ та організацій,
визначених законом, та видають свідоцтво про державну реєстрацію,
оформлене державним реєстратором у  відповідному  виконавчому
комітеті міської ради міста обласного значення або у районній,
районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за
місцезнаходженням юридичної особи".
 
   3. У статті 6:
 
   1) абзаци п'ятий і шостий частини першої викласти в такій
редакції:
 
   "формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ
(крім  реєстраційних  справ  юридичних  осіб,  зареєстрованих
відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону). Якщо
кількість державних реєстраторів у виконавчому комітеті міської
ради міста обласного значення або районної, районної в містах
Києві та Севастополі державної адміністрації становить три і
більше осіб, зберігання реєстраційних справ забезпечує відповідна
посадова особа структурного підрозділу (відділу, управління), який
створюється  для  організаційного  та  матеріально-технічного
забезпечення роботи державних реєстраторів;
 
   здійснює оформлення  та  видачу  свідоцтв  про  державну
реєстрацію (крім видачі свідоцтв юридичним особам, зареєстрованим
відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону), а також їх
заміну";
 
   доповнити абзацами такого змісту:
 
   "здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам
дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них;
 
   вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну
реєстрацію особи на підставі рішення суду;
 
   здійснює інші дії, передбачені цим Законом";
 
   2) частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Якщо
кількість державних реєстраторів у виконавчому комітеті міської
ради міста обласного значення або районної, районної в містах
Києві та Севастополі державної адміністрації становить три і
більше  осіб,  для  організаційного та матеріально-технічного
забезпечення роботи державних реєстраторів створюється відповідний
структурний підрозділ (відділ, управління) виконавчого комітету
міської ради міста обласного значення або районної, районної в
містах Києві та Севастополі державної адміністрації, який очолює
один з державних реєстраторів".
 
   4. У частині другій статті 7:
 
   1) абзац шостий після слова "довідки" доповнити  словом
"витягу";
 
   2) доповнити абзацом такого змісту:
 
   "установлює за погодженням з Міністерством юстиції України
регламент передачі державному реєстратору даних про юридичних
осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3
цього Закону".
 
   5. У статті 8:
 
   1) друге речення частини другої після слів "на реєстраційній
картці" доповнити словами "(заяві, повідомленні)";
 
   2) частину  третю  доповнити  реченням  такого  змісту:
"Відповідальність  за  відповідність  установчих  документів
законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи";
 
   3) частину четверту викласти в такій редакції:
 
   "4. Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб,
які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком
України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою
про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими
органами державної влади";
 
   4) в абзаці першому частини п'ятої:
 
   перше речення після слова "(учасниками)" доповнити словами
"або уповноваженими особами";
 
   друге речення після слова "(учасників)" доповнити словами
"або уповноважених осіб".
 
   6. У статті 9:
 
   1) у частині третій:
 
   абзац шостий доповнити словами "та номер запису в Єдиному
державному реєстрі";
 
   доповнити абзацом такого змісту:
 
   "підстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі
про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення
заміни свідоцтва)";
 
   2) у частині четвертій:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
   "ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів  (далі  -
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків) або
номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні  або  інші переконання відмовляються від прийняття
ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади та мають відмітку у паспорті)";
 
   абзац п'ятий доповнити словами "та номер запису в Єдиному
державному реєстрі";
 
   доповнити абзацом такого змісту:
 
   "підстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі
про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення
заміни свідоцтва)";
 
   3) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
   "11. Якщо документи для проведення заміни свідоцтва про
державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням
подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного
державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, чи фізичною особою - підприємцем
особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
 
   Якщо такі документи подаються представником юридичної особи
чи фізичної особи - підприємця, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт та надається документ або нотаріально
засвідчена  копія  документа,  що  засвідчує  повноваження
представника";
 
   4) частину тринадцяту доповнити абзацом такого змісту:
 
   "до державного  реєстратора  надійшло  рішення суду щодо
заборони у проведенні реєстраційних дій";
 
   5) доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:
 
   "16. Оформлення свідоцтва про державну реєстрацію, а також
вчинення  інших  реєстраційних  дій  щодо  юридичних  осіб,
зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього
Закону,  здійснюються  державним  реєстратором у відповідному
виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у
районній,  районній у містах Києві та Севастополі державній
адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи на підставі
даних,  наданих  Міністерством  юстиції  України  та  його
територіальними органами відповідному державному реєстратору, за
регламентом,  встановленим спеціально уповноваженим органом з
питань державної реєстрації за погодженням з Міністерством юстиції
України".
 
   7. Частину  третю  статті 10 після слова "пошкодженням"
доповнити словами "та за видачу дубліката оригіналу установчих
документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором".
 
   8. У статті 11:
 
   1) частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
   "документи, що подаються для внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі";
 
   2) частину шосту викласти в такій редакції:
 
   "6. Право доступу  до  документів,  які  знаходяться  у
відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники)
юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені
ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до
Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від
імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви
та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі
відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у
зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом.
 
   Державному реєстратору  забороняється  видавати   копії
документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі".
 
   9. У статті 17:
 
   1) у частині другій:
 
   абзац четвертий виключити;
 
   абзац шостий викласти в такій редакції:
 
   "центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери
управління якого належить державне підприємство або частка держави
у статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не
менше 25 відсотків";
 
   2) у частині четвертій:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
   "ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються  від  прийняття
ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади і мають відмітку у паспорті)";
 
   після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого
змісту:
 
   "прізвище, ім'я  та  по батькові, ідентифікаційний номер
фізичної особи - платника податків  особи,  яка  призначена
управителем майна фізичної особи - підприємця".
 
   У зв'язку з цим абзаци дванадцятий-дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами тринадцятим-двадцятим.
 
   10. Частину третю статті 18 доповнити словами "крім випадків,
коли третя особа знала або могла знати ці відомості".
 
   11. У статті 19:
 
   1) абзац перший частини п'ятої доповнити словами "або якщо до
державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у
проведенні реєстраційних дій";
 
   2) частину сьому замінити двома частинами такого змісту:
 
   "7. Не пізніше тринадцяти місяців з дня подачі (надіслання
рекомендованим листом) останньої реєстраційної картки, що містить
відомості про юридичну особу, юридична особа зобов'язана подати
(надіслати  рекомендованим  листом)  державному  реєстратору
реєстраційну  картку  встановленого  зразка про підтвердження
відомостей про юридичну особу.
 
   8. Якщо до Єдиного державного реєстру не внесено запис про
відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, то в разі
неодержання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про
юридичну особу в установлений частиною сьомою цієї статті строк, а
також у разі одержання державним реєстратором від органу державної
податкової  служби  повідомлення  встановленого  зразка  про
відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний
реєстратор зобов'язаний у строк, що не перевищує десяти робочих
днів з дати, яка встановлена для подання реєстраційної картки про
підтвердження відомостей про юридичну особу, або з дати одержання
повідомлення від органу державної податкової служби, направити
рекомендованим  листом  юридичній  особі  повідомлення  про
необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки
про підтвердження відомостей про юридичну особу.
 
   У повідомленні зазначаються підстава його надіслання, остання
дата одержання державним реєстратором реєстраційної картки від
юридичної особи або найменування органу державної податкової
служби, який надіслав повідомлення про відсутність юридичної особи
за її місцезнаходженням, та дата цього повідомлення.
 
   Державний реєстратор  залишає  реєстраційну  картку  про
підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду та
повідомляє про це заявника у випадках і в порядку, встановлених
частиною п'ятою цієї статті.
 
   У разі повернення до державного реєстратора рекомендованого
листа з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної
особи за вказаною адресою або неподання юридичною особою протягом
місяця  з  дати  направлення  їй  відповідного  повідомлення
реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну
особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного
реєстру  запис  про  відсутність  юридичної  особи  за  її
місцезнаходженням  або  запис  про  відсутність підтвердження
відомостей про юридичну особу".
 
   12. У статті 21:
 
   1) друге речення частини другої викласти в такій редакції:
"Опис бланка виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок
його оформлення встановлюються спеціально уповноваженим органом з
питань державної реєстрації";
 
   2) частину третю доповнити словами "та є документами суворої
звітності";
 
   3) абзац четвертий частини четвертої виключити.
 
   13. У статті 22:
 
   1) після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого
змісту:
 
   "13. Повідомлення про втрату оригіналів установчих документів
має містити відомості про:
 
   найменування юридичної особи;
 
   ідентифікаційний код юридичної особи;
 
   місцезнаходження юридичної особи;
 
   назву установчого документа,  який  втрачено  (положення,
статут, установчий договір тощо)".
 
   У зв'язку  з  цим  частини  тринадцяту-двадцяту  вважати
відповідно частинами чотирнадцятою-двадцять першою;
 
   2) частини двадцяту і двадцять першу викласти в  такій
редакції:
 
   "20. За  публікацію  повідомлень,  зазначених у частинах
п'ятій-сьомій, дванадцятій  та  тринадцятій  цієї  статті,
справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, а в частині чотирнадцятій цієї статті, - у
розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, яка
використовується на відшкодування витрат, пов'язаних з веденням
Єдиного  державного  реєстру  та  виданням  спеціалізованого
друкованого засобу масової інформації.
 
   21. Документом, що підтверджує внесення плати за публікацію
повідомлень,  є  копія квитанції, виданої банком, або копія
платіжного доручення з відміткою банку".
 
   14. У статті 23:
 
   1) частину шосту викласти в такій редакції:
 
   "6. Якщо документи для проведення резервування найменування
юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному
реєстратору додатково пред'являється його паспорт.
 
   Якщо документи для проведення  резервування  найменування
юридичної  особи  подаються особою, уповноваженою засновником
(засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково
пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її
повноваження";
 
   2) частину восьму доповнити абзацами такого змісту:
 
   "документи подані особою, яка не має на це повноважень;
 
   документи подані не в повному обсязі".
 
   15. У статті 24:
 
   1) частину дев'яту викласти в такій редакції:
 
   "9. Якщо документи для проведення  державної  реєстрації
юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному
реєстратору додатково пред'являється його паспорт.
 
   Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної
особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками)
юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється
її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження";
 
   2) частину одинадцяту після абзацу третього доповнити новим
абзацом такого змісту:
 
   "до державного реєстратора надійшло  рішення  суду  щодо
заборони у проведенні реєстраційних дій".
 
   У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим.
 
   16. У частині третій статті 25 слово "заявника" виключити.
 
   17. У статті 26:
 
   1) у частині першій слова "повідомлення про  проведення
державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та"
виключити;
 
   2) частину другу викласти в такій редакції:
 
   "2. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування є надходження до цих органів
відомостей з реєстраційної картки  на  проведення  державної
реєстрації юридичної особи".
 
   18. У частині третій статті 27 слова "засновники (учасники)"
замінити словами "засновник (засновники)".
 
   19. У частині другій статті 28:
 
   в абзацах дев'ятому та десятому слова  "або  виключення
відомостей до/з" замінити словами "відомостей до";
 
   в абзаці дванадцятому слова "зміни до цього запису або внесла
запис про виключення" замінити словами "запис про зміни до
відомостей про відокремлений підрозділ або запис про закриття".
 
   20. У статті 29:
 
   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
   "1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) такі документи:
 
   заповнену реєстраційну  картку  на  проведення  державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
 
   примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення
про внесення змін до установчих документів;
 
   оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою
про їх державну реєстрацію або документ, що підтверджує внесення
плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації  повідомлення  про  втрату  оригіналів  установчих
документів;
 
   два примірники змін до установчих документів юридичної особи
у вигляді окремих додатків або  два  примірники  установчих
документів у новій редакції;
 
   документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації змін до установчих документів";
 
   2) частину восьму викласти в такій редакції:
 
   "8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка
згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має
право  вчиняти  юридичні дії від імені юридичної особи без
довіреності, державному реєстратору  додатково  пред'являється
паспорт.
 
   Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної
особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та
надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що
засвідчує повноваження представника";
 
   3) в абзаці першому частини дев'ятої слова "засновникам
(учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі" замінити
словом "заявнику";
 
   4) частину десяту виключити;
 
   5) частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
 
   "до державного реєстратора надійшло  рішення  суду  щодо
заборони у проведенні реєстраційних дій";
 
   6) частину тринадцяту після слів "частинами першою-п'ятою
статті 25" доповнити  словами  "та  частинами  другою-третьою
статті 27";
 
   7) у частині п'ятнадцятій слова "засновникам (учасникам)
юридичної особи або уповноваженому ними органу" замінити словом
"заявнику".
 
   21. Частину третю статті 31 виключити.
 
   22. Абзац  другий частини другої статті 36 після слова
"Підписи" доповнити словами "голови та членів  ліквідаційної
комісії".
 
   23. У статті 37:
 
   1) друге речення частини четвертої після слова "Підписи"
доповнити словами "голови та членів комісії з припинення юридичної
особи";
 
   2) друге  речення  частини одинадцятої викласти в такій
редакції: "Приєднання вважається завершеним з моменту державної
реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті
приєднання, та державної реєстрації відповідних змін до установчих
документів".
 
   24. У статті 42:
 
   1) у частині першій:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
   "1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка
має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, або
уповноважена нею особа (далі - заявник) повинна подати особисто
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через
уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання
такі документи";
 
   доповнити абзацом такого змісту:
 
   "нотаріально посвідчену   письмову   згоду   батьків
(усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування,
якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і
має бажання займатися підприємницькою діяльністю";
 
   2) після частини першої доповнити новою частиною такого
змісту:
 
   "2. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка
через  свої  релігійні або інші переконання відмовилася від
прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це
відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати
підприємцем, повинна подати виключно особисто:
 
   заповнену реєстраційну  картку  на  проведення  державної
реєстрації фізичної особи - підприємця;
 
   документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця".
 
   У зв'язку з цим частини другу-шосту вважати  відповідно
частинами третьою-сьомою;
 
   3) у частині третій слова "частиною першою" замінити словами
"частинами першою та другою";
 
   4) частину четверту доповнити реченнями  такого  змісту:
"Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера,  офіційно
повідомила про це відповідні органи державної влади, повинна
особисто пред'явити державному реєстратору паспорт із відповідною
відміткою. Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт та
документ, що засвідчує її повноваження";
 
   5) в абзаці першому частини сьомої слова "в день надходження"
замінити словами "не пізніше наступного робочого дня з дати
надходження".
 
   25. У статті 45:
 
   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
   "1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені
фізичної особи, місця її проживання, ідентифікаційного номера
фізичної особи - платника податків або номера та серії паспорта
фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно
повідомила про це відповідні органи державної влади і має відмітку
у паспорті, набирають чинності з дня їх державної реєстрації";
 
   2) частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
   "копію довідки про зміну ідентифікаційного номера фізичної
особи - платника податків.
 
   Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою цієї
статті, фізична особа - підприємець, яка через свої релігійні або
інші  переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного
номера та офіційно повідомила про це відповідні органи державної
влади і має відмітку у паспорті, подає документи, визначені цією
частиною, виключно особисто";
 
   3) частину четверту доповнити абзацами такого змісту:
 
   "Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно
повідомила про це відповідні органи  державної  влади,  для
проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця повинна  особисто  пред'явити  державному
реєстратору паспорт із відповідною відміткою.
 
   Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця уповноважена особа повинна пред'явити
свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження".
 
   26. В  абзаці  другому  частини першої статті 47 слова
"нотаріально посвідчену" виключити.
 
   27. Статтю 48 після частини першої доповнити трьома новими
частинами такого змісту:
 
   "2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи  для  проведення  державної  реєстрації  припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо вони
не передбачені частиною першою цієї статті.
 
   3. Якщо документи для  проведення  державної  реєстрації
припинення  підприємницької  діяльності  фізичною  особою  -
підприємцем подаються третьою  особою,  зокрема  спадкоємцем,
особисто,  державному реєстратору додатково пред'являється її
паспорт.
 
   4. Документи, які  подаються  для  проведення  державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходження
документів  видається  третій  особі,  зокрема  спадкоємцю
(надсилається рекомендованим листом), з відміткою  про  дату
надходження документів".
 
   У зв'язку  з цим частини другу-п'яту вважати відповідно
частинами п'ятою-восьмою.
 
   28. У статті 53:
 
   1) частину третю після слова  "відшкодуванню"  доповнити
словами "за рахунок держави";
 
   2) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   "4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або
інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо
неправдивих  відомостей,  які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом і ввести їх у дію одночасно з введенням у дію цього
Закону;
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 16 березня 2006 року
     N 3575-IV<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner