Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1957-IV від 01.07.2004

Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
       "Про оподаткування прибутку підприємств"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 52, ст.563 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10,
ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 1, ст. 1, N 2-3,
ст. 21, ст. 22, N 4, ст. 33, N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17,
ст. 114, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38,
ст. 338, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357, N 48, ст. 418, N 50,
ст. 437; 2000 р., N 2, ст. 16, N 5, ст. 34, N 10, ст. 78, N 20,
ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32,
ст. 254, ст. 260, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, ст. 319, N 39,
ст. 333, N 43, ст. 363, N 45, ст. 375, ст. 377, N 46, ст. 393;
2001 р., N 4, ст. 17, N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, N 20, ст. 96,
N 23, ст. 114, N 30, ст. 143, N 32, ст. 169; 2002 р., N 2, ст. 11,
ст. 12, N 5, ст. 31, N 8, ст. 63, N 9, ст. 68, N 10, ст. 78, N 17,
ст. 122, N 29, ст. 192, N 31, ст. 214, N 33, ст. 238, N 35,
ст. 259, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86, ст. 87, N 12,
ст. 88, N 14, ст. 99, N 24, ст. 162, N 30, ст. 249, N 33-34,
ст. 267, N 36, ст. 280, N 37, ст. 308, N 39, ст. 334, N 45,
ст. 363; 2004 р., N 6, ст. 38, N 8, ст. 67, N 14, ст. 195,
N 17-18, ст. 250, N 32, ст.393, N 35, ст.412) такі зміни:
 
   1. У статті 1:
 
   1) перше речення абзацу другого пункту 1.9 доповнити словами
"платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду операцій з
нерухомістю  в результаті розподілу доходу фонду операцій з
нерухомістю";
 
   2) абзац восьмий підпункту 1.18.2 пункту 1.18 викласти у
такій редакції:
 
   "Незалежно від того, чи відноситься лізингова операція до
фінансового лізингу відповідно до норм цього підпункту чи ні,
сторони договору можуть визначити при укладенні договору таку
операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу
такої операції до закінчення дії відповідного договору";
 
   3) у пункті 1.20:
 
   доповнити підпунктами 1.20.5-1 та 1.20.5-2 такого змісту:
 
   "1.20.5-1. Якщо звичайна ціна не може бути визначена з
використанням норм попередніх підпунктів цього пункту, то для
доказів обґрунтування її рівня застосовуються правила, визначені
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а
також національними стандартами з питань оцінки майна та майнових
прав. З метою оподаткування терміни "справедлива  вартість",
"ринкова  вартість"  та  "чиста  вартість  реалізації",  які
використовуються  в  національних  положеннях  (стандартах)
бухгалтерського обліку та національних стандартах з питань оцінки
майна і майнових прав, прирівнюються до терміну "звичайна ціна",
визначеного цим Законом.
 
   1.20.5-2. Центральний орган виконавчої влади з регулювання
ринків фінансових послуг встановлює методику визначення звичайної
ціни страхового тарифу";
 
   абзац другий підпункту 1.20.10 викласти у такій редакції:
 
   "Податковий орган має право застосувати звичайні ціни для
визначення бази оподаткування у випадках, передбачених законом,
незалежно  від  виду господарської операції, що здійснюється
платником цього податку, або податкового статусу іншої сторони
такої операції";
 
   4) абзац третій пункту 1.25 замінити чотирма абзацами такого
змісту:
 
   "прострочена заборгованість,  яка  виявилася  непогашеною
внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії
кредитора, направлені на примусове стягнення майна позичальника,
не призвели до повного погашення заборгованості;
 
   заборгованість, яка   виявилася  непогашеною  внаслідок
недостатності майна:
 
   фізичної особи, на яке відповідно до закону може  бути
спрямовано стягнення;
 
   фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або
юридичної особи, оголошених банкрутами у порядку, встановленому
законом, або при їх ліквідації (зняття з реєстрації як суб'єкта
підприємницької діяльності)".
 
   У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно
абзацами п'ятим - дев'ятим;
 
   5) підпункт 1.35.1 викласти у такій редакції:
 
   "1.35.1. Фрахт - винагорода (компенсація), що сплачується за
договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного
засобу (їх частин) для цілей:
 
   перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними
суднами;
 
   перевезення вантажів  залізничним   або   автомобільним
транспортом";
 
   6) пункт 1.37 викласти у такій редакції:
 
   "1.37. Договір довгострокового страхування життя - договір
страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову
сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менш як
5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа
дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події,
передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного
договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат
протягом перших 10 років його дії, крім тих, що провадяться у разі
настання страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої
особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що
призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності I групи,
при цьому страхова виплата провадиться незалежно від терміну
сплати страхових внесків (платежів, премій)";
 
   7) доповнити пунктами 1.38-1.43 такого змісту:
 
   "1.38. Сертифікат  фонду  операцій  з  нерухомістю  -
інвестиційний сертифікат, що засвідчує право його власника на
отримання  доходу від інвестування в операції з нерухомістю
відповідно до закону.
 
   1.39. Іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний сертифікат
участі та  іпотечний  сертифікат  з фіксованою дохідністю) -
особливий вид цінного паперу, забезпечений іпотечними активами або
іпотеками відповідно до закону.
 
   1.40. Консолідований  іпотечний  борг  - зобов'язання за
 
договорами про іпотечний  кредит,  реформовані  кредитодавцем
відповідно до закону.
 
   1.41. Фонд банківського управління - кошти учасників фондів
банківського управління та інші активи, що знаходяться у довірчому
управлінні уповноваженого банку відповідно до закону.
 
   1.42. Недержавне  пенсійне  забезпечення  -  пенсійне
забезпечення, яке здійснюється недержавними пенсійними фондами,
страховими організаціями та банками відповідно до Закону України
"Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ).
 
   1.43. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених
законами з питань оподаткування, а також національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку у випадках, визначених цим
Законом, які не суперечать цьому Закону та іншим законам з питань
оподаткування у частині визначення термінів".
 
   2. У статті 4:
 
   1) у пункті 4.1:
 
   підпункт 4.1.1 викласти у такій редакції:
 
   "4.1.1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг),
у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають
статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних
паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних
сертифікатів з фіксованою дохідністю, сертифікатів фондів операцій
з нерухомістю (за винятком операцій з їх первинного випуску
(розміщення), операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації) та
операцій з консолідованим іпотечним боргом відповідно до закону)";
 
   підпункт 4.1.6 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "сум дотацій і субсидій з  фондів  загальнообов'язкового
державного  соціального  страхування  або бюджетів, отриманих
платником податку";
 
   2) у пункті 4.2:
 
   підпункт 4.2.7 викласти у такій редакції:
 
   "4.2.7. Суми коштів у вигляді внесків, які:
 
   а) надходять до платників податку, що здійснюють недержавне
пенсійне  забезпечення  відповідно до закону, від вкладників
пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків, а
також осіб, що уклали договори страхування відповідно до Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 );
 
   б) надходять до страховиків, що здійснюють довгострокове
страхування життя, від страхувальників;
 
   в) накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників
фондів банківського управління відповідно до закону;
 
   суми надходжень до неприбуткових установ і організацій згідно
з вимогами пункту 7.11 цього Закону";
 
   підпункт 4.2.8 викласти у такій редакції:
 
   "4.2.8. Кошти спільного інвестування, а саме кошти, залучені
від інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), доходи від
здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за
активами ІСІ, а також кошти, залучені від власників сертифікатів
фондів операцій з нерухомістю, доходи від здійснення операцій з
активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за
активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до
закону";
 
   підпункт 4.2.9 виключити.
 
   3. У статті 5:
 
   1) у пункті 5.2:
 
   у підпункті 5.2.1 цифри "5.3-5.8" замінити цифрами "5.3-5.7";
 
   в абзаці першому підпункту 5.2.2 слова "у розмірі,  що
становить не менше двох та не більше п'яти" замінити словами "у
розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти", а слова
"за винятком відрахувань, визначених пунктом 5.8 цієї статті"
замінити словами "за винятком внесків, передбачених підпунктом
5.6.2 пункту 5.6 цієї статті";
 
   у підпункті  5.2.8  слова "а також суми заборгованості,
стосовно яких закінчився строк позовної давності" виключити;
 
   у підпункті 5.2.13 слова "у розмірі, що становить не менше
двох та не більше п'яти" замінити словами "у розмірі, що перевищує
два відсотки, але не більше п'яти";
 
   підпункт 5.2.14 виключити;
 
   2) пункт 5.3.7 пункту 5.3 виключити;
 
   3) в абзаці першому підпункту 5.4.6 пункту 5.4 слова "та
інших комерційних ризиків платника податку" замінити словами "та
інших ризиків платника податку, пов'язаних із здійсненням ним
господарської діяльності, у межах звичайної ціни страхового тарифу
відповідного виду страхування, діючого на момент укладення такого
страхового договору";
 
   4) підпункти 5.5.2 і 5.5.3 пункту 5.5 викласти у такій
редакції:
 
   "5.5.2. Для платника податку, 50  та  більше  відсотків
статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебуває
у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення
до складу валових витрат на виплату або нарахування процентів за
кредитами та іншими борговими зобов'язаннями на користь таких
нерезидентів та пов'язаних з ними осіб дозволяється у сумі, що не
перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом
звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних
активів,  збільшену  на  суму,  що  дорівнює  50  відсоткам
оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми
таких отриманих процентів.
 
   5.5.3. До нерезидентів, визначених  у  підпункті  5.5.2,
прирівнюються  з  метою  оподаткування також юридичні особи,
звільнені від сплати цього податку згідно з положеннями пунктів
7.11-7.13, 7.19 статті 7 цього Закону, чи ті, що відповідно до
законодавства сплачують цей податок за ставками іншими, ніж
встановлені у пункті 7.2 статті 7 або статті 10 цього Закону";
 
   5) підпункт 5.6.2 пункту 5.6 викласти у такій редакції:
 
   "5.6.2. Додатково до виплат, передбачених підпунктом 5.6.1
цієї статті, до складу валових витрат платника податку включаються
обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які
надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством,
внески платника податку на обов'язкове страхування життя або
здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, а
також внески, визначені абзацом другим цього підпункту.
 
   Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя
або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник
цього податку сплачує за власний рахунок добровільні внески на
страхування (недержавне пенсійне забезпечення)  найманої  ним
фізичної особи, то такий платник податку має право віднести до
складу валових витрат кожного звітного  податкового  періоду
(наростаючим  підсумком) суму таких внесків, яка сукупно не
перевищує 15 відсотків від заробітної плати, нарахованої такій
найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі
податкові періоди.
 
   При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів,
визначених у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) протягом такого
податкового періоду";
 
   6) підпункт 5.7.2 пункту 5.7 викласти у такій редакції:
 
   "5.7.2. Якщо наймана особа доручає працедавцю здійснювати
внески на довгострокове страхування життя або будь-який вид
недержавного пенсійного забезпечення за рахунок витрат на оплату
праці такої найманої особи, включених до складу валових витрат
платника податку відповідно до підпункту 5.6.1 пункту 5.6 цієї
статті, або на пенсійний вклад відповідно до пункту 22.25 цього
Закону, то такий працедавець не включає суму таких внесків до
складу своїх валових витрат та до бази для нарахування суми
внесків  на  пенсійне та інші види державного (соціального)
обов'язкового страхування";
 
   7) пункт 5.8 виключити;
 
   8) у пункті 5.9:
 
   в абзаці шостому слова "звітному податковому року" замінити
словами "дванадцяти календарним місяцям, починаючи з 1 липня
поточного звітного (бюджетного) року";
 
   абзац восьмий замінити дев'ятьма абзацами такого змісту:
 
   "З метою податкового обліку платник податку за своїм вибором
здійснює  оцінку  вибуття запасів за одним з таких методів
бухгалтерського обліку, визначених у відповідному стандарті:
 
   ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів;
 
   середньозваженої вартості однорідних запасів;
 
   вартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
 
   нормативних затрат;
 
   ціни продажу запасів (виключно для запасів, що реалізуються
через роздрібну торгівлю).
 
   Для всіх  одиниць  податкового обліку запасів, що мають
однакове  призначення  та  однакові  умови  використання,
застосовується тільки один із наведених методів.
 
   У разі обрання платником податку методу оцінки вартості
вибуття запасів зміна такого методу протягом податкового року для
цілей податкового обліку не дозволяється.
 
   Для енергогенеруючих підприємств, визнаних такими згідно із
класифікацією видів економічної діяльності, норми цього пункту
застосовуються для податкового періоду, що дорівнює звітному
податковому року".
 
   4. У статті 7:
 
   1) у пункті 7.2:
 
   у підпункті 7.2.1:
 
   абзац перший замінити трьома абзацами такого змісту:
 
   "7.2.1. Дохід від страхової діяльності юридичних осіб -
резидентів не підлягає оподаткуванню за ставкою, встановленою у
пункті 10.1 статті 10 цього Закону, та оподатковується:
 
   за ставкою 0 відсотків - при отриманні доходу внаслідок
виконання  договорів  з довгострокового страхування життя та
пенсійного  страхування  у  межах  недержавного  пенсійного
забезпечення у разі виконання вимог до таких договорів, визначених
пунктом 1.37 та пунктом 1.42 статті 1 цього Закону";
 
   за ставкою 3 відсотки - при отриманні доходу внаслідок
виконання договорів з інших видів страхування".
 
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим, і в
ньому слова "(крім договорів страхування життя)" і "та сплачених
за договорами перестрахування з нерезидентом у тому ж податковому
періоді" виключити;
 
   підпункт 7.2.2 викласти у такій редакції:
 
   "7.2.2. Страховик здійснює окремий податковий облік операцій,
що відповідно до підпункту 7.2.1 цього пункту оподатковуються за
різними ставками  за  правилами,  встановленими  у  порядку,
визначеному законом для встановлення форми відповідної податкової
декларації (розрахунку)";
 
   в абзаці першому підпункту 7.2.3 слова та цифри "підпунктах
7.2.1 та 7.2.2" замінити словом та цифрами "підпункті 7.2.1";
 
   абзаци перший та другий підпункту 7.2.4 викласти у такій
редакції:
 
   "7.2.4. У разі порушення вимог договору  довгострокового
страхування життя, встановлених пунктом 1.37 цього Закону, або
договору  недержавного  пенсійного  забезпечення,  укладеного
відповідно  до  Закону  України  "Про  недержавне  пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ), в  тому  числі  їх  дострокового
розірвання, доходи, одержані страховиком за такими договорами,
оподатковуються за ставкою 3 відсотки у податковому періоді, в
якому відбувся факт такого порушення, з нарахуванням пені на суму
податкового боргу, розрахованої з початку податкового періоду,
наступного за податковим періодом, на який припадає отримання
таких доходів страховиком, до дня їх включення до валового доходу
такого страховика згідно із цим підпунктом.
 
   Якщо договір  довгострокового  страхування  життя  чи  з
недержавного пенсійного забезпечення розривається з будь-яких
причин до закінчення мінімального строку його дії або до настання
відповідного страхового випадку, встановлених цим Законом або
іншим законодавством, в результаті чого відбувається часткова
страхова виплата, виплата викупної суми або повне припинення
зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником
податку, то платник податку, який збільшив валові витрати згідно з
нормами  підпункту 5.6.2 пункту 5.6 статті 5 цього Закону,
зобов'язаний включити до складу своїх валових доходів відповідного
звітного  періоду  суму  таких попередньо сплачених платежів
(внесків, премій), збільшену на суму пені, нараховану на суму
податкового  боргу, яка розраховується з початку податкового
періоду, наступного за періодом, в якому такий платник податку
вперше збільшив валові витрати на суму таких страхових платежів у
межах такого договору, до дня подання податкової декларації за
наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого
дострокового розірвання або порушення таких інших вимог. При цьому
викупна сума або її частина, яка повертається платнику податку
страховиком, не включається до складу валових доходів такого
платника податку";
 
   2) підпункт 7.3.6 пункту 7.3 викласти у такій редакції:
 
   "7.3.6. Платник  податку  самостійно обирає метод оцінки
балансової вартості іноземної валюти за середньозваженою вартістю
або ідентифікованою вартістю. Зміна методу оцінки балансової
вартості іноземної валюти протягом податкового року для цілей
податкового обліку не дозволяється";
 
   3) у підпункті 7.4.3 пункту 7.4 слово "юридичними" виключити;
 
   4) абзац перший підпункту 7.6.1 пункту 7.6 викласти у такій
редакції:
 
   "7.6.1. Платник податку веде  окремий  податковий  облік
фінансових результатів операцій з цінними паперами (у тому числі
іпотечними сертифікатами участі, іпотечними  сертифікатами  з
фіксованою  дохідністю  та  сертифікатами  фондів операцій з
нерухомістю) і деривативами у розрізі окремих видів  цінних
паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік
операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери,
корпоративними правами";
 
   5) у пункті 7.7:
 
   підпункт 7.7.3 викласти у такій редакції:
 
   "7.7.3. Виплата  частини  прибутку, отриманого учасниками
спільної діяльності, оподатковується за ставкою, встановленою
пунктом 10.1 статті 10 цього Закону, особою, уповноваженою вести
облік результатів спільної діяльності до або під час такої
виплати";
 
   підпункт 7.7.4 викласти у такій редакції:
 
   "7.7.4. У разі коли прибуток від спільної діяльності не
розподіляється протягом звітного періоду з метою оподаткування,
він вважається розподіленим між учасниками згідно з умовами
договору про спільну діяльність на кінець такого звітного періоду
і підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 7.7.3 цієї статті";
 
   6) у пункті 7.9:
 
   абзаци другий і третій підпункту 7.9.1 викласти у такій
редакції:
 
   "отриманням платником податку фінансових кредитів від інших
осіб-кредиторів, а також поверненням основної суми фінансових
кредитів, наданих платником податку  іншим  особам-дебіторам,
отриманням  частини  консолідованої  іпотечної  заборгованості
власниками іпотечних сертифікатів участі, заміною однієї частки
консолідованої іпотечної заборгованості на іншу;
 
   залученням платником податку коштів або майна в довірче
управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі шляхом випуску
ощадних  (депозитних)  сертифікатів (іпотечних сертифікатів з
фіксованою дохідністю), або на інші строкові чи довірчі рахунки, в
тому числі шляхом емісії (випуску) облігацій, а також поверненням
платнику податку коштів або майна з довірчого управління, а також
основної суми депозиту (вкладу), в тому числі шляхом погашення
(викупу) ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів
з фіксованою дохідністю), або з інших строкових чи довірчих
рахунків, відкритих іншими особами на користь такого платника
податку, в тому числі шляхом погашення облігацій";
 
   підпункт 7.9.2 викласти у такій редакції:
 
   "7.9.2. З урахуванням особливостей, встановлених цим Законом,
не включаються до валових витрат кошти або майно, надані платником
податку у зв'язку з:
 
   поверненням платником податку основної суми кредиту, в тому
числі частини консолідованого іпотечного боргу при погашенні
іпотечного сертифіката участі, але не більше суми, сплаченої за
придбання такого сертифіката, іншим особам-кредиторам, а також з
наданням кредиту іншим особам-дебіторам, викупу (заміни) однієї
частки консолідованого іпотечного боргу на іншу відповідно до
закону;
 
   поверненням платником податку коштів або майна з довірчого
управління, основної суми депозитів (вкладів), у тому числі
залучених  шляхом  випуску ощадних (депозитних) сертифікатів,
іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, або коштів з інших
строкових чи довірчих рахунків, у тому числі шляхом погашення
(викупу) облігацій, а також розміщенням платником податку коштів
або майна в довірче управління, коштів у депозит (вклад), у тому
числі шляхом  придбання  ощадних  (депозитних)  сертифікатів,
іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, або на інші
строкові та довірчі рахунки, відкриті на користь такого платника
податку, в тому числі шляхом придбання облігацій;
 
   наданням платником  податку  майна на підставі договорів
концесії, комісії, консигнації, довірчого  управління,  схову
(відповідального зберігання)   або   згідно   з   іншими
цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права
власності на таке майно іншій особі, з урахуванням положень
підпункту 7.9.6 цього пункту.
 
   Під терміном "основна сума" слід розуміти суму наданого
кредиту або депозиту (строкових, довірчих рахунків) без урахування
процентів  (фіксованих  виплат,  премій,  виграшів),  суму
консолідованого іпотечного боргу в частині, яка відповідає ціні
зобов'язання";
 
   7) у підпункті 7.10.8 пункту 7.10 слова "наданих виконавцю"
замінити словами "отриманих виконавцем";
 
   8) у пункті 7.11:
 
   у підпункті 7.11.4:
 
   в абзаці  другому  слово  "додаткове"  замінити  словом
"недержавне";
 
   абзац третій викласти у такій редакції:
 
   "доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі
пасивних  доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних
спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників
фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань";
 
   абзац перший підпункту 7.11.11 доповнити реченням такого
змісту: "У разі ліквідації недержавного пенсійного фонду його
активи підлягають розподілу відповідно до закону, що регулює
питання недержавного пенсійного забезпечення";
 
   у першому реченні абзацу третього підпункту 7.11.13 слова
"(додаткові пенсійні фонди, кредитні спілки та інші подібні
організації)" замінити словами "(недержавні  пенсійні  фонди,
кредитні спілки та інші подібні організації)";
 
   9) підпункти 7.13.4, 7.13.5, 7.13.6, 7.13.8 пункту 7.13
виключити;
 
   10) пункт 7.14 виключити;
 
   11) в абзаці другому пункту 7.15 слово і цифри "і 7.14"
виключити.
 
   5. У статті 8:
 
   1) у підпункті 8.2.1 пункту 8.2:
 
   абзац перший після слів "та вартість яких" доповнити словами
та цифрами "перевищує 1000 гривень і";
 
   абзац другий викласти у такій редакції:
 
   "Витрати на придбання будь-яких  матеріальних  цінностей,
вартість яких не перевищує 1000 гривень, що призначені для
використання у  господарській  діяльності  платника  податку,
включаються до складу валових витрат платника податку в загальному
порядку та враховуються для цілей застосування пункту 5.9 статті 5
цього Закону";
 
   2) у другому реченні підпункту 8.3.5 пункту 8.3 слова та
цифри "групи 2 або групи 3" замінити словами та цифрами "груп 2, 3
або 4";
 
   3) у підпункті 8.7.1 пункту 8.7:
 
   абзац перший після слів "що підлягають амортизації" доповнити
словами "у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних
фондів";
 
   абзац другий викласти у такій редакції:
 
   "Витрати, що  перевищують  зазначену суму, розподіляються
пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на
поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів
основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних
фондів відповідних  груп чи окремих об'єктів основних фондів
групи 1 станом на початок розрахункового кварталу";
 
   4) підпункт 8.8.1 пункту 8.8 викласти у такій редакції:
 
   "8.8.1. У разі коли договір оперативного лізингу (оренди)
зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об'єкта
оперативного лізингу (оренди), частина вартості таких поліпшень у
складі витрат, що перевищують суму на поліпшення основних фондів,
визначену згідно з підпунктом 8.7.1 пункту 8.7 цієї статті,
включається таким орендарем до балансової вартості:
 
   відповідної групи основних фондів у разі, якщо на балансі
орендаря обліковується група основних фондів, до якої відноситься
такий об'єкт лізингу (оренди);
 
   створеної таким орендарем відповідної групи основних фондів у
разі, якщо на балансі орендаря не обліковується група основних
фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди).
 
   При цьому  орендарем  не враховується балансова вартість
об'єкта оперативного лізингу (оренди), за якою він обліковується
на балансі орендодавця".
 
   6. У пункті 10.2 статті 10:
 
   підпункти 10.2.1 і 10.2.2 виключити;
 
   в абзаці першому підпункту 10.2.3 слова та цифри "не менш як
30 відсотків доходів" замінити словами та цифрами "не менш як
ставка  податку,  встановлена пунктом 10.1 цієї статті, яка
застосовується до доходів".
 
   7. У статті 11:
 
   1) абзац другий пункту  11.1  доповнити  словами  "крім
виробників сільськогосподарської продукції, визначених статтею 14
цього Закону, для яких річний податковий період починається з
1 липня поточного звітного (бюджетного) року";
 
   2) підпункт 11.3.6 пункту 11.3 викласти у такій редакції:
 
   "11.3.6. Датою  збільшення валових доходів кредитора від
здійснення кредитно-депозитних операцій  є  дата  нарахування
процентів (комісійних) у строки, визначені кредитним (депозитним)
договором.
 
   Датою збільшення  валових  доходів  власника  іпотечного
сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом є
дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за
консолідованим іпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за
управління та обслуговування іпотечних активів).
 
   Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів  чи
комісій, то кредитор урегульовує таку заборгованість згідно із
пунктом 12.1 статті 12 цього Закону.
 
   При цьому метод  нарахувань  для  визначення  податкових
зобов'язань  кредитора  за  таким  кредитом  (депозитом)  не
застосовується до повного погашення дебітором заборгованості або
списання боргу чи його частини на збитки кредитора у порядку,
встановленому цим Законом".
 
   8. У статті 12:
 
   1) підпункт 12.1.4 пункту 12.1 доповнити словами "та іншими
первинними   документами,   які   підтверджують  наявність
дебіторсько-кредиторської заборгованості";
 
   2) підпункт 12.2.1 пункту 12.2 викласти у такій редакції:
 
   "12.2.1. Будь-який банк, а також  будь-яка  небанківська
фінансова установа, створена згідно з нормами відповідних законів,
крім страхових компаній та недержавних пенсійних фондів (далі -
фінансові установи), зобов'язані створювати страховий резерв для
відшкодування можливих втрат по основному боргу (без процентів та
комісій) за всіма видами кредитів (у тому числі консолідованим
іпотечним боргом), а також гарантій, порук, придбаних цінних
паперів  (у  тому числі іпотечних сертифікатів з фіксованою
дохідністю), інших активних банківських операцій, які відносяться
до їх господарської діяльності згідно із законодавством";
 
   3) абзац другий підпункту 12.3.1 пункту 12.3 замінити двома
абзацами такого змісту:
 
   "Заборгованість, за якою кредитор не звертається до суду щодо
її примусового стягнення до закінчення строків позовної давності,
не включається до складу валових витрат кредитора згідно з
підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цієї статті та не може бути
відшкодованою за рахунок його страхових резервів.
 
   Основна сума боргу, яка не може бути примусово стягнутою з
дебітора внаслідок укладення мирової угоди в межах процедури
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом, визначеної законом, не включається до складу валових
витрат кредитора згідно з підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цієї
статті, але може бути відшкодованою за рахунок його страхових
резервів, створених згідно з цією статтею".
 
   9. У статті 13:
 
   1) абзац другий пункту 13.3 після слова "оподатковуються"
доповнити словами "за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статті 10
цього Закону";
 
   2) абзац перший пункту 13.5 викласти у такій редакції:
 
   "13.5. Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за
договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у
джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів";
 
   3) пункт 13.6 викласти у такій редакції:
 
   "13.6. Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у
межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому
числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані
оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким
чином:
 
   при укладенні договорів страхування  або  перестрахування
ризику    безпосередньо    із    страховиками    та
перестраховиками-нерезидентами (за винятком укладення договорів із
перестрахування через або за посередництвом страхових брокерів),
рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам,
установленим центральним органом виконавчої влади з регулювання
ринків фінансових послуг, - за ставкою 0 відсотків;
 
   в інших випадках - за ставкою 3 відсотки від суми таких
виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких
виплат.
 
   Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам від наданих
рекламних послуг на території України, сплачують податок за
ставкою 20 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок".
 
   10. У статті 22:
 
   1) пункти 22.3 і 22.4 виключити;
 
   2) пункт 22.12 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   "Порядок урегулювання безнадійної заборгованості банками за
рахунок страхових резервів, визначений статтею 12 Закону України
"Про оподаткування  прибутку  підприємств"  (  334/94-ВР  ),
застосовується для цілей оподаткування  щодо  заборгованості,
віднесеної до страхового резерву кредитора з 1 липня 1997 року";
 
   3) у пункті 22.18 слова і цифри "пунктів 5.7, 5.8, 7.14"
замінити словом і цифрами "пункту 5.7";
 
   4) пункт 22.25 після слова "управління" доповнити словами
"або за договорами пенсійних вкладів";
 
   5) пункт 22.26 виключити.
 
   II. Перехідні положення
 
   1. Норми амортизаційних відрахувань, зазначені у статті 8
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ) для основних фондів груп 1, 2 і 3, застосовуються
щодо витрат, понесених (нарахованих) платником податку  після
1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням або спорудженням нових
основних фондів груп 1, 2 і 3, а також витрат на поліпшення таких
нових основних фондів.
 
   Амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку
у зв'язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних
фондів груп 1, 2 і 3 до 1 січня 2004 року, здійснюється за нормами
амортизації, що діяли до 1 січня 2004 року. При цьому для цілей
податкового обліку платники податку зобов'язані вести окремий
облік витрат, понесених у зв'язку з придбанням, спорудженням
та/або поліпшенням основних фондів, що здійснюються після 1 січня
2004 року.
 
   2. Сума від'ємного фінансового результату (балансові збитки)
від операцій з торгівлі цінними паперами і деривативами, що
утворилася у платників податку станом на 1 січня 2003 року в
окремому податковому обліку фінансових результатів у цілому за
всіма видами цінних паперів та деривативів відповідно до норм
пункту  7.6  Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), розподіляється по видах цінних паперів
і деривативів та враховується починаючи з  першого  кварталу
2003 року у зменшення фінансових результатів від операцій з
відповідними видами цінних паперів та деривативів  майбутніх
періодів до повного погашення такого від'ємного значення.
 
   3. Якщо страховик уклав страховий договір із страхувальником
до дати набрання чинності цим Законом та при цьому страхувальник
повністю виконав зобов'язання зі сплати страхових внесків за таким
страховим договором до такої дати, то оподаткування доходів
страховика здійснюється за правилами, які діяли до дати набрання
чинності  цим  Законом.  У цьому випадку порядок визначення
податкових зобов'язань страховика визначається законом у порядку,
встановленому для визначення податкової декларації (розрахунку).
 
   4. Встановити,  що  до  прийняття  відповідного  рішення
центральним органом виконавчої влади  з  регулювання  ринків
фінансових послуг щодо вимог до рейтингів фінансової надійності
(стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів згідно з
абзацом другим пункту 13.6 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) діє відповідна постанова
Кабінету Міністрів України з цього питання.
 
   5. Витрати, пов'язані із забезпеченням основної діяльності
об'єктів соціальної інфраструктури, визначених у підпункті 5.4.9,
та пунктів медичного огляду, передбачених підпунктом 5.4.10 пункту
5.4 статті 5 Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), включаються до складу валових витрат
платника податку у розмірі 50 відсотків від суми понесених витрат
до  моменту  передачі  таких  об'єктів і пунктів на баланс
відповідного бюджету або їх приватизації згідно із законом.
 
   6. Якщо платником податку був придбаний об'єкт незавершеного
будівництва за договорами купівлі-продажу, укладеними до 1 січня
2004 року, з метою виробничого його використання за цільовим
призначенням,  то  витрати,  пов'язані  з придбанням об'єкта
незавершеного будівництва, понесені платником податку - покупцем,
відображаються у податковому обліку такого платника податку за
правилами, встановленими підпунктом 5.2.14 пункту 5.2 статті 5
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ), що діяли до набрання чинності цим Законом.
 
   III. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування та його
норми поширюються на результати фінансово-господарської діяльності
платника податку за наслідками податкового періоду, на який
припадає дата такого набрання, крім:
 
   пункту 9 розділу I в частині внесення змін до пункту 13.6
статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), який набирає чинності з 1 жовтня 2004 року;
 
   пункту 3 розділу I в частині внесення змін до підпункту 5.4.6
пункту 5.4 та до абзацу восьмого пункту 5.9 статті 5 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ),
які набирають чинності з 1 січня 2005 року.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 1 липня 2004 року
     N 1957-IV
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner