Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3480-IV від 23.02.2006

Про цінні папери та фондовий ринок


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про цінні папери та фондовий ринок
 
 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008, ВВР, 2008, N 50-51, ст.384
 N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 17, ст.236 )
 
 
 
   Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення,
обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на
фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності
функціонування фондового ринку.
 
               Розділ I
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
   1. У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні:
 
   випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних
цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які
мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер,
забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу
придбання і розміщення на фондовому ринку;
 
   делістинг - процедура виключення цінних паперів з реєстру
організатора торгівлі, якщо вони  не  відповідають  правилам
організатора  торгівлі, з наступним припиненням їх обігу на
організаторі торгівлі або переведенням в категорію цінних паперів,
допущених до обігу без включення до реєстру організатора торгівлі;
 
   емісія -  установлена  законодавством  послідовність  дій
емітента щодо випуску та розміщення емісійних цінних паперів;
 
   індосамент - передавальний напис на ордерному цінному папері,
що посвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи;
 
   індосант - фізична або юридична особа, яка є власником
ордерного цінного паперу і вчиняє індосамент;
 
   котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової
ціни цінного паперу;
 
   лістинг - сукупність процедур з включення цінних паперів до
реєстру організатора  торгівлі  та  здійснення  контролю  за
відповідністю  цінних паперів і емітента умовам та вимогам,
установленим у правилах організатора торгівлі;
 
   міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - номер
(код), який дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або
інший фінансовий інструмент та присвоєння якого  передбачено
законами України;
 
   обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов'язаних з
переходом прав власності на цінні папери і прав за цінними
паперами, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення
цінних паперів;
 
   перший власник - особа, яка отримала цінні папери у власність
безпосередньо в емітента (або в особи, що видала цінний папір) чи
андеррайтера під час розміщення цінних паперів;
 
   проспект емісії цінних паперів - документ, який містить
інформацію про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;
 
   розміщення цінних  паперів  -  відчуження цінних паперів
емітентом або андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового
договору з першим власником;
 
   фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти
(ф'ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові  строкові
контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в
майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки,
валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи
індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж
будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі
тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові
опціони).
 
   Стаття 2. Фондовий ринок
 
   1. Фондовий  ринок  (ринок цінних паперів) - сукупність
учасників фондового ринку та правовідносин  між  ними  щодо
розміщення,  обігу  та  обліку  цінних  паперів  і похідних
(деривативів).
 
   2. Учасники  фондового  ринку  -  емітенти,  інвестори,
саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.
 
   Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або
міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів
державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні
папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками.
 
   Інвестори в  цінні папери - фізичні та юридичні особи,
резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні
папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або
набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів
відповідно  до  законодавства.  Інституційними  інвесторами є
інститути  спільного  інвестування  (пайові  та  корпоративні
інвестиційні  фонди),  інвестиційні  фонди,  взаємні  фонди
інвестиційних компаній, недержавні пенсійні  фонди,  страхові
компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з
фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи
за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, -
також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з
метою  отримання  прибутку  або збереження реальної вартості
фінансових активів.
 
   Саморегулівна організація професійних учасників  фондового
ринку - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що
провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі
цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів,
депозитарну діяльність (діяльність реєстраторів та зберігачів),
утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на
підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, провадять  на  фондовому  ринку  професійну
діяльність, види якої визначені законами України.
 
   3. Фондовий ринок поділяється на первинний та вторинний.
 
   Первинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин,
пов'язаних з розміщенням цінних паперів.
 
   Вторинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин,
пов'язаних з обігом цінних паперів.
 
   Стаття 3. Цінні папери та їх класифікація
 
   1. Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними
реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права,
визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і
власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами
їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із
цих документів, іншим особам.
 
   2. Цінні  папери  за  порядком  їх  розміщення (видачі)
поділяються на емісійні та неемісійні.
 
   Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові
права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере
на себе відповідні зобов'язання (емітент).
 
   До емісійних цінних паперів належать:
 
   акції;
 
   облігації підприємств;
 
   облігації місцевих позик;
 
   державні облігації України;
 
   іпотечні сертифікати;
 
   іпотечні облігації;
 
   сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі - сертифікати
ФОН);
 
   інвестиційні сертифікати;
 
   казначейські зобов'язання України.
 
   Цінні папери, що не належать згідно із цим Законом до
емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це  не
суперечить спеціальним законам про ці групи та/або види цінних
паперів.
 
   3. Цінні папери  за  формою  існування  поділяються  на
документарні та бездокументарні.
 
   4. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника,
іменні або ордерні.
 
   Права, посвідчені цінним папером, належать:
 
   пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника);
 
   особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);
 
   особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити
ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу
уповноважену особу (ордерний цінний папір).
 
   5. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи
цінних паперів:
 
   1) пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь
їх  власника  у  статутному  капіталі  (крім  інвестиційних
сертифікатів та сертифікатів ФОН), надають власнику право на
участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів ФОН) і отримання
частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у
разі ліквідації емітента (крім сертифікатів ФОН). До пайових
цінних паперів відносяться:
 
   а) акції;
 
   б) інвестиційні сертифікати;
 
   в) сертифікати ФОН; ( Пункт 1 частини п'ятої статті 3
доповнено підпунктом "в" згідно із Законом N 692-VI ( 692-17 ) від
18.12.2008 )
( Пункт 1 частини п'ятої статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 )
 
   2) боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують
відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у
визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До боргових
цінних паперів відносяться:
 
   а) облігації підприємств;
 
   б) державні облігації України;
 
   в) облігації місцевих позик;
 
   г) казначейські зобов'язання України;
 
   ґ) ощадні (депозитні) сертифікати;
 
   д) векселі;
 
   3) іпотечні цінні папери - цінні папери,  випуск  яких
забезпечено  іпотечним  покриттям  (іпотечним  пулом) та які
посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм
коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться:
 
   а) іпотечні облігації;
 
   б) іпотечні сертифікати;
 
   в) заставні;
 
 
   ( Підпункт "г" пункту 3 частини п'ятої статті 3 виключено на
підставі Закону N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 )
 
 
   4) приватизаційні  цінні  папери  -  цінні  папери, які
посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі
приватизації  частки  майна державних підприємств, державного
житлового фонду, земельного фонду;
 
   5) похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та
обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом
строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових
та/або товарних ресурсів;
 
   6) товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають
їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих
документах.
 
   Стаття 4. Передача прав за цінними паперами
 
   1. До особи, яка набула право власності на цінний папір,
переходять усі посвідчені ним права.
 
   Обмеження обігу та/або реалізації прав за цінними паперами
може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, передбачених
законом.
 
   2. Для передачі іншій особі прав, посвідчених цінним папером
на пред'явника, достатньо вручити цінний папір цій особі.
 
   3. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у
порядку, встановленому законами України.
 
   4. Права, посвідчені ордерним цінним папером, передаються
шляхом вчинення на цьому папері індосаменту. Індосант відповідає
за наявність та здійснення цього права.
 
   Згідно з індосаментом до особи, якій (або у розпорядження
якої) передаються права, посвідчені цінним папером (індосата),
переходять усі ці права. Індосамент може бути бланковим (без
зазначення особи, щодо якої має  бути  здійснене  виконання
зобов'язань) або ордерним (із зазначенням такої особи).
 
   5. Особливості обліку та переходу права власності на цінні
папери встановлюються законом.
 
   Стаття 5. Виконання зобов'язань за цінним папером
 
   1. Особа, що розмістила (видала) цінний папір, та особи, що
індосували його, відповідають перед його законним володільцем
солідарно. У разі задоволення  вимоги  законного  володільця
ордерного цінного паперу про виконання посвідченого цим папером
зобов'язання однією або кількома особами з числа тих, хто має такі
зобов'язання, особи, що індосували цінний папір, набувають право
зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які мають зобов'язання
за цінним папером.
 
   2. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним
папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на
його недійсність не допускається.
 
              Розділ II
            ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 
   Стаття 6. Акції
 
   1. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права
його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства,
включаючи право на отримання частини  прибутку  акціонерного
товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини
майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на
управління акціонерним товариством, а також немайнові права,
передбачені Цивільним кодексом України ( 435-15 ) та законом, що
регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних
товариств.
 
   2.  Акціонер  приватного  та  публічного товариства має
переважне право на придбання акцій додаткової емісії.
 
   Переважним правом акціонера визнається:
 
   право акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі
приватного розміщення товариством прості акції пропорційно частці
належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих
простих акцій;
 
   право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати у
процесі приватного розміщення товариством привілейовані акції
цього або нового класу, якщо акції такого класу надають їх
власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат
у  разі  ліквідації  товариства, пропорційно частці належних
акціонеру привілейованих акцій певного класу в загальній кількості
привілейованих акцій цього класу.
 
   Порядок реалізації  переважного права на придбання акцій
додаткової емісії встановлюється Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
(  Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 514-VI
( 514-17 ) від 17.09.2008 )
 
   3. Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство. Порядок

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner