Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3480-IV від 23.02.2006

Про цінні папери та фондовий ринок


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

цінних паперів  та  фондового  ринку  шляхом  розміщення  у
загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
   Стаття 40. Регулярна інформація про емітента
 
   1. Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна
звітна  інформація  про  результати  фінансово-господарської
діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді).
 
   2. Звітним періодом для складання річної інформації про
емітента є календарний рік.
 
   Перший звітний період емітента може  бути  меншим,  ніж
12 місяців, та обчислюється:
 
   для акціонерних  товариств - з дня державної реєстрації
товариства до 31 грудня звітного року включно;
 
   для емітентів облігацій - з дня реєстрації випуску облігацій
до 31 грудня звітного року включно.
 
   3. Річна  інформація  про емітента повинна містити такі
відомості:
 
   найменування та місцезнаходження  емітента,  розмір  його
статутного капіталу;
 
   орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
 
   господарська та фінансова діяльність емітента;
 
   цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
розміщення та лістинг цінних паперів;
 
   річна фінансова звітність;
 
   аудиторський висновок.
 
   Емітент має право додатково подавати іншу інформацію.
 
   4. Річна інформація про емітента є відкритою і підлягає
оприлюдненню  емітентом у строк не пізніше 30 квітня року,
наступного за звітним, шляхом опублікування її в одному  з
офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній
базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів.
 
   Примірник офіційного  друкованого  видання,  в  якому
опубліковано річну інформацію про емітента, він (емітент) надсилає
до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
   5. Звітним періодом для складання квартальної інформації про
емітента є квартали поточного року.
 
   Квартальна інформація про емітента повинна містити  такі
відомості:
 
   найменування та  місцезнаходження  емітента,  розмір його
статутного капіталу;
 
   орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
 
   господарська та фінансова діяльність емітента;
 
   цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);
 
   квартальна фінансова звітність;
 
   участь емітента у створенні інших підприємств, установ та
організацій.
 
   Емітент має право додатково подавати іншу інформацію.
 
   6. Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про
емітента (річної та квартальної) встановлюються Державною комісією
з  цінних  паперів  та фондового ринку. Публічні акціонерні
товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на
основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку,
встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. ( Абзац перший частини шостої статті 40 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008 )
 
   Державна комісія  з  цінних  паперів та фондового ринку
встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про
емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
 
   7. Особливості подання та оприлюднення регулярної інформації
інститутами спільного інвестування встановлюються законодавством.
 
   Стаття 41. Особлива інформація про емітента
 
   1. Особлива інформація про емітента - інформація про будь-які
дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента
та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.
 
   До особливої інформації належать відомості про:
 
   прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
 
   прийняття рішення про викуп власних акцій;
 
   факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
 
   отримання позики  або  кредиту  на  суму,  що перевищує
25 відсотків активів емітента;
 
   зміну складу посадових осіб емітента;
 
   зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій;
 
   рішення емітента  про  утворення, припинення його філій,
представництв;
 
   рішення вищого органу емітента про зменшення  статутного
капіталу;
 
   порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали
про його санацію;
 
   рішення вищого органу емітента або суду про припинення або
банкрутство емітента.
 
   2. Строки, порядок та форми подання особливої інформації про
емітента встановлюються Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
 
   3. Особлива  інформація  про  емітента  є  відкритою  і
оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних
друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
і  розміщення  у  загальнодоступній інформаційній базі даних
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів.
 
   4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про
емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
 
   Стаття 42. Порядок розкриття інформації про облік іменних
        цінних паперів учасниками депозитарної системи
        України
 
   1. Інформація про облік іменних цінних паперів розкривається
учасниками депозитарної системи України:
 
   на письмовий запит власника інформації або з його письмового
дозволу, крім випадків, передбачених абзацами третім і четвертим
цієї частини;
 
   за рішенням суду;
 
   на письмову вимогу органів прокуратури, служби  безпеки,
внутрішніх справ, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку і Антимонопольного комітету України, інших державних органів
відповідно до законодавства - стосовно операцій у системах обліку
іменних цінних паперів, що здійснюються конкретною юридичною
особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу.
 
   2. Учаснику  депозитарної  системи  України забороняється
надавати інформацію про клієнтів іншого учасника депозитарної
системи України, навіть якщо їх дані зазначено у документах та
договорах клієнта.
 
   3. Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання
інформації  про  облік  іменних  цінних  паперів,  несуть
відповідальність згідно із законом.
 
   Стаття 43. Розкриття інформації про професійних учасників
        фондового ринку
 
   1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
забезпечує оприлюднення інформації про професійних  учасників
фондового ринку (номер, дата видачі та строк дії ліцензії, обсяг
повноважень згідно з ліцензією, керівник та уповноважена особа, що
діє від його імені).
 
   Стаття 44. Інсайдерська інформація та інсайдери
 
   1. Інсайдерська  інформація  -  будь-яка  неоприлюднена
інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них,
оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів.
 
   2. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або
фінансово-господарського стану емітента, якщо  вона  отримана
виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших
публічних  джерел,  не  заборонених  законодавством,  не  є
інсайдерською інформацією.
 
   3. Інсайдери - особи, які володіють інсайдерською інформацією
у зв'язку з тим, що вони є:
 
   1) власниками голосуючих акцій емітента або часток (паїв) у
статутному капіталі емітента;
 
   2) посадовими особами емітента;
 
   3) особами, які мають доступ до інсайдерської інформації у
зв'язку з виконанням  трудових  (службових)  обов'язків  або
договірних  зобов'язань  незалежно від відносин з емітентом,
зокрема:
 
   юридичними особами, які перебувають з емітентом у договірних
відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;
 
   фізичними особами, які перебувають з емітентом або юридичними
чи фізичними особами, пов'язаними  з  емітентом  договірними
відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних
відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;
 
   державними службовцями.
 
   Емітент або професійні учасники ринку цінних паперів, які
здійснюють операції з цінними паперами цього емітента, повинні
вести облік осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації.
 
   4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
визначає, яка саме інформація належить до інсайдерської.
 
   Стаття 45. Заборона використання інсайдерської інформації
 
   1. Інсайдеру забороняється:
 
   вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну
користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на
придбання  або  відчуження  цінних  паперів, яких стосується
інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;
 
   передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї
іншим  особам,  крім розкриття інформації в межах виконання
професійних,  трудових  або службових обов'язків та в інших
випадках, передбачених законодавством;
 
   давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або
відчуження цінних паперів, щодо яких він володіє інсайдерською
інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.
 
   2. Порядок розкриття інсайдерської інформації встановлюється
нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
 
   Професійні учасники ринку цінних паперів повинні повідомити
Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції
з цінними паперами у разі, коли є підозра про те, що під час
здійснення таких операцій  використовується  або  може  бути
використана інсайдерська інформація.
 
   3. Дія частини першої цієї статті поширюється також на осіб,
які не є інсайдерами, але володіють інсайдерською інформацією і
знають чи повинні знати, що ця інформація надійшла від інсайдера.
 
   4. Відповідальність за протиправне використання інсайдерської
інформації встановлюється законом.
 
   Стаття 46. Рекламна інформація на фондовому ринку
 
   1. Рекламною інформацією на фондовому ринку є реклама:
 
   емітента або цінних паперів, що ним розміщуються або які
перебувають в обігу;
 
   професійного учасника фондового ринку та його діяльності;
 
   договорів щодо цінних паперів.
 
   2. До реклами на фондовому ринку не належить інформація, яка
відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових
актів підлягає обов'язковому оприлюдненню.
 
   3. Розповсюдження державними органами реклами на фондовому
ринку не допускається, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та
обігом державних цінних паперів.
 
              Розділ VI
         РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 
   Стаття 47. Регулювання ринку цінних паперів
 
   1. Регулювання  фондового  ринку  здійснює  держава  та
саморегулівні організації.
 
   2. Державне  регулювання  ринку  цінних паперів здійснює
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також інші
державні органи у межах своїх повноважень, визначених законом.
 
   Стаття 48. Саморегулівні організації професійних учасників
        фондового ринку
 
   1. Саморегулівні організації професійних учасників фондового
ринку утворюються за принципом: одна саморегулівна організація з
кожного виду професійної діяльності на ринку цінних паперів.
 
   Така саморегулівна організація повинна об'єднувати більше
50 відсотків професійних учасників фондового ринку за одним з
видів професійної діяльності.
 
   2. Об'єднання професійних учасників фондового ринку набуває
статусу саморегулівної організації з дня його реєстрації Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок та умови
проведення  реєстрації  саморегулівної організації професійних
учасників фондового ринку та анулювання реєстрації встановлюються
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Метою діяльності  саморегулівних  організацій  професійних
учасників фондового ринку є забезпечення провадження діяльності
професійними  учасниками  фондового  ринку,  які  є  членами
саморегулівної організації, розроблення і затвердження правил,
стандартів професійної поведінки та провадження відповідного виду
професійної діяльності.
 
   3. Саморегулівна організація професійних учасників фондового
ринку набуває делегованих їй Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку повноважень з дня опублікування в офіційному
друкованому  виданні  Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку  про  делегування  відповідних  повноважень
саморегулівній організації.
 
   4. Умовами  для  прийняття  рішення  про  делегування
організації-претенденту  професійних учасників фондового ринку
повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
щодо регулювання фондового ринку є:
 
   наявність правил  і стандартів професійної діяльності на
фондовому ринку, що є обов'язковими для виконання всіма членами
саморегулівної організації;
 
   статус непідприємницької організації;
 
   наявність у власності для забезпечення статутної діяльності
активів у розмірі не менше ніж 600 тисяч гривень.
 
   Стаття 49. Делегування саморегулівним організаціям
        повноважень з регулювання фондового ринку
 
   1. У кожному виді професійної діяльності Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку може делегувати саморегулівній
організації такі повноваження:
 
   збирання, узагальнення та аналітичне оброблення даних щодо
провадження відповідного виду професійної діяльності;
 
   проведення перевірок  провадження   відповідного   виду
професійної діяльності, дотримання вимог законодавства про цінні
папери, правил, стандартів професійної поведінки;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner