Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3480-IV від 23.02.2006

Про цінні папери та фондовий ринок


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

прийняття відповідним органом акціонерного товариства рішення про
розміщення  акцій  визначається  законом, що регулює питання
утворення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
 
   4. Акція має номінальну вартість, установлену в національній
валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою,
ніж одна копійка.
 
   5. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції.
 
   У сертифікаті акції  зазначаються  вид  цінного  паперу,
найменування та місцезнаходження акціонерного товариства, серія і
номер  сертифіката,  номер  і  дата  випуску,  міжнародний
ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і номінальна вартість
акції, ім'я власника, кількість акцій, що випускаються.
 
   6. Акціонерне товариство розміщує акції двох типів - прості
та привілейовані.
 
   7. Прості акції надають їх власникам право на отримання
частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на
участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини
майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші
права,  передбачені  законом,  що регулює питання створення,
діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції
надають їх власникам однакові права.
 
   Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції
або інші цінні папери акціонерного товариства.
 
   8. Привілейовані акції надають їх  власникам  переважні,
стосовно власників простих акцій, права на отримання частини
прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на
отримання частини майна акціонерного товариства у разі його
ліквідації, а також надають права на участь  в  управлінні
акціонерним  товариством у випадках, передбачених статутом і
законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення
акціонерних товариств.
 
   9. Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних
класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена
його статутом. У такому разі умовою їх розміщення є черговість
отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого товариства для
кожного  класу  привілейованих  акцій, розміщених акціонерним
товариством, яка встановлюється статутом товариства. Залежно від
умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути
конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших
класів.
 
   Частка привілейованих  акцій  у  статутному  капіталі
акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.
 
   10. Реєстрацію випуску акцій здійснює Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
Обіг акцій дозволяється після реєстрації Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення
акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
 
   11. Особливості емісії, обігу, обліку та  викупу  акцій
корпоративних інвестиційних фондів визначаються законодавством.
 
   Стаття 7. Облігації
 
   1. Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його
власником грошей, визначає відносини  позики  між  власником
облігації  та  емітентом,  підтверджує  зобов'язання емітента
повернути власникові  облігації  її  номінальну  вартість  у
передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход
за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.
 
   2. Облігації   розміщуються   у   документарній   або
бездокументарній формі.
 
   3. Емітент, у порядку, встановленому Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, може розміщувати відсоткові,
цільові та дисконтні облігації.
 
   Відсоткові облігації - облігації, за якими передбачається
виплата відсоткових доходів.
 
   Цільові облігації - облігації, виконання зобов'язань за якими
дозволяється  товарами та/або послугами відповідно до вимог,
встановлених умовами розміщення таких облігацій.
 
   Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною,
нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та
номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під
час її погашення і становить доход (дисконт) за облігацією.
 
   4. Облігації  можуть  розміщуватися з фіксованим строком
погашення, єдиним для всього випуску.  Дострокове  погашення
облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, коли така
можливість передбачена умовами  розміщення  облігацій,  якими
визначені  порядок  встановлення  ціни дострокового погашення
облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для
дострокового погашення.
 
   5. Погашення облігацій може здійснюватися грошима або майном
відповідно до умов розміщення облігацій.
 
   6. Облігація  має  номінальну  вартість,  визначену  в
національній валюті, а якщо це передбачено умовами розміщення
облігацій - в іноземній валюті. Мінімальна номінальна вартість
облігації не може бути меншою ніж одна копійка.
 
   7. Емітент може розміщувати іменні облігації та облігації на
пред'явника. Обіг  облігацій  дозволяється  після  реєстрації
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про
результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію
випуску облігацій.
 
   8. У сертифікаті облігації зазначаються назва виду цінного
паперу, найменування та місцезнаходження емітента, міжнародний
ідентифікаційний  номер  цінного  паперу, номінальна вартість
облігації, загальна сума випуску, строк погашення, розмір та
строки  виплати  відсотків (для відсоткової облігації), дата
прийняття рішення про розміщення облігацій, серія та  номер
сертифіката  облігації,  підпис керівника емітента або іншої
уповноваженої особи, засвідчений печаткою емітента.
 
   Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть
встановлюватися додаткові реквізити сертифіката облігації.
 
   У сертифікаті іменної облігації обов'язково зазначається ім'я
власника.
 
   До сертифіката відсоткової облігації на пред'явника додається
купон (купонний лист). У купоні (купонному листі) зазначаються
серія та номер сертифіката облігації, за якою  виплачуються
відсотки, найменування і місцезнаходження емітента, строки виплати
відсотків. На кожному купоні (купонному листі) зазначається його
порядковий номер.
 
   9. Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а
якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення, - в
іноземній валюті.
 
   Стаття 8. Облігації підприємств
 
   1. Облігації  підприємств розміщуються юридичними особами
тільки після повної сплати свого статутного капіталу.
 
   Облігації підприємств підтверджують зобов'язання емітента за
ними та не дають право на участь в управлінні емітентом.
 
   2. Не  допускається розміщення облігацій підприємств для
формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також
покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування
доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської
діяльності.
 
   3. Юридична особа має право розміщувати облігації на суму,
яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру
забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.
 
   4. Умови розміщення облігацій, що розміщуються акціонерним
товариством, можуть передбачати можливість їх конвертації в акції
акціонерного товариства (конвертовані облігації).
 
   5. Рішення про розміщення облігацій підприємств приймається
відповідним органом управління емітента згідно з нормами законів,
що регулюють порядок створення, діяльності та припинення юридичних
осіб відповідної організаційно-правової форми.
 
   6. Реєстрацію випуску облігацій підприємств здійснює Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею
порядку.
 
   Стаття 9. Облігації місцевих позик
 
   1. До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх
та зовнішніх місцевих позик.
 
   Рішення про  розміщення облігацій місцевих позик приймає
Верховна Рада Автономної Республіки Крим  або  міська  рада
відповідно до вимог, установлених бюджетним законодавством.
 
   2. Реєстрацію  випуску облігацій місцевих позик здійснює
Державна комісія з цінних паперів  та  фондового  ринку  в
установленому нею порядку.
 
   3. Особливості погашення та реалізації прав за облігаціями
місцевих позик визначаються умовами їх розміщення.
 
   Стаття 10. Державні облігації України
 
   1. Державні облігації України можуть бути:
 
   довгострокові - понад п'ять років;
 
   середньострокові - від одного до п'яти років;
 
   короткострокові - до одного року.
 
   2. Державні облігації України поділяються  на  облігації
внутрішніх державних позик України, облігації зовнішніх державних
позик України та цільові облігації внутрішніх державних позик
України.
 
   3. Облігації внутрішніх державних позик України - державні
цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому
ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування
пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою
доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
 
   4. Цільові облігації внутрішніх державних позик України -
облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом
фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених
на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний
рік, та в межах граничного розміру державного боргу.
 
   Основним реквізитом цільових облігацій внутрішніх державних
позик України є зазначення передбаченого законом про Державний
бюджет України на відповідний рік напряму використання залучених
від розміщення таких облігацій коштів.
 
   Кошти, залучені до Державного бюджету України від розміщення
цільових  облігацій  внутрішніх  державних  позик  України,
використовуються  виключно  для  фінансування  державних  або
регіональних програм і проектів на умовах їх повернення в обсягах,
передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на
відповідний рік. Фінансування здійснюється відповідно до кредитних
договорів, що укладаються між державою в особі Міністерства
фінансів України та отримувачем коштів. Умови кредитних договорів
повинні відповідати умовам випуску цільових облігацій внутрішніх
державних  позик  України  з обов'язковим установленням дати
обслуговування та погашення кредиту за п'ять днів до  дати
обслуговування  та  погашення  цільових  облігацій внутрішніх
державних позик України.
 
   5. Облігації зовнішніх державних позик України - державні
боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних фондових
ринках  і  підтверджують  зобов'язання  України  відшкодувати
пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою
доходу відповідно до умов випуску облігацій.
 
   6. Емісія державних облігацій України є частиною бюджетного
процесу і не підлягає регулюванню Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
 
   7. Емісія державних облігацій України регулюється законом
України про Державний бюджет України на відповідний рік, яким
встановлюються граничні  розміри  державного  зовнішнього  та
внутрішнього боргу.
 
   Рішення про розміщення облігацій зовнішніх та внутрішніх
державних позик України та умови їх випуску приймається згідно з
Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ).
 
   Розміщення державних облігацій України здійснюється у разі
дотримання на  кінець  року  граничних  розмірів  державного
зовнішнього та внутрішнього боргу, передбачених Верховною Радою
України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
   8. Умови розміщення та  погашення  облігацій  внутрішніх
державних позик України і цільових облігацій внутрішніх державних
позик України, не визначені умовами розміщення, встановлюються
Міністерством фінансів України відповідно до законодавства.
 
   9. Національний  банк  України  виконує  операції  з
обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням облігацій
внутрішніх  державних позик та цільових облігацій внутрішніх
державних позик України, їх погашенням і виплатою доходів за ними,
а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів.
Порядок проведення операцій, пов'язаних  з  розміщенням  цих
облігацій,  встановлюється  Національним  банком  України  за
погодженням з  Міністерством  фінансів  України.  Особливості
провадження  депозитарної діяльності з державними облігаціями
України визначаються Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку разом з Національним банком України.
 
   10. Розміщення,  обслуговування  та  погашення  облігацій
зовнішніх державних позик України здійснює Міністерство фінансів
України, яке може залучати для цього банки, інвестиційні компанії
тощо. Відносини між Міністерством фінансів України  і  цими
організаціями регулюються відповідними договорами.
 
   11. Витрати на підготовку розміщення, а також на розміщення,
погашення  державних  облігацій  України,  виплату  доходів
здійснюються відповідно до умов розміщення державних облігацій
України за рахунок коштів, передбачених на такі цілі у Державному
бюджеті України.
 
   12. Державні облігації України можуть бути іменними або на
пред'явника.
 
   Державні облігації України розміщуються у документарній або
бездокументарній формі.
 
   13. Продаж облігацій внутрішніх державних позик здійснюється
в національній валюті, а облігацій зовнішніх державних позик
України - у валюті запозичення.
 
   14. Виплата доходів і погашення державних облігацій України
здійснюються грошима або державними облігаціями України інших
видів за згодою сторін.
 
   Стаття 11. Казначейські зобов'язання України
 
   1. Казначейське  зобов'язання України - державний цінний
папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед
фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету
України перед власником казначейського зобов'язання України, дає
власнику право на отримання грошового доходу та погашається
відповідно до умов розміщення казначейських зобов'язань України.
 
   Обсяг емісії казначейських зобов'язань України у сукупності з
емісією державних облігацій внутрішніх державних позик України не
може перевищувати граничного обсягу внутрішнього державного боргу
та обсягу пов'язаних з обслуговуванням державного боргу видатків,
визначених законом про Державний бюджет України на відповідний
рік.
 
   Емісія казначейських  зобов'язань  України  є  частиною
бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
 
   Погашення та сплата доходу за казначейськими зобов'язаннями
України гарантується доходами Державного бюджету України.
 
   2. Казначейські зобов'язання України можуть бути:
 
   довгострокові - понад п'ять років;
 
   середньострокові - від одного до п'яти років;
 
   короткострокові - до одного року.
 
   3. Емітентом казначейських зобов'язань  України  виступає
держава в особі Міністерства фінансів України за дорученням
Кабінету Міністрів України.
 
   4. Казначейські зобов'язання України можуть бути іменними або
на пред'явника.
 
   Казначейські зобов'язання   України   розміщуються   у
документарній або бездокументарній формі.
 
   У разі розміщення казначейських  зобов'язань  України  у
документарній формі видається сертифікат.
 
   У сертифікаті   казначейського   зобов'язання   України
зазначаються вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження
емітента, сума платежу, дата виплати грошового доходу, дата
погашення, зазначення місця, в якому повинно бути здійснено
погашення,  дата  і місце видачі казначейського зобов'язання
України, серія та номер сертифіката казначейського зобов'язання
України, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи,
засвідчений  печаткою  емітента.  У  сертифікаті  іменного
казначейського  зобов'язання  України також зазначається ім'я

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner