Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3333-IV від 12.01.2006

Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та інших законів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
     "Про спеціальний режим інноваційної діяльності
         технологічних парків" та інших
             законів України
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.182 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести зміни до Закону України "Про  спеціальний  режим
інноваційної  діяльності  технологічних  парків"  ( 991-14 )
(Відомості  Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363;
2002 р., N 3-4, ст. 28, N 33, ст. 238; 2004 р., N 32, ст. 393;
2005 р., NN 17-19, ст. 267), виклавши його в такій редакції:
 
          "З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
     Про спеціальний режим інноваційної діяльності
            технологічних парків
 
 
   Цей Закон визначає правові та економічні засади запровадження
та функціонування спеціального режиму інноваційної діяльності
технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали,
оптоелектроніка  та  сенсорна  техніка" (м. Київ), "Інститут
електрозварювання імені Є.О. Патона"  (м.  Київ),  "Інститут
монокристалів" (м. Харків), "Вуглемаш" (м. Донецьк), "Інститут
технічної  теплофізики"  (м.  Київ),  "Київська  політехніка"
(м. Київ), "Інтелектуальні інформаційні технології" (м. Київ),
"Укрінфотех" (м. Київ), "Агротехнопарк" (м. Київ), "Еко-Україна"
(м. Донецьк), "Наукові і навчальні прилади" (м. Суми), "Текстиль"
(м.  Херсон),  "Ресурси  Донбасу" (м. Донецьк), "Український
мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій" (УМБІЦЕНТ)
(м.  Одеса),  "Яворів"  (Львівська  область),  "Машинобудівні
технології" (м. Дніпропетровськ) (далі - технологічні парки).
 
               Розділ I
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1. Терміни, які вживаються в цьому Законі
 
   Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:
 
   1) технологічний парк (технопарк) - юридична особа або група
юридичних осіб (далі - учасники технологічного парку), що діють
відповідно до договору про спільну діяльність без створення
юридичної особи та без об'єднання вкладів з метою створення
організаційних засад виконання проектів технологічних парків з
виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій
та  забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на
світовому ринку продукції;
 
   2) договір про спільну діяльність без створення юридичної
особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного парку
(далі - договір) - договір між юридичними особами - учасниками
технологічного парку, що містить відомості про склад учасників
технологічного парку, їх права та обов'язки, пріоритетні напрями
діяльності технологічного парку, органи управління і керівний
орган технологічного парку, їх повноваження та порядок прийняття
ними рішень, порядок фінансування діяльності органів управління і
керівного органу, порядок прийняття нових учасників технологічного
парку та виключення з числа учасників технологічного парку,
порядок ліквідації технологічного парку (припинення дії договору);
 
   3) учасники технологічного парку - юридичні особи - суб'єкти
наукової, науково-технічної, підприємницької діяльності, що уклали
між собою договір згідно з цим Законом;
 
   4) керівний орган технологічного парку - юридична особа -
один з учасників технологічного парку, який від імені учасників
технопарку відкриває спеціальний рахунок технологічного парку і на
якого  за  договором покладені функції поточного керівництва
діяльністю технологічного парку, у тому числі щодо оформлення
проектів технологічного парку, використання в установленому цим
Законом порядку коштів спеціального рахунку технологічного парку,
контролю за використанням коштів спеціальних рахунків учасників
технологічного парку, перевірки та підготовки пропозицій щодо
внесення змін або припинення виконання проектів технологічного
парку, підготовки звітів про діяльність технологічного парку,
представлення інтересів учасників технологічного парку в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування, укладання
відповідно до законодавства договорів від імені технологічного
парку, та інші функції відповідно до договору;
 
   5) спільне підприємство  -  підприємство,  створене  для
виконання проектів технологічного парку, одним із засновників
якого є технологічний парк або учасник технологічного парку, а
іншими - резиденти чи нерезиденти, сумарний внесок яких до
статутного  фонду  становить  суму  в  національній  валюті,
еквівалентну не менше 50 000 доларів США;
 
   6) проект технологічного парку - підготовлений технологічним
парком комплект документів, який включає опис взаємозв'язаних
заходів технологічного парку, визначає його учасників та спільні
підприємства (виконавців проекту), співвиконавців і виробників
продукції  щодо  проведення  наукових досліджень, технічного,
технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних
партій та промислового виробництва інноваційної продукції, а також
щодо фінансового, кадрового, маркетингового  та  комерційного
забезпечення виробничого впровадження нових товарів і надання
послуг, що пройшов у встановленому Кабінетом Міністрів України
порядку експертизу і внесений до державного реєстру, який веде
центральний орган виконавчої влади з питань науки. Номенклатура та
обсяги ввезення в Україну необхідних для реалізації проекту
технологічного  парку  матеріалів,  устаткування,  обладнання,
комплектуючих та інших товарів, а також об'єми експериментального,
дослідного та промислового виробництва інноваційної продукції
визначаються центральним органом виконавчої влади з питань науки
індивідуально для кожного проекту;
 
   7) спеціальний режим інноваційної діяльності -  правовий
режим,  який  передбачає  надання  державної  підтримки щодо
стимулювання діяльності технологічних парків, їх учасників та
спільних підприємств при реалізації проектів за пріоритетними
напрямами діяльності технологічних парків;
 
   8) пріоритетні напрями діяльності технологічного парку -
економічно і соціально зумовлені напрями науково-технічної та
інноваційної діяльності технологічного парку, що відповідають
визначеним  законодавством  науково-технічним  та інноваційним
пріоритетам  і  спрямовані  на  промислове   виробництво
конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції
і насичення нею внутрішнього ринку та забезпечення експортного
потенціалу держави.
 
   Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
   Дія цього  Закону поширюється на технологічні парки, їх
учасників та  спільні  підприємства,  що  виконують  проекти
технологічних  парків  за  пріоритетними напрямами діяльності
технологічних парків.
 
              Розділ II
      СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   Стаття 3. Спеціальний режим інноваційної діяльності
        технологічних парків
 
   Спеціальний режим інноваційної діяльності запроваджується для
технологічного парку строком на 15 років і діє при виконанні
проектів технологічного парку.
 
   Державне сприяння  інноваційній  діяльності  технологічних
парків здійснюється шляхом державної фінансової підтримки та
цільового субсидіювання проектів технологічних парків.
 
   Стаття 4. Державна реєстрація технологічного парку
 
   Державна реєстрація  технологічного  парку  здійснюється
центральним органом виконавчої влади з питань науки. Технопарку
видається свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка.
Підставою для державної реєстрації  технологічного  парку  є
включення його до переліку технопарків, що наведений у преамбулі
цього Закону.
 
   Стаття 5. Проекти технологічних парків
 
   Проекти технологічних парків, реалізація яких здійснюється
згідно з вимогами цього Закону, розробляються відповідно до
пріоритетних напрямів діяльності технологічних парків.
 
   Пріоритетні напрями діяльності для кожного з технологічних
парків  розробляються  відповідно  до  законів  України "Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) та "Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 ),
розглядаються Президією Національної академії наук України та
затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань
науки.
 
   Розгляд, експертиза,   державна   реєстрація   проектів
технологічних парків здійснюються центральним органом виконавчої
влади з питань науки за поданням Національної академії наук
України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   Центральним органом  виконавчої влади з питань науки на
проекти технологічних парків, що пройшли розгляд, експертизу і
відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку
включені до державного реєстру, видається свідоцтво встановленого
зразка про державну реєстрацію проекту технологічного парку.
 
   Свідоцтво про  державну реєстрацію проекту технологічного
парку видається у строк, що не може перевищувати 90 днів з дня
подачі  проекту  технологічного парку до центрального органу
виконавчої влади з питань науки.
 
   Свідоцтво про державну реєстрацію проекту  технологічного
парку видається на строк реалізації цього проекту, але не більш як
на п'ять років, і є підставою для запровадження спеціального
режиму інноваційної діяльності відповідно до цього Закону та
відкриття спеціальних рахунків технологічних парків, їх учасників
та спільних підприємств.
 
   Стаття 6. Фінансова підтримка проектів
        технологічних парків
 
   Для фінансової підтримки  проектів  технологічних  парків
запроваджується  бюджетна  програма  підтримки  діяльності
технологічних парків.
 
   Для реалізації проектів технологічних парків  щорічно  в
Державному  бюджеті України за бюджетною програмою підтримки
діяльності  технологічних  парків  визначаються  кошти,  що
спрямовуються на:
 
   повне або  часткове  (до  50  відсотків)  безвідсоткове
кредитування  (на  умовах  інфляційної  індексації)  проектів
технологічних парків;
 
   повну або  часткову  компенсацію  відсотків,  сплачуваних
виконавцями проектів технологічних парків комерційним банкам та
іншим  фінансово-кредитним установам за кредитування проектів
технологічних парків.
 
   Порядок надання фінансової підтримки технологічним паркам, їх
учасникам  та спільним підприємствам для реалізації проектів
технологічних парків встановлюється Кабінетом Міністрів України
відповідно до закону.
 
   Стаття 7. Цільові субсидії технологічних парків
 
   Для реалізації проектів технологічних парків технологічним
паркам, їх учасникам та спільним підприємствам, що виконують
проекти технологічних парків, державою надаються цільові субсидії
у вигляді:
 
   звільнення від ввізного мита при ввезенні в Україну для
реалізації  проектів технологічних парків нових устаткування,
обладнання та комплектуючих, а  також  матеріалів,  які  не
виробляються в Україні;
 
   податкового векселя на суми податкового зобов'язання, що
нараховуються згідно із Законом України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) при імпорті нових устаткування, обладнання
та комплектуючих, зі строком погашення на 720 календарний день, а
при імпорті матеріалів, які не виробляються в Україні, зі строком
погашення на 180 календарний день з дня надання векселя органу
митного контролю;
 
   суми податку на прибуток, одержаного при реалізації проектів
технологічних парків, нарахованого в  порядку,  встановленому
Законом України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ).
 
   Зазначені суми податків, що нараховуються при  виконанні
проектів технологічних парків, технологічні парки, їх учасники та
спільні підприємства не перераховують до бюджету, а зараховують на
спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних
підприємств у строки, встановлені Законом України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) та іншими законодавчими
актами.
 
   При цьому  на спеціальні рахунки учасників технологічних
парків та спільних підприємств, які є виконавцями  проектів
технологічних парків, зараховуються 50 відсотків зазначених сум
податків, а решта 50 відсотків зазначених сум зараховуються на
спеціальний рахунок керівного органу відповідного технологічного
парку.
 
   Порядок зарахування сум податків на  спеціальні  рахунки
технологічних  парків, їх учасників та спільних підприємств,
порядок використання коштів цільових субсидій та порядок контролю
за їх використанням встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 8. Використання коштів цільових субсидій
 
   Зараховані на спеціальні рахунки технологічних парків, їх
учасників та спільних підприємств  кошти  цільових  субсидій
використовуються  технологічними  парками,  їх  учасниками та
спільними підприємствами при реалізації проектів технологічних
парків на:
 
   проведення наукових,      науково-дослідних      та
дослідно-конструкторських  робіт  за  пріоритетними  напрямами
діяльності технологічних парків;
 
   створення, розвиток,   модернізацію   та  реконструкцію
науково-технологічних, експериментальних та дослідно-промислових
дільниць, у тому числі на інструменти, обладнання та устаткування,
що використовуються для цілей інноваційної діяльності;
 
   підготовку конструкторської та технологічної документації,
технічних умов, технічних проектів та витрати на підготовку
виробництва інноваційної продукції;
 
   патентування розробок, придбання прав на  об'єкти  права
інтелектуальної власності (патентів, ліцензій на використання
винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау тощо);
 
   накладні та  поточні  витрати  (на  матеріали,  технічне
забезпечення тощо), що виникають у ході інноваційної діяльності;
 
   придбання обладнання,  устаткування  та  інших  засобів
виробництва, пов'язаних з впровадженням інновацій;
 
   науково-організаційну діяльність керівного органу технопарку,
проведення  та  участь  у роботі наукових, науково-технічних
конференцій, семінарів та  виставок,  публікацію  результатів
наукових  досліджень  за  пріоритетними  напрямами діяльності
технологічних парків.
 
   Кошти цільових субсидій, зараховані при реалізації проекту
технологічного парку на спеціальні рахунки його учасників та
спільних підприємств і не використані протягом наступних трьох
місяців після закінчення строку виконання проекту технологічного
парку, підлягають зарахуванню до Державного бюджету України.
 
   Кошти цільових субсидій, зараховані при реалізації проектів
технологічного парку на спеціальний рахунок технологічного парку
(або керівного органу технопарку) і не використані протягом строку
дії свідоцтва про державну реєстрацію технологічного парку, після
закінчення строку  дії  свідоцтва  про  державну  реєстрацію
технологічного парку підлягають зарахуванню до Державного бюджету
України.
 
   Реалізація проекту технологічного  парку  не  може  бути
підставою для зниження податкових зобов'язань за основним видом
діяльності виконавця цього проекту технологічного парку.
 
   Стаття 9. Кредити для проектів технологічних парків
 
   Проекти технологічних парків є пріоритетними для залучення
коштів  Української  державної  інноваційної  компанії та її
регіональних відділень.
 
   Стаття 10. Амортизація основних фондів
        технологічних парків
 
   Технологічним паркам, їх учасникам та спільним підприємствам
при реалізації  проектів  технологічних  парків  дозволяється
прискорена амортизація задіяних у проекті технологічного парку
основних фондів і встановлюється щорічна 20-відсоткова норма
прискореної амортизації основних фондів груп 3 та 4.
 
   При цьому амортизація задіяних у проекті технологічного парку
основних фондів групи 3 проводиться до досягнення балансовою
вартістю групи нульового значення.
 
   Стаття 11. Особливості валютного регулювання
 
   Розрахунки за   експортно-імпортними   операціями,   що
здійснюються при виконанні відповідно до цього Закону проектів
технологічних парків, проводяться у строк до 150 календарних днів.
 
   Кошти, що  надійшли  в  іноземній валюті від реалізації
продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг)
технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, не
підлягають обов'язковому продажу.
 
   Стаття 12. Контроль і відповідальність за
        реалізацію проектів технологічних парків
 
   Контроль та моніторинг за реалізацією проектів технологічних
парків здійснює центральний орган виконавчої влади з питань науки
в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
   Технологічні парки,  їх учасники та спільні підприємства
здійснюють окремий бухгалтерський та податковий облік операцій,
пов'язаних з реалізацією проектів технологічних парків.
 
   Суми цільових субсидій, зараховані на спеціальний рахунок
технологічного парку, їх учасників та спільних підприємств і
використані не за призначенням, підлягають стягненню до Державного
бюджету України.
 
   У разі нецільового використання ввезених на територію України
матеріалів,  устаткування, обладнання, комплектуючих та інших
товарів, не для потреб реалізації проектів технологічних парків,
суми ввізного мита та податку на додану вартість, що нараховуються
згідно з митним законодавством України та відповідно до Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), підлягають
стягненню до Державного бюджету України. При цьому платник податку
зобов'язаний  збільшити  податкові зобов'язання за наслідками
податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму
ввізного мита та податку на додану вартість, що мала бути сплачена
при ввезенні на територію України таких товарів, а також сплатити
пеню, нараховану на таку суму податків, виходячи з 120 відсотків
облікової ставки Національного банку України, що діяла на день
збільшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового
використання.
 
   Відповідальність за нецільове  використання  ввезених  на
територію  України  матеріалів,  устаткування,  обладнання,
комплектуючих та інших товарів, а також коштів цільових субсидій,
зарахованих  на  спеціальні рахунки технологічних парків, їх
учасників та спільних підприємств, несуть керівники технологічних
парків, їх учасників та спільних підприємств згідно із законом.
 
   У разі якщо при реалізації проектів технологічних парків
виявлені порушення технологічними парками, їх учасниками  та
спільними підприємствами вимог статті 7 цього Закону, державна
реєстрація таких проектів технологічних парків скасовується за
рішенням центрального органу виконавчої влади з питань науки. При
цьому технологічні парки, їх учасники та спільні підприємства -
виконавці таких проектів зобов'язані за наслідками податкового
періоду, на який припадає скасування державної реєстрації проектів
технологічного парку, збільшити свої податкові зобов'язання на
суму зарахованих на спеціальний рахунок коштів цільових субсидій з
дати виникнення такого порушення до дати прийняття рішення про
скасування державної реєстрації проекту технологічного парку, а
також сплатити пеню, нараховану на зазначену суму, виходячи з 120
відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла
на день збільшення податкового зобов'язання.
 
   Стаття 13. Особливості дії законодавства України при
        запровадженні спеціального режиму
        інноваційної діяльності
 
   Відносини, пов'язані  з виконанням проектів технологічних
парків за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків,
регулюються  цим Законом, а також пов'язаними з ним іншими
нормативно-правовими актами.
 
   При запровадженні спеціального режиму інноваційної діяльності
технологічних парків законодавство України з питань, урегульованих
статтями 5-11 цього Закону, діє з урахуванням особливостей,
передбачених цим Законом.
 
   Держава гарантує  стабільність  установленого цим Законом
спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків.
Внесення змін до законодавства не повинно погіршувати умови
діяльності технологічних парків, їх  учасників  та  спільних
підприємств  щодо  виконання проектів технологічних парків у
спеціальному режимі інноваційної діяльності технологічних парків.
 
              Розділ III
            ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 лютого 2006 року.
 
   2. Для інноваційних та інвестиційних проектів технологічних
парків, спеціальний режим інноваційної діяльності яких припинений
Законом України "Про внесення змін до Закону України  "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих
актів України" ( 2505-15 ), продовжується термін їх виконання на
інтервал часу від 31 березня 2005 року до дня вступу у дію цього
Закону.
 
   3. Проекти  технологічних  парків,  зареєстровані   в
установленому порядку до 1 січня 2005 року, продовжують свою
чинність з дня вступу в дію цього Закону на умовах, сформованих у
цьому Законі.
 
   4. Внести зміни до таких законів України:
 
   1) статтю  19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р.,
N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48,
ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261;
2002 р., N 11, ст. 81, N 33, ст. 236, ст. 238, N 35, ст. 259,
N 36, ст. 266; 2004 р., N 14, ст. 195, N 25, ст. 346, N 29,
ст. 368; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 46-47, ст. 468) доповнити
частиною другою такого змісту:
 
   "Для проектів  технологічних  парків,  зареєстрованих  у
встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, справляння
ввізного мита здійснюється з урахуванням положень, установлених
Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності
технологічних парків" ( 991-14 );
 
   2) пункт 11.5 статті 11 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР )  (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156; 2005 р., N 34, ст. 441) доповнити абзацом
такого змісту:
 
   "Платниками податку, що виконують  проекти  технологічних
парків  згідно  із  Законом  України "Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ), при
імпорті нових устаткування, обладнання, комплектуючих надається
органам митного контролю податковий вексель зі строком погашення
на 720 календарний день, а при імпорті матеріалів, які не
виробляються в Україні, надається податковий вексель на суму
податкового зобов'язання зі строком погашення на 180 календарний
день з дня надання векселя органу митного контролю";
 
   3) у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27,
ст. 181; 2000 р., N 22, ст. 172; 2003 р., N 12, ст. 88; 2005 р.,
N 33, ст. 430):
 
   пункт 8.6 статті 8 доповнити підпунктом 8.6.4 такого змісту:
 
   "8.6.4. Установити для технологічних парків, їх учасників та
спільних підприємств при виконанні зареєстрованих у встановленому
Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності
технологічних парків" ( 991-14 ) порядку проектів технологічних
парків  щорічну  20-відсоткову  норму прискореної амортизації
основних фондів груп 3 і 4.
 
   При цьому амортизація основних фондів групи 3 проводиться до
досягнення балансовою вартістю групи нульового значення";
 
   пункт 22.31 статті 22 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
   "Для технологічних  парків,  їх  учасників  та  спільних
підприємств при виконанні зареєстрованих у встановленому Законом
України  "Про  спеціальний  режим  інноваційної  діяльності
технологічних парків" ( 991-14 ) порядку проектів технологічних
парків  оподаткування їх прибутку здійснюється з урахуванням
положень, установлених Законом України "Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних парків".
 
   5. Кабінету Міністрів України:
 
   внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
   у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів  у
відповідність із цим Законом;
 
   з 2007 року запровадити в Державному бюджеті України бюджетну
програму "Державна підтримка діяльності технологічних парків".
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 12 січня 2006 року
     N 3333-IV<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner