Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3480-IV від 23.02.2006

Про цінні папери та фондовий ринок


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

 
   подання їй обов'язкового  для  розгляду  клопотання  про
припинення (зупинення) дії ліцензії на провадження професійним
учасником фондового ринку певного виду діяльності;
 
   сертифікація фахівців фондового ринку;
 
   видача ліцензій особам, які здійснюють професійну діяльність
на фондовому ринку.
 
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у
встановленому нею порядку може делегувати інші  повноваження
саморегулівним організаціям.
 
   2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
делегує саморегулівній організації повноваження з регулювання
фондового ринку в установленому нею порядку за заявою цієї
організації.
 
   У місячний строк після отримання заяви від саморегулівної
організації Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
приймає рішення про делегування або відмову  в  делегуванні
саморегулівній організації повноважень.
 
   3. У  рішенні про делегування саморегулівній організації
повноважень зазначаються:
 
   найменування саморегулівної організації, якій  делегуються
повноваження;
 
   повноваження, які делегуються;
 
   строк, на який делегуються повноваження;
 
   порядок державного  контролю  за  здійсненням делегованих
повноважень.
 
   4. Рішення  про  делегування  саморегулівній  організації
повноважень підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції
України як нормативно-правовий акт та оприлюдненню відповідно до
законодавства.
 
   5. Строк делегованих саморегулівній організації повноважень
продовжується у порядку, встановленому для їх отримання.
 
   6. Саморегулівна організація має право подавати заяву про
делегування їй додаткових повноважень лише за умови задовільного
виконання раніше делегованих повноважень.
 
              Розділ VII
            ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його
опублікування, крім:
 
   частини третьої статті 8, яка набирає чинності через 2 роки з
дня опублікування цього Закону;
 
   абзацу другого  підпункту  четвертого  пункту  третього
розділу VII "Прикінцеві положення", який набирає чинності через
2 роки з дня опублікування цього Закону;
 
   частини першої статті 48, яка набирає чинності через 3 роки з
дня опублікування цього Закону.
 
   2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність:
 
   Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 508;
1992 р., N 47, ст. 645; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93; 1996 р.,
N 40, ст. 185; 1997 р., N 45, ст. 285; 1999 р., N 26, ст. 213,
N 31, ст. 252; 2003 р., N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р.,
N 13, ст. 181, N 19, ст. 271; 2005 р., N 42, ст. 465; 2006 р.,
N 13, ст. 110);
 
   Постанова Верховної  Ради Української РСР від 18 червня
1991 року "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про
цінні папери і фондову біржу" ( 1202-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1991 р., N 38, ст. 509).
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1) Кримінальний кодекс України ( 2341-14  )  (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) доповнити
статтею 232-1 такого змісту:
 
   "Стаття 232-1. Розголошення або використання неоприлюдненої
          інформації про емітента або його цінні папери
 
   Умисне розголошення або інше використання не опублікованої
або не оприлюдненої в інший спосіб інформації про емітента, його
цінні папери або правочини щодо них (інсайдерська інформація)
особою, якій ця інформація відома у зв'язку з професійною чи
службовою діяльністю, якщо воно завдало істотної матеріальної
шкоди інтересам держави або інтересам юридичних чи  фізичних
осіб, -
 
   карається обмеженням  волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років";
 
   2) частину другу  статті  112  Кримінально-процесуального
кодексу України  ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) після цифр "232"
доповнити цифрами "232-1";
 
   3) у Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144; 2006 р., N 13,
ст. 110):
 
   у другому реченні частини другої статті 163 слова "ощадні
сертифікати" замінити словами "ощадні (депозитні) сертифікати";
 
   частини четверту, п'яту і сьому статті 164 викласти в такій
редакції:
 
   "4. Суб'єкти господарювання, виключною діяльністю яких є
діяльність  з  управління  активами  інститутів  спільного
інвестування, мають право випускати інвестиційні сертифікати.
 
   5. Установи банків, що приймають на депонування кошти від
юридичних осіб та громадян, видають їм письмові свідоцтва, які
посвідчують  право  вкладників на одержання після закінчення
встановленого строку депозиту і відсотків по ньому  (ощадні
(депозитні) сертифікати)";
 
   "7. Суб'єкти  господарювання  мають  право  в  порядку,
встановленому законом, випускати в обіг векселі - боргові цінні
папери,  які  посвідчують  безумовне  грошове  зобов'язання
векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання
строку   платежу   визначену   суму   власнику   векселя
(векселедержателю)";
 
   частину другу статті 356 виключити;
 
   частину першу статті 360 викласти в такій редакції:
 
   "1. Для забезпечення функціонування ринку цінних паперів
утворюється  фондова біржа. Порядок утворення та провадження
діяльності фондової біржі визначається законом";
 
   4) у Цивільному кодексі України ( 435-15 )  (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
 
   частину другу статті 158 виключити;
 
   у частині першій статті 194 слова "випустила" та "випуску"
замінити відповідно словами "розмістила" та "розміщення";
 
   у пункті 3 частини першої статті 195 та частині другій
статті 197 слово "випуску" замінити словом "розміщення";
 
   у частині третій статті 195 слово "випускатися" замінити
словом "існувати";
 
   у частині першій статті 198:
 
   у першому  реченні  слово  "випустила"  замінити  словом
"розмістила";
 
   друге речення  після слова "володільця" доповнити словом
"ордерного";
 
   5) у Законі України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в  Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р.,
N 38, ст. 339; 2001 р., N 21, ст. 103; 2002 р., N 16, ст. 114,
N 17, ст. 117, N 29, ст. 194; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р.,
N 42, ст. 465, ст. 466, N 48, ст. 481; 2006 р., N 13, ст. 110,
N 16, ст. 134 ):
 
   абзаци третій, четвертий, шостий-восьмий статті 1 виключити;
 
   назву та частини першу і другу статті 4 викласти в такій
редакції:
 
   "Стаття 4. Діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає
        ліцензуванню
 
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у
встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види діяльності
на ринку цінних паперів:
 
   1) брокерська  діяльність  - укладення торговцем цінними
паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії,
доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої
особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
 
   2) дилерська діяльність -  укладення  торговцем  цінними
паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого
імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків,
передбачених законом;
 
   3) андеррайтинг  -  розміщення (підписка, продаж) цінних
паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за
рахунок емітента;
 
   4) діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка
провадиться торговцем цінними паперами від свого  імені  за
винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про
управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами,
призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в
процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами,
які належать на праві власності установнику управління, в його
інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб;
 
   5) діяльність з управління активами - професійна діяльність
учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що
провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі
відповідного  договору про управління активами, які належать
інституційним інвесторам на праві власності;
 
   6) діяльність з управління іпотечним покриттям - діяльність,
що здійснюється за винагороду банком чи іншою фінансовою установою
згідно з відповідним договором про управління іпотечним покриттям;
 
   7) депозитарна діяльність депозитарію цінних  паперів  -
діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів,
обслуговування правочинів щодо цінних  паперів  на  рахунках
зберігачів  цінних  паперів, а також операцій емітента щодо
випущених ними цінних паперів;
 
   8) депозитарна діяльність  зберігача  цінних  паперів  -
діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів,
обслуговування правочинів щодо цінних  паперів  на  рахунках
власників цінних паперів;
 
   9) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних
паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних,
які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів,
щодо іменних цінних паперів, їх емітентів і власників;
 
   10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку -
діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора
торгівлі)  із  створення  організаційних,   технологічних,
інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення
інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних
торгів  фінансовими інструментами за встановленими правилами,
централізованого укладання і виконання договорів щодо фінансових
інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за
ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі;
 
   11) розрахунково-клірингова  діяльність  -  діяльність  з
визначення взаємних зобов'язань за договорами щодо цінних паперів
і розрахунків за ними.
 
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у
встановленому  нею  порядку,  в разі здійснення професійними
учасниками ринку цінних паперів декількох видів  діяльності,
передбачених частиною першою цієї статті, може видавати один бланк
ліцензії на такі види діяльності";
 
   у частині другій статті 7:
 
   пункт 13 викласти в такій редакції:
 
   "13) здійснює контроль за  дотриманням  законодавства  і
призначає  державних  представників  на  фондових  біржах, у
депозитаріях і торговельно-інформаційних системах";
 
   доповнити пунктом 14-1 такого змісту:
 
   "14-1) встановлює зразок та видає свідоцтво про реєстрацію
об'єднання професійних учасників фондового ринку як саморегулівної
організації";
 
   статтю 17 виключити;
 
   6) у Законі України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62):
 
   частину четверту статті 25 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "використовувати інформацію про доход за цінними паперами або
величину отриманого емітентом у минулому прибутку без вказівки на
те,  що  цей  прибуток не є гарантією отримання доходів у
майбутньому";
 
   частину першу статті 26 доповнити абзацами такого змісту:
 
   "Міністерство фінансів України - щодо реклами  державних
цінних паперів;
 
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - щодо
реклами на фондовому ринку";
 
   7) абзац другий частини першої статті 27 Закону України від
22 грудня 2005 року "Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ) після
слів "обігу іпотечних облігацій" доповнити словами "іпотечного
покриття та діяльності управителя іпотечним покриттям";
 
   8) підпункт "ф" пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113;
1995 р., N 30, ст. 229; 2004 р., N 2, ст. 6; 2006 р., N 16,
ст. 134) після слів "а також за посвідчення договорів" доповнити
словом "відступлення".
 
   4. Учасники  фондового ринку протягом трьох років після
набрання чинності цим Законом повинні привести свою діяльність у
відповідність із цим Законом.
 
   Учасники фондового  ринку,  які мають ліцензії на право
провадження професійної діяльності на фондовому ринку, протягом
трьох років після набрання чинності цим Законом провадять свою
діяльність відповідно до виданих ліцензій. Учасники фондового
ринку, які мають ліцензію на право провадження діяльності з
організації торгівлі на ринку цінних паперів, провадять діяльність
з  організації  торгівлі на фондовому ринку як організатори
торгівлі.
 
   Після закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного
виду професійної діяльності дозволяється за умови отримання нової
ліцензії згідно із цим Законом.
 
   5. Кабінету Міністрів України та Національному банку України
у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону підготувати і
подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про
внесення до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей
в Україні" змін, що стосуються відкриття торговцем  цінними
паперами рахунка для свого клієнта з метою провадження діяльності
з управління цінними паперами.
 
   6. Дія цього Закону не поширюється на емісії цінних паперів,
рішення про які були прийняті до набрання чинності цим Законом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 23 лютого 2006 року
     N 3480-IV


| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner