Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3460-IV від 22.02.2006

Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про Дисциплінарний статут органів
           внутрішніх справ України
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 29, ст.245 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ
України (додається).
 
   2. Визнати  таким,  що  втратив чинність, Указ Президії
Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 року "Про
Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ Української РСР"
( 1368-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 45,
ст. 599).
 
   3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 22 лютого 2006 року
     N 3460-IV
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Законом України
                 від 22 лютого 2006 року N 3460-IV
 
           ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ
         органів внутрішніх справ України
 
 
   Цей Статут визначає сутність службової дисципліни, обов'язки
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
України (далі - особи рядового і начальницького складу) стосовно
її дотримання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, порядок
і права начальників щодо їх застосування, а також  порядок
оскарження дисциплінарних стягнень.
 
               Розділ I
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1. Службова дисципліна
 
   Службова дисципліна  -  дотримання  особами  рядового  і
начальницького складу  Конституції  ( 254к/96-ВР ) і законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України,
наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх
справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів та
Присяги працівника органів внутрішніх справ України.
 
   Службова дисципліна в органах внутрішніх справ досягається:
 
   створенням належних умов проходження служби особами рядового
і начальницького складу;
 
   набуттям високого рівня професіоналізму;
 
   забезпеченням гласності та об'єктивності під час проведення
оцінки результатів службової діяльності;
 
   дотриманням законності і статутного порядку;
 
   повсякденною вимогливістю начальників до підлеглих, постійною
турботою про них, виявленням поваги до їх особистої гідності;
 
   вихованням в осіб рядового і начальницького складу високих
моральних і ділових якостей;
 
   забезпеченням соціальної справедливості та високого рівня
соціально-правового захисту;
 
   умілим поєднанням  і  правильним  застосуванням  заходів
переконання, примусу, дисциплінарного та громадського впливу;
 
   належним виконанням умов контракту про проходження служби.
 
   Стаття 2. Дисциплінарний проступок
 
   Дисциплінарний проступок - невиконання чи неналежне виконання
особою рядового або начальницького складу службової дисципліни.
 
   Стаття 3. Начальники та підлеглі, старші й молодші за званням
        та посадою
 
   Начальник -  особа начальницького складу, яка має право
віддавати накази та розпорядження, застосовувати заохочення і
накладати дисциплінарні стягнення або порушувати клопотання про це
перед старшим прямим начальником.
 
   Начальники, яким особи рядового і начальницького  складу
підпорядковані по службі хоча б тимчасово, якщо про це оголошено
наказом, вважаються прямими.
 
   Найближчий до  підлеглого  прямий  начальник  є  його
безпосереднім начальником.
 
   Особи рядового і начальницького складу, які займають рівні
посади та не підпорядковані одна одній по службі, можуть бути
старшими чи молодшими, що визначається згідно із спеціальним
званням.
 
   У разі спільного виконання службових обов'язків  особами
рядового і начальницького складу, які не підпорядковані одна одній
по службі, старшою вважається особа, яка визначена начальником або
займає вищу посаду. При рівних посадах начальником є старший за
спеціальним званням.
 
   У разі тимчасового виконання обов'язків,  якщо  про  це
оголошено наказом, начальник користується дисциплінарною владою,
передбаченою посадою, яку він обіймає тимчасово.
 
   Начальники в межах наданих їм повноважень можуть видавати
накази, які є обов'язковими для виконання.
 
   Стаття 4. Накази
 
   Наказ є  формою  реалізації  службових повноважень особи
начальницького складу, згідно з якими визначаються мета і предмет
завдання, строк його виконання та відповідальна особа, якій
належить його виконати.
 
   Накази можуть даватись як в усній, так і в письмовій формі.
 
   У разі одержання наказу від старшого прямого начальника
підлеглий зобов'язаний виконати його та повідомити про це свого
безпосереднього начальника.
 
   Скасувати наказ має право тільки начальник, який  видав
відповідний наказ, або старший прямий начальник.
 
   Накази повинні бути законними, зрозумілими і виконуватися
беззаперечно, точно та у визначений строк.
 
   У разі одержання наказу, який суперечить закону, підлеглий не
повинен виконувати його, про що повинен негайно поінформувати
начальника, який віддав наказ, а в разі підтвердження цього
наказу - письмово поінформувати старшого прямого начальника.
 
   Віддання і виконання наказу, який суперечить закону, або
невиконання  правомірного  наказу  тягне  відповідальність,
передбачену цим Статутом та іншими законодавчими актами.
 
   Стаття 5. Відповідальність осіб рядового і начальницького
        складу
 
   За вчинення дисциплінарних проступків особи  рядового  і
начальницького складу несуть дисциплінарну відповідальність згідно
з цим Статутом.
 
   Особи рядового і начальницького складу, яких в установленому
законодавством  порядку  притягнуто  до  адміністративної,
кримінальної або матеріальної відповідальності, водночас можуть
нести і дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.
 
   Особи рядового  і  начальницького  складу  не  несуть
дисциплінарної відповідальності в разі, якщо  шкода  завдана
правомірними  діями  внаслідок  сумлінного  виконання  наказу
начальника або виправданого за конкретних умов службового ризику.
 
   Стаття 6. Облік заохочень і дисциплінарних стягнень
 
   Облік заохочень і дисциплінарних стягнень, що застосовуються
до осіб рядового і начальницького складу, ведуть підрозділи по
роботі з персоналом органів внутрішніх  справ  на  підставі
відповідних наказів.
 
   Відомості про  заохочення  та  дисциплінарні  стягнення,
застосовані до осіб рядового і начальницького складу, заносяться в
місячний строк до особових справ цих осіб із зазначенням таких
даних:
 
   1) хто, коли та на якій підставі застосував заохочення або
наклав дисциплінарне стягнення;
 
   2) номер  і  дата наказу про заохочення або накладення
дисциплінарного стягнення, відмітка про ознайомлення з наказом та
інформація про те, чи не оскаржувався наказ про накладення
дисциплінарного стягнення (а в разі оскарження - яке рішення
прийнято, ким і коли);
 
   3) номер і дата наказу про зняття дисциплінарного стягнення
або відмітка про закінчення строку його дії.
 
   Форма та порядок ведення особових справ осіб рядового і
начальницького складу затверджуються міністром внутрішніх справ
України.
 
              Розділ II
     ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ
        ЩОДО ДОТРИМАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
   Стаття 7. Обов'язки осіб рядового і начальницького складу
 
   Службова дисципліна базується на високій  свідомості  та
зобов'язує кожну особу рядового і начальницького складу:
 
   дотримуватися законодавства,  неухильно  виконувати вимоги
Присяги працівника органів внутрішніх справ України, статутів і
наказів начальників;
 
   захищати і  охороняти  від  протиправних посягань життя,
здоров'я, права та свободи громадян, власність, довкілля, інтереси
суспільства і держави;
 
   поважати людську гідність, виявляти турботу про громадян і
бути готовим у будь-який час надати їм допомогу;
 
   дотримуватися норм професійної та службової етики;
 
   берегти державну таємницю;
 
   у службовій діяльності бути чесною, об'єктивною і незалежною
від будь-якого впливу громадян, їх об'єднань та інших юридичних
осіб;
 
   стійко переносити всі труднощі та обмеження, пов'язані зі
службою;
 
   постійно підвищувати свій професійний та культурний рівень;
 
   сприяти начальникам  у  зміцненні  службової  дисципліни,
забезпеченні законності та статутного порядку;
 
   виявляти повагу до колег по службі та інших громадян, бути
ввічливим, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, носіння
встановленої форми одягу, вітання та етикету;
 
   з гідністю і честю поводитися в позаслужбовий час, бути
прикладом у дотриманні громадського порядку, припиняти протиправні
дії осіб, які їх учиняють;
 
   берегти та підтримувати в належному стані передані їй в
користування  вогнепальну  зброю, спеціальні засоби, майно і
техніку.
 
   У разі виявлення порушень законодавства, зловживань чи інших
правопорушень  у  службовій  діяльності  особа  рядового або
начальницького складу повинна вжити заходів щодо припинення цих
порушень та доповісти про це безпосередньому або старшому прямому
начальникові.
 
   Стаття 8. Обов'язки начальника
 
   Начальник несе персональну відповідальність за стан службової
дисципліни  і  повинен постійно його контролювати. Начальник
зобов'язаний бути прикладом у дотриманні законності, службової
дисципліни,  бездоганному  виконанні вимог Присяги працівника
органів внутрішніх справ України, статутів, наказів, норм моралі,
професійної  та службової етики, розвивати і підтримувати в
підлеглих свідоме ставлення до виконання службових обов'язків,
честь і гідність, заохочувати розумну ініціативу, самостійність,
старанність у службі, уміло застосовувати заходи дисциплінарного
впливу.
 
   Особливу увагу  начальник  повинен  приділяти  вивченню
індивідуальних якостей підлеглих, дотриманню статутних відносин
між ними, створенню здорового морально-психологічного клімату в
колективі, його згуртуванню, своєчасному запобіганню порушенням
службової дисципліни та виявленню причин їх учинення, формуванню
нетерпимого ставлення до порушників, враховуючи при цьому думку
колективу та громадськості.
 
   Начальник зобов'язаний  попередити  про  неприпустимість
порушення службової дисципліни, а в разі вчинення підлеглим таких
діянь за необхідності накласти на винного дисциплінарне стягнення
або порушити клопотання про накладення стягнення старшим прямим
начальником.
 
   Старші за званням та посадою в усіх випадках зобов'язані
вимагати від молодших дотримання службової дисципліни, зокрема,
правил внутрішнього розпорядку, носіння встановленої форми одягу,
вітання та етикету.
 
              Розділ III
              ЗАОХОЧЕННЯ
 
   Стаття 9. Види заохочень
 
   За мужність,  відвагу,  героїзм,  розумну  ініціативу,
старанність, сумлінне та бездоганне виконання службових обов'язків
до осіб рядового і начальницького складу можуть бути застосовані
такі види заохочень:
 
   1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;
 
   2) оголошення подяки;
 
   3) нагородження грошовою винагородою;
 
   4) нагородження цінним подарунком;
 
   5) нагородження Почесною грамотою Міністерства внутрішніх
справ України;
 
   6) занесення на "Дошку пошани";
 
   7) нагородження  відзнаками Міністерства внутрішніх справ
України;
 
   8) дострокове присвоєння чергового спеціального звання;
 
   9) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від
звання, передбаченого займаною штатною посадою;
 
   10) нагородження  відзнакою Міністерства внутрішніх справ
"Вогнепальна зброя".
 
   Відзнакою Міністерства внутрішніх справ "Вогнепальна зброя"
має право нагороджувати міністр внутрішніх справ України за
сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю та
охороні громадського порядку осіб начальницького складу.
 
   За мужність,  відвагу,  героїзм,  особливі заслуги перед
державою в боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку
особи рядового і начальницького складу можуть бути подані до
присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами і
відзнаками Президента України.
 
   До курсантів  навчальних закладів Міністерства внутрішніх
справ України, крім заохочень, передбачених частиною першою цієї
статті, можуть також застосовуватися:
 
   нагородження особистою фотокарткою курсанта або слухача,
сфотографованого біля розгорнутого прапора навчального закладу;
 
   направлення батькам курсанта листа з подякою;
 
   надання дозволу на позачергове звільнення з розташування
навчального закладу;
 
   надання короткострокової відпустки тривалістю до 5 діб.
 
   Стаття 10. Права начальників щодо застосування заохочень
 
   Міністрові внутрішніх  справ  України  належить  право
застосовувати заохочення, передбачені цим Статутом, до всіх осіб
рядового і начальницького складу.
 
   Інші начальники застосовують заохочення до підлеглих у межах
прав, наданих їм міністром внутрішніх справ України.
 
   Начальник, який не наділений правами застосування заохочень,
має право внести подання чи порушити клопотання про заохочення
підлеглого перед старшим прямим начальником.
 
   Стаття 11. Порядок застосування заохочень
 
   Заохочення оформляється наказом. Зміст наказу оголошується
особовому складу органу внутрішніх справ, а до відома особи
рядового або начальницького складу, яку заохочено, доводиться
персонально.
 
   Особа рядового  або  начальницького  складу,  яка  має
дисциплінарне  стягнення,  може  заохочуватися  лише  після
дострокового зняття цього стягнення, але не раніше ніж через три
місяці з дня видання наказу.
 
   Дострокове зняття дисциплінарного стягнення застосовується в
разі, якщо особа рядового або начальницького складу ставленням до
служби і поведінкою доведе своє виправлення.
 
   За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги в боротьбі зі
злочинністю, охороні громадського порядку, тривалу бездоганну
службу особи рядового і начальницького складу можуть подаватися до
нагородження  державними  нагородами та відзнаками Президента
України незалежно від наявності дисциплінарного стягнення.
 
   Подання про  присвоєння  почесних  звань,  нагородження
державними нагородами і відзнаками Президента України вносить
міністр внутрішніх справ України.
 
   Порядок нагородження цінним подарунком, грошовою винагородою,
Почесною  грамотою,  відзнаками Міністерства внутрішніх справ
України, у тому числі відзнакою "Вогнепальна зброя", занесення на
"Дошку пошани" встановлює міністр внутрішніх справ України.
 
   Порядок дострокового  присвоєння  спеціального  звання та
присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання,
передбаченого займаною штатною посадою, установлюється Положенням
про проходження служби рядовим і начальницьким складом.
 
              Розділ IV
           ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ
 
   Стаття 12. Види дисциплінарних стягнень
 
   На осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ за порушення службової дисципліни можуть накладатися такі
види дисциплінарних стягнень:
 
   1) усне зауваження;
 
   2) зауваження;
 
   3) догана;
 
   4) сувора догана;
 
   5) попередження про неповну посадову відповідність;
 
   6) звільнення з посади;
 
   7) пониження в спеціальному званні на один ступінь;
 
   8) звільнення з органів внутрішніх справ.
 
   Стаття 13. Права начальників щодо накладання дисциплінарних
        стягнень
 
   Міністрові внутрішніх справ України належить право накладати
дисциплінарні стягнення, передбачені цим Статутом, на всіх осіб
рядового і начальницького складу.
 
   Інші начальники накладають дисциплінарні стягнення в межах
прав, наданих їм міністром внутрішніх справ України.
 
   Начальник, який не наділений правом накладання дисциплінарних
стягнень, має право порушити перед старшим прямим начальником
клопотання про притягнення особи рядового або начальницького
складу до дисциплінарної відповідальності.
 
   Правом накладання дисциплінарних стягнень користуються тільки
прямі начальники.
 
   Начальник, який  перевищив  надане  йому право накладати
дисциплінарні стягнення, несе відповідальність за цим Статутом.
Дисциплінарне  стягнення, накладене з порушенням вимог цього
Статуту, скасовується начальником, який його наклав, або старшим
прямим начальником.
 
   Старший прямий начальник має право протягом одного місяця з
дня оголошення особі рядового або начальницького складу наказу про
накладення дисциплінарного стягнення посилити, а протягом року -
пом'якшити чи скасувати  дисциплінарне  стягнення,  накладене
підлеглим  йому  начальником,  якщо встановлено, що воно не
відповідає тяжкості вчиненого проступку.
 
   Такі дисциплінарні стягнення, як  звільнення  з  органів
внутрішніх справ, звільнення з посади, пониження в спеціальному
званні на один ступінь, накладаються начальниками, яким надано
право прийняття на службу до органів внутрішніх справ, призначення
на посаду, присвоєння спеціального звання.
 
   Стаття 14. Порядок накладання дисциплінарних стягнень
 
   З метою з'ясування всіх обставин дисциплінарного проступку,
учиненого особою рядового або начальницького складу, начальник
призначає службове розслідування.
 
   Службове розслідування має бути завершене протягом одного
місяця з дня його призначення начальником. У разі необхідності цей
термін може бути продовжено начальником, який призначив службове
розслідування, або старшим прямим начальником, але не більш як на
один місяць.
 
   Забороняється проводити службове розслідування особам, які є
підлеглими порушника, а також особам - співучасникам проступку або
зацікавленим у наслідках розслідування. Розслідування проводиться
за участю безпосереднього начальника порушника.
 
   Порядок проведення службового розслідування встановлюється
міністром внутрішніх справ України.
 
   Перед накладенням дисциплінарного стягнення начальник або
особа, яка проводить службове розслідування, повинні зажадати від
порушника надання письмового пояснення.  Небажання  порушника
надавати  пояснення не перешкоджає накладенню дисциплінарного
стягнення.
 
   Про накладення дисциплінарного стягнення видається наказ,
зміст якого оголошується особовому складу органу внутрішніх справ.
 
   Оголошувати дисциплінарне  стягнення  особі начальницького
складу в присутності його підлеглих заборонено.
 
   Зміст наказу доводиться до відома  особи  рядового  або
начальницького  складу,  яку  притягнуто  до  дисциплінарної
відповідальності, під підпис. У разі звільнення з посади або
звільнення  з  органів  внутрішніх справ особі рядового або
начальницького складу видається витяг з наказу.
 
   За кожне порушення службової дисципліни накладається лише
одне  дисциплінарне  стягнення.  У  разі порушення службової
дисципліни кількома особами дисциплінарне стягнення накладається
на кожного окремо.
 
   При визначенні  виду  дисциплінарного  стягнення  мають
враховуватися тяжкість проступку, обставини, за яких його скоєно,
заподіяна шкода, попередня поведінка особи та визнання нею своєї
вини, її ставлення до виконання службових обов'язків, рівень
кваліфікації тощо.
 
   У разі вчинення незначного порушення службової дисципліни
начальник може обмежитись усним попередженням особи рядового або
начальницького  складу  щодо необхідності суворого додержання
службової дисципліни.
 
   У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб
рядового  і  начальницького  складу, які мають дисциплінарне
стягнення і знову допустили порушення службової  дисципліни,
дисциплінарне стягнення, що накладається, має бути більш суворим,
ніж попереднє.
 
   У разі повторного вчинення особою рядового або начальницького
складу  незначного  проступку з урахуванням його нетяжкості,
сумлінного ставлення цієї особи до виконання службових обов'язків,
нетривалого перебування на посаді (до шести місяців) та з інших
поважних причин начальник може обмежитися раніше накладеним на
таку особу дисциплінарним стягненням.
 
   Дисциплінарні стягнення у вигляді пониження в спеціальному
званні на один ступінь на осіб, які мають перші спеціальні звання,
і звільнення з посади на осіб, які обіймають посади найнижчого
рівня, не накладаються.
 
   Звільнення осіб рядового і начальницького складу з органів
внутрішніх  справ  як  вид  стягнення  є  крайнім  заходом
дисциплінарного впливу.
 
   Стаття 15. Порядок накладання дисциплінарних стягнень
        в особливих випадках
 
   У разі порушення дисципліни особами рядового і начальницького
складу в період перебування у  відрядженні,  відпустці,  на
відпочинку або в період тимчасової непрацездатності начальник
органу чи підрозділу, у межах відповідної території, де вчинено
дисциплінарний проступок, уживає заходів щодо його припинення,
збирає первинні матеріали та надсилає їх для розгляду за місцем
проходження служби порушника.
 
   Накладання дисциплінарних  стягнень  на  осіб рядового і
начальницького складу за проступки, учинені під час чергування,
несення вартової чи патрульно-постової служби, здійснюється тільки
після закінчення чергування, варти або після заміни їх іншими
особами та здачі зброї.
 
   Накладення дисциплінарного стягнення на особу, яка перебуває
в стані сп'яніння, а також одержання від неї пояснень мають бути
відкладені до її протверезіння.
 
   Дисциплінарні стягнення       за       порушення
кримінально-процесуального законодавства на осіб  рядового  і
начальницького складу можуть накладати лише начальники, яким
надано право призначати цих працівників на посаду,  та  їх
заступники.
 
   Стаття 16. Строки накладання дисциплінарних стягнень
 
   Дисциплінарне стягнення накладається у строк до одного місяця
з дня, коли про проступок стало відомо начальнику.
 
   У разі проведення за фактом учинення проступку службового
розслідування, провадження в кримінальній справі або справі про
адміністративне правопорушення на осіб рядового і начальницького
складу дисциплінарне стягнення може бути накладено не пізніше
одного місяця з  дня  закінчення  службового  розслідування,
провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне
правопорушення, не враховуючи періоду тимчасової непрацездатності
або перебування у відпустці.
 
   Дисциплінарне стягнення не може бути накладено, якщо з дня
вчинення проступку минуло більше півроку. У цей період  не
включається  строк  проведення  службового  розслідування або
провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне
правопорушення.
 
   Стаття 17. Відсторонення від виконання службових обов'язків
 
   Особа рядового  або  начальницького  складу,  щодо  якої
проводиться службове розслідування, може бути відсторонена від
посади із збереженням посадового окладу, окладу за спеціальне
звання, надбавок за вислугу років та безперервну службу, інших
виплат і надбавок.
 
   Рішення про відсторонення особи рядового або начальницького
складу від посади можуть приймати начальники, яким надано право
прийняття на службу або призначення цієї особи на посаду, шляхом
видання письмового наказу.
 
   Тривалість відсторонення від виконання службових обов'язків
за  посадою не повинна перевищувати часу, передбаченого для
проведення службового розслідування.
 
   Відсторонення від виконання  службових  обов'язків  особи
рядового або начальницького складу в разі її появи на службі в
стані сп'яніння, відмови або ухилення від обов'язкових медичних
оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці
та протипожежної охорони може здійснювати також безпосередній або
старший прямий начальник без видання письмового наказу на строк до
однієї доби.
 
   Стаття 18. Виконання та зняття дисциплінарних стягнень
 
   Дисциплінарне стягнення виконується негайно, але не пізніше
місяця з дня його накладення, не враховуючи періоду перебування
особи рядового або начальницького складу у відпустці, відрядженні
або її тимчасової непрацездатності. Після закінчення цього строку
дисциплінарне стягнення не виконується.
 
   Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з посади та
звільнення з органів внутрішніх справ, накладені на осіб рядового
і начальницького складу,  які  тимчасово  непрацездатні  або
перебувають  у  відпустці, відрядженні, виконуються після їх
прибуття до місця проходження служби.
 
   Особи, з вини яких накладені дисциплінарні стягнення не
виконані без поважних причин, несуть відповідальність за цим
Статутом.
 
   У разі подання скарги виконання накладеного дисциплінарного
стягнення не припиняється.
 
   Такі дисциплінарні  стягнення,  як  звільнення з посади,
пониження в спеціальному званні та звільнення з органів внутрішніх
справ, вважаються виконаними після видання наказу по особовому
складу.
 
   Особа рядового або начальницького складу вважається такою,
яка не має дисциплінарного стягнення, якщо її заохочено шляхом
дострокового  зняття  дисциплінарного  стягнення,  нагороджено
державною нагородою чи відзнакою Президента України або минув рік
з дня накладення дисциплінарного стягнення.
 
   Стаття 19. Правові наслідки накладання дисциплінарних
        стягнень
 
   Особа рядового або начальницького складу, на яку накладено
дисциплінарне стягнення, не може бути призначена на вищу посаду
доти, поки це стягнення не буде знято.
 
               Розділ V
        ОСКАРЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ
 
   Стаття 20. Порядок подання та розгляду скарг
 
   Особа рядового або начальницького складу має право усно чи
письмово послідовно звернутися зі скаргою щодо накладення на неї
дисциплінарного стягнення до старшого прямого начальника - аж до
міністра внутрішніх справ України або до суду.
 
   Якщо вирішення питань, порушених у скарзі, не належить до
повноважень начальника, який її отримав, скарга не пізніше ніж
протягом  п'яти  днів  надсилається  за  належністю, про що
повідомляється заявникові.
 
   Забороняється пересилати скарги на розгляд тих начальників,
дії чи рішення яких оскаржуються.
 
   Стаття 21. Строки оскарження дисциплінарних стягнень
 
   Дисциплінарне стягнення може бути оскаржено протягом трьох
місяців з дня ознайомлення з наказом особи, на яку воно накладено.
 
   Пропущений строк для подання скарги може бути поновлено
старшим прямим начальником, який має право накладати дисциплінарні
стягнення.
 
   Старший прямий начальник у разі надходження  заяви  про
поновлення пропущеного строку подання скарги повинен всебічно та
об'єктивно розглянути її і прийняти відповідне рішення не пізніше
10 днів після надходження заяви.
 
   Про результати розгляду заяви про поновлення пропущеного
строку повідомляються особа рядового або начальницького складу,
яка її подала, та начальник, який наклав на неї дисциплінарне
стягнення.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner