Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3480-IV від 23.02.2006

Про цінні папери та фондовий ринок


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

власника.
 
   Особливості погашення та реалізації прав за казначейськими
зобов'язаннями України визначаються умовами їх розміщення.
 
   5. Рішення про розміщення казначейських зобов'язань України
приймається згідно з Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ). У
рішенні передбачаються умови розміщення та погашення казначейських
зобов'язань України.
 
   6. Умови розміщення казначейських зобов'язань України можуть
передбачати  їх погашення шляхом зменшення зобов'язань перед
Державним бюджетом України власника казначейського зобов'язання
України на вартість цього зобов'язання.
 
   7. Порядок  визначення  вартості  продажу  казначейських
зобов'язань України під  час  їх  розміщення  встановлюється
Міністерством фінансів України.
 
   8. Особливості  провадження  депозитарної  діяльності  з
казначейськими зобов'язаннями України  визначаються  Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з Національним
банком України.
 
   Стаття 12. Інвестиційні сертифікати
 
   1. Інвестиційний сертифікат - цінний папір, який розміщується
інвестиційним  фондом,  інвестиційною  компанією, компанією з
управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує
право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді,
взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному
фонді.
 
   2. Емітентом   інвестиційних   сертифікатів   виступає
інвестиційний фонд, інвестиційна  компанія  або  компанія  з
управління активами пайового інвестиційного фонду.
 
   3. Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового
інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.
 
   Строк розміщення інвестиційних сертифікатів відкритого та
інтервального пайових інвестиційних фондів не обмежується.
 
   4. Інвестиційні сертифікати можуть надавати його власнику
право на отримання доходу у вигляді дивідендів. Дивіденди за
інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового
інвестиційних фондів не нараховуються і не сплачуються.
 
   5. Розміщення похідних (деривативів) цінних паперів, базовим
активом яких є право на отримання інвестиційних сертифікатів, не
допускається.
 
   6. Особливості емісії, розміщення, обігу, обліку та погашення
інвестиційних   сертифікатів   визначаються   відповідним
законодавством.
 
   Стаття 13. Ощадні (депозитні) сертифікати
 
   1. Ощадний (депозитний) сертифікат - цінний папір, який
підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника
(власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого
строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у
банку, який його видав.
 
   2. Ощадні (депозитні) сертифікати розміщуються на певний
строк (під відсотки, передбачені умовами їх розміщення). Ощадні
(депозитні) сертифікати можуть бути іменними або на пред'явника.
Іменні  ощадні  (депозитні)  сертифікати  розміщуються  у
бездокументарній формі, а на пред'явника - у документарній.
 
   3. В ощадному (депозитному) сертифікаті у документарній формі
зазначаються вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження
банку, що випустив сертифікат, серія і номер сертифіката, дата
випуску, сума депозиту, процентна ставка, строк отримання вкладу,
підпис керівника банку або іншої уповноваженої особи, засвідчений
печаткою банку.
 
   4. Відступлення   ощадного   (депозитного)  сертифіката
здійснюється шляхом укладення договору між особою, що відступає
права за сертифікатом, та особою, що набуває ці права.
 
   5. Доход за ощадними (депозитними) сертифікатами виплачується
під час пред'явлення їх для оплати в банк, що розмістив ці
сертифікати.
 
   У разі  дострокового  пред'явлення ощадного (депозитного)
сертифіката до оплати банк виплачує суму вкладу та відсотки (за
вкладами  на  вимогу),  якщо умовами випуску сертифіката не
передбачено інший розмір відсотків.
 
   Стаття 14. Вексель
 
   1. Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове
зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити
після настання строку платежу визначену суму власнику векселя
(векселедержателю).
 
   2. Векселі можуть бути прості або переказні та існують
виключно у документарній формі.
 
   3. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій
з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за
векселями визначаються законом.
 
   Стаття 15. Іпотечні, приватизаційні, похідні та
        товаророзпорядчі цінні папери
 
   1. Особливості емісії (видачі), обігу та обліку заставних,
іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН,
приватизаційних,  похідних,  товаророзпорядчих  цінних паперів
та порядок  розкриття   інформації   щодо  них визначаються
законодавством.
 
              Розділ III
       ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
 
   Стаття 16. Види професійної діяльності на фондовому ринку
 
   1. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність
юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері
розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними
паперами,  управління  активами  інституційних інвесторів, що
відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом
та законодавством.
 
   Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими
видами професійної діяльності, за винятком  банківської,  не
допускається, крім випадків, передбачених законом.
 
   2. На фондовому ринку здійснюються такі види професійної
діяльності:
 
   діяльність з торгівлі цінними паперами;
 
   діяльність з управління активами інституційних інвесторів;
 
   депозитарна діяльність;
 
   діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
 
   3. Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється
виключно на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку. Перелік документів, необхідних
для  отримання  ліцензії,  порядок  її видачі та анулювання
встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
 
   4. Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім
депозитаріїв та фондових бірж, здійснюється за умови членства
щонайменше в одній саморегулівній організації.
 
   Стаття 17. Діяльність з торгівлі цінними паперами
 
   1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на
фондовому ринку провадиться торговцями  цінними  паперами  -
господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами
є виключним видом діяльності, а також банками.
 
   Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:
 
   брокерську діяльність;
 
   дилерську діяльність;
 
   андеррайтинг;
 
   діяльність з управління цінними паперами.
 
   Торговець  цінними  паперами  може  провадити  дилерську
діяльність, якщо має сплачений грошима статутний капітал у розмірі
не менш як 120 тисяч гривень, брокерську діяльність та діяльність
з управління цінними паперами - не менш як 300 тисяч гривень,
андеррайтинг - не менш як 600 тисяч гривень.
 
   У статутному капіталі торговця цінними паперами частка іншого
торговця не може перевищувати 10 відсотків.
 
   Торговцю цінними  паперами  забороняється  перепродавати
(обмінювати) цінні папери власного випуску.
 
   2. Брокерська діяльність - укладення  торговцем  цінними
паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії,
доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої
особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.
 
   Торговець цінними паперами може виступати поручителем або
гарантом виконання  зобов'язань  перед  третіми  особами  за
договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця,
отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця
цінними паперами з клієнтом.
 
   3. Дилерська  діяльність  -  укладення торговцем цінними
паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого
імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків,
передбачених законом.
 
   4. Андеррайтинг - розміщення (підписка,  продаж)  цінних
паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за
рахунок емітента.
 
   У разі публічного розміщення цінних паперів андеррайтер може
брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо
гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають
розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно
розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити
повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за
визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах комерційного
представництва відповідно до взятих на себе зобов'язань.
 
   З метою організації публічного розміщення цінних паперів
андеррайтери можуть укладати між собою договір про  спільну
діяльність.
 
   5. Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка
провадиться торговцем цінними паперами від свого  імені  за
винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про
управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами,
призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в
процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами,
які належать на праві власності установнику управління, в його
інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.
 
   Торговець цінними паперами має право укладати договори про
управління цінними паперами з фізичними та юридичними особами.
 
   Сума договору  про  управління цінними паперами з одним
клієнтом - фізичною особою має становити  не  менше  суми,
еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.
 
   Істотні умови  договору  про управління цінними паперами
встановлюються законом та за домовленістю сторін.
 
   Договір про управління цінними паперами не може укладатися
торговцем цінними паперами з компанією з управління активами.
 
   Торговець цінними  паперами  здійснює  управління цінними
паперами відповідно  до  вимог  Цивільного  кодексу  України
( 435-15 ), цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
   6. Договір доручення, договір комісії або  договір  про
управління  цінними паперами укладається з торговцем цінними
паперами в письмовій формі. Права та обов'язки торговця цінними
паперами стосовно його клієнта, умови укладення договорів щодо
цінних паперів, порядок звітності торговця перед його клієнтом,
порядок  і умови виплати торговцю винагороди визначаються у
договорі, що укладається між ними.
 
   Торговець цінними паперами зобов'язаний виконувати доручення
клієнтів за договорами доручення, договорами комісії та договорами
про управління цінними паперами на найвигідніших для клієнта
умовах. Доручення клієнтів виконуються торговцем цінними паперами
у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або
дорученням клієнтів. У разі укладення торговцем цінними паперами
договорів за власний рахунок разом з укладенням ним договорів за
рахунок клієнта виконання договорів для клієнта є пріоритетним.
 
   7. Торговець цінними паперами веде облік цінних паперів,
грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних
паперів, грошових коштів та майна, що перебувають у власності
торговця цінними паперами, відповідно до вимог, установлених
Державною  комісією з цінних паперів та фондового ринку за
погодженням з Міністерством фінансів України, а у випадках,
установлених  законодавством,  - також з Національним банком
України. На грошові кошти та цінні папери клієнтів, що передаються
торговцям цінними паперами в управління, не може бути звернене
стягнення за зобов'язаннями торговця цінними паперами, що не
пов'язані із здійсненням ним функцій управителя.
 
   Для провадження діяльності з управління цінними паперами
грошові кошти клієнта зараховуються на окремий поточний рахунок
торговця цінними паперами у банку окремо від власних коштів
торговця цінними паперами, коштів інших клієнтів та відповідно до
умов договору про управління цінними паперами. Торговець цінними
паперами звітує перед клієнтами про використання їх грошових
коштів.
 
   Торговець цінними паперами вправі використовувати грошові
кошти клієнтів, якщо це передбачено договором про управління
цінними паперами.
 
   Договором про  управління  цінними  паперами  може  бути
передбачено розподіл між сторонами прибутку, отриманого торговцем
цінними паперами від використання грошових коштів клієнта.
 
   Торговець цінними паперами зобов'язаний подавати на обрану
ним фондову біржу інформацію про всі вчинені ним правочини з
цінними паперами в строки і порядку, що визначені правилами
фондової біржі.
 
   8. Не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними
паперами:
 
   розміщення емітентом власних цінних паперів;
 
   викуп емітентом власних цінних паперів;
 
   проведення юридичними  особами  та  фізичними  особами -
підприємцями  розрахунків  з  використанням  векселів  та/або
заставних;
 
   провадження юридичними особами на підставі договорів комісії
або договорів доручення купівлі - продажу (обміну) цінних паперів
через торговця цінними паперами, який має ліцензію на провадження
брокерської діяльності,  а  також  на  підставі  договорів
купівлі - продажу або міни, укладених безпосередньо з торговцем
цінними паперами;
 
   внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичних
осіб.
 
   9. Без участі торговця цінними паперами можуть здійснюватися
такі операції:
 
   дарування та спадкування цінних паперів;
 
   операції, пов'язані з виконанням рішення суду;
 
   придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію.
 
   10. Особливості укладення договорів, пов'язаних з переходом
права власності на емітовані банками акції, визначаються законом.
 
   Стаття 18. Діяльність з управління активами інституційних
        інвесторів
 
   1. Діяльність  з  управління  активами  інституційних
інвесторів - професійна діяльність учасника фондового ринку -
компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду
від  свого імені або на підставі відповідного договору про
управління активами інституційних інвесторів.
 
   2. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
регулюється спеціальним законодавством.
 
   Стаття 19. Депозитарна діяльність
 
   1. Депозитарна діяльність провадиться учасниками фондового
ринку відповідно до законодавства про депозитарну систему України.
 
   Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому
        ринку
 
   1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку -
діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора
торгівлі)   із  створення  організаційних,  технологічних,
інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення
інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних
торгів фінансовими інструментами за встановленими  правилами,
централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner