Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1877-IV від 24.06.2004

Про державну підтримку сільського господарства України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

          З А К О Н У К Р А Ї Н И

           Про державну підтримку
         сільського господарства України
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 49, ст.527 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 2657-IV ( 2657-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 29, ст.381 
  N  401-V ( 401-16 ) від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 4, ст.36
  N  922-VI ( 922-17 ) від 04.02.2009 )
 
 
 
               Розділ I
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1. Цілі та сфера застосування Закону
 
   1.1. Цей Закон визначає  основи  державної  політики  у
бюджетній, кредитній, ціновій, страховій, регуляторній та інших
сферах державного управління  щодо  стимулювання  виробництва
сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а
також забезпечення продовольчої безпеки населення.
 
   1.2. Цей Закон не регулює питання, визначені  Земельним
кодексом України ( 2768-14 ).
 
   Стаття 2. Визначення термінів
 
   Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:
 
   2.1. Аграрна біржа - юридична особа, створена згідно із
Законом України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ), яка підпадає під
регулювання норм такого закону і статей 279-282 Господарського
кодексу України ( 436-15 ) (з урахуванням особливостей, визначених
цим Законом) та надає послуги суб'єктам господарювання з укладення
біржових договорів щодо сільськогосподарської продукції, товарних
деривативів,  базовим  активом  яких  є  сільськогосподарська
продукція, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, а також
з проведення розрахунково-клірингової діяльності за ними.
 
   2.2. Аграрний ринок - сукупність правовідносин, пов'язаних з
укладенням та  виконанням  цивільно-правових  договорів  щодо
сільськогосподарської продукції.
 
   2.3. Базовий актив - вартісний вираз права на придбання або
продаж окремого об'єкта державного цінового  регулювання  на
строкових умовах.
 
   2.4. Біржовий рахунок - пасивно-активний рахунок, відкритий у
розрахунково-кліринговій системі біржі.
 
   2.5. Державна аграрна інтервенція - продаж або придбання
сільськогосподарської продукції на організованому аграрному ринку
з метою забезпечення цінової стабільності.
 
   Державна аграрна  інтервенція  поділяється на товарну та
фінансову.
 
   Товарна інтервенція - продаж сільськогосподарської продукції
при зростанні цін на організованому аграрному  ринку  понад
максимальний рівень, що здійснюється з метою досягнення рівня
рівноваги, у тому числі шляхом продажу товарних деривативів.
 
   Фінансова інтервенція  -  придбання  сільськогосподарської
продукції при падінні спотових цін на організованому аграрному
ринку нижче мінімального рівня, яка  здійснюється  з  метою
досягнення рівня рівноваги, у тому числі шляхом придбання товарних
деривативів.
 
   2.6. Заставна  закупівля  -  зарахування  до  державного
продовольчого резерву об'єкта державного цінового регулювання -
предмета застави у разі, коли бюджетна позика та/або плата за її
використання не були погашені у строк, передбачений договором.
 
   2.7. Маркетинговий період - період, який розпочинається з
місяця, у якому починає поставлятися (продаватися) окремий вид
продукції рослинництва відповідного врожаю,  та  закінчується
останнім числом місяця, що передує місяцю, в якому починає
поставлятися (продаватися) такий самий вид продукції рослинництва
наступного врожаю. Для інших видів сільськогосподарської продукції
маркетинговий період дорівнює одному бюджетному (фінансовому)
року.
 
   З метою фінансового та бюджетного планування маркетинговий
період має бути кратним повному календарному місяцю.
 
   2.8. Місцеві потреби - потреби територіальної громади в
обсягах сільськогосподарської  продукції  для  їх  споживання
бюджетними  установами  та  організаціями,  утримання  яких
здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету у межах власних
або делегованих повноважень такої територіальної громади.
 
   2.9. Моніторинг аграрного ринку - система спостереження,
збирання,  оброблення,  передавання,  зберігання  та  аналізу
інформації  на  аграрному  ринку про попит і пропозицію на
сільськогосподарську продукцію протягом маркетингового періоду
окремих видів сільськогосподарської продукції.
 
   2.10. Негайна поставка (далі - спот) - поставка товару на
організованому  аграрному  ринку  на умовах, що передбачають
передання у власність або розпорядження такого товару контрагенту
протягом  п'яти  робочих  днів, наступних за днем укладення
відповідного цивільно-правового договору, при виконанні таким
контрагентом його умов.
 
   2.11. Обставини непереборної сили - обставини, що виникли
внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового
характеру, обов'язкових для суб'єктів аграрного ринку згідно із
законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у
тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу,
військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин,
які не могли бути керованими стороною договору (контракту),
включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих
погодних умов, раптового припинення  поставки  води,  тепла,
електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою
їх вартості.
 
   2.12. Організований   аграрний   ринок  -  сукупність
правовідносин,  пов'язаних  з  укладенням  та  виконанням
цивільно-правових договорів, предметом яких є сільськогосподарська
продукція, за стандартизованими умовами та реквізитами біржових
договорів і правилами аграрної біржі.
 
   2.13. Продовольча безпека - захищеність життєвих інтересів
людини, яка виражається у гарантуванні державою безперешкодного
економічного доступу людини до продуктів харчування з метою
підтримання її звичайної життєвої діяльності.
 
   2.14. Ризики  організованого  аграрного  ринку  - ризики
невиконання умов біржових договорів, які поділяються на системні
та стандартні:
 
   а) системний аграрний ризик - ризик масового невиконання умов
біржових договорів, що виникає внаслідок дії обставин непереборної
сили, який неможливо забезпечити як біржовими гарантіями, так і
заходами державного цінового регулювання, визначеними цим Законом;
 
   б) стандартний аграрний ризик - ризик, що не є системним та
забезпечується системою  біржових  гарантій  та/або  заходами
державного цінового регулювання.
 
   Зазначена класифікація ризиків використовується виключно для
цілей цього Закону.
 
   2.15. Сільськогосподарська продукція - товари, які підпадають
під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД ( 2371-14 ). Норми цього Закону
не поширюються на підакцизні товари.
 
   2.16. Товарний  дериватив  -  стандартний  документ,  що
відповідає визначенню підпункту "в" підпункту 1.5.4 пункту 1.5
статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ).
 
   2.17. Торгова  (біржова)  сесія  -  період  часу,  який
розпочинається  від  моменту  відкриття  біржових  торгів та
закінчується моментом їх закриття.
 
   2.18. Торгова секція - частина аграрної біржі, де об'єктом
біржової торгівлі виступають товарні деривативи (крім форварду)
або об'єкти державного цінового регулювання, призначені для їх
експорту.
 
   2.19. Умови поставки - умови, визначені відповідно до вимог
Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" чинної
редакції.
 
   Якщо товар продається або придбавається на аграрній біржі, то
базисом поставки такого товару для цілей визначення його ціни
умовно вважається франко-склад за адресою будинку Головпоштамту
України.
 
   2.20. Форвард, ф'ючерс та опціон -  різновиди  товарних
деривативів, де права і обов'язки сторін угоди визначаються згідно
із пунктом 1.5 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).
 
   2.21. Франшиза (страхова франшиза) - частина збитку, яка
підлягає самостійному відшкодуванню (покриттю) страхувальником за
свій рахунок при виникненні страхового випадку.
 
   2.22. Ціна пропозиції - ціна, офіційно заявлена продавцем,
яка зумовлює безвідкличну пропозицію продати заявлений товар на
умовах споту, форварду або ф'ючерсу.
 
   2.23. Ціна попиту - ціна, офіційно заявлена покупцем, яка
зумовлює безвідкличну пропозицію придбати заявлений товар на
умовах споту, форварду або ф'ючерсу.
 
   2.24. Ціна рівноваги (фіксінг) - ціна, яка встановлюється
внаслідок досягнення рівноваги між ціною пропозиції та ціною
попиту і зазначається у зареєстрованому біржовому договорі.
 
              Розділ II
       ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ОКРЕМИХ ВИДІВ
     СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА АГРАРНИЙ ФОНД
 
   Стаття 3. Правила цінового регулювання та його об'єкт
 
   3.1. Держава здійснює регулювання гуртових цін окремих видів
сільськогосподарської  продукції  (далі  -  державне  цінове
регулювання), встановлюючи мінімальні та максимальні закупівельні
ціни, а також застосовуючи інші заходи, визначені цим Законом, при
дотриманні  правил  антимонопольного  законодавства та правил
добросовісної конкуренції. ( Пункт 3.1 статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 401-V ( 401-16 ) від 30.11.2006 )
 
   3.2. Зміст державного  цінового  регулювання  полягає  у
здійсненні Аграрним фондом державних інтервенцій в обсягах, що
дозволяють встановити ціну рівноваги (фіксінг) на рівні, не
нижчому  за  мінімальну  закупівельну ціну та не вищому за
максимальну закупівельну ціну. Держава  не  здійснює  цінове
регулювання за межами організованого аграрного ринку України.
( Пункт 3.2 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 401-V ( 401-16 ) від 30.11.2006 )
 
   3.3. Об'єкти державного цінового регулювання
 
   3.3.1. Об'єктами державного цінового регулювання є  такі
товари:
 
Код УКТ ЗЕД         Назва товару
( 2371а-14 )
 
1001      Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)
1002 00 00 00 Жито
1003 00    Ячмінь
1004 00 00 00 Овес
1005      Кукурудза
1101 00    Борошно пшеничне або суміші пшениці та жита
        (меслину)
1201 00    Соєві боби тільки неподрібнені
1204 00    Насіння льону тільки неподрібнене
1205 00    Насіння тільки з ріпаку неподрібнене
1206 00    Насіння соняшнику тільки неподрібнене
1210      Шишки хмелю свіжі або сухі, подрібнені або
        неподрібнені
1701 12    Цукор з цукрових буряків.
 
   3.3.2. Мінімальні  або  максимальні  закупівельні  ціни
встановлюються щодо товарів, визначених в окремих позиціях або
субпозиціях груп УКТ ЗЕД ( 2371-14 ), зазначених у цьому пункті.
 
   Відповідно до поточної ринкової кон'юнктури Кабінет Міністрів
України має право запроваджувати державне цінове регулювання усіх
або деяких об'єктів, визначених цим пунктом (у розрізі товарних
позицій або субпозицій).
 
   Повний перелік  об'єктів  державного цінового регулювання
підлягає офіційному оприлюдненню Кабінетом Міністрів України не
пізніше ніж за 30 календарних днів до початку маркетингового
періоду. Якщо такий перелік не встановлено чи офіційно  не
оприлюднено у зазначений строк, то діє перелік об'єктів державного
цінового регулювання, встановлений для попереднього маркетингового
періоду.
 
   3.3.3. Для цілей цього розділу періодом державного цінового
регулювання є період часу, який не може бути меншим за один
календарний місяць та не може бути більшим за один маркетинговий
період,  встановлений для окремого виду сільськогосподарської
продукції. Періоди державного цінового регулювання встановлюються
у строки та за процедурою, що передбачені цим пунктом для
визначення переліку об'єктів державного цінового регулювання.
 
   Стаття 4. Мінімальна закупівельна ціна
 
   4.1. Визначення терміну мінімальної закупівельної ціни
 
   4.1.1. Мінімальна  закупівельна  ціна  метричної  одиниці
окремого  об'єкта  державного цінового регулювання є ціновим
індикатором, який:
 
   а) є  підставою  для  прийняття  рішення про здійснення
фінансової інтервенції;
 
   б) використовується для планування доходів продавців такого
об'єкта в Україні та з іншими цілями, визначеними цим Законом.
 
   4.1.2. Мінімальна  закупівельна  ціна  окремого  об'єкта
державного цінового регулювання встановлюється на  визначений
період цінового регулювання центральним органом виконавчої влади з
питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної
політики.
 
   4.2. Визначення розміру мінімальної закупівельної ціни
 
   4.2.1. Мінімальна  закупівельна  ціна  окремого  об'єкта
державного  цінового регулювання встановлюється на рівні, що
унеможливлює середньостатистичну збитковість виробництва в Україні
такої метричної одиниці.
 
   4.2.2. Розмір мінімальної закупівельної ціни окремого об'єкта
державного цінового регулювання не може змінюватися протягом
встановленого періоду державного цінового регулювання щодо такого
об'єкта.
 
   4.2.3. Мінімальна  закупівельна  ціна  окремого  об'єкта
державного цінового регулювання є єдиною для всієї території
України, включаючи територію будь-якої із спеціальних (вільних)
економічних зон, територій із спеціальним режимом інвестиційної
діяльності та технологічних парків, у тому числі  територій
пріоритетного економічного розвитку, інших подібних територій, чий
економічний або міграційний режим відрізняється від загального, а
також територію України, яка включає в себе територію Автономної
Республіки Крим.
 
   4.3. Мінімальна закупівельна ціна окремого об'єкта державного
цінового   регулювання   встановлюється   виходячи   із
середньостатистичних  показників  цін  продажу такого об'єкта
протягом попередніх п'яти маркетингових періодів (у співставних
цінах) з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін року, на
який припадає період  державного  цінового  регулювання,  за
методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України ( 399-2005-п ).
 
   4.4. Для цілей цього пункту:
 
   а) середньостатистичною  збитковістю  вважається  від'ємна
різниця  між  середньостатистичними витратами, понесеними для
виробництва окремого об'єкта державного цінового  регулювання
(включаючи суму амортизаційних нарахувань, нарахованих або що
мають бути нараховані протягом маркетингового  періоду),  та
середньостатистичними  доходами від продажу (поставки) такого
окремого об'єкта державного цінового регулювання (включаючи надані
дотації та субсидії);
 
   б) середньостатистичними витратами  (доходами)  вважаються
витрати (доходи), понесені (отримані) у зв'язку з виробництвом або
продажем (поставкою)  окремого  об'єкта  державного  цінового
регулювання на території України, незалежно від регіонів такого
виробництва (продажу, поставки).
 
   Порядок розрахунку  середньостатистичної  збитковості  або
витрат (доходів) встановлюється центральним органом виконавчої
влади з питань формування та забезпечення реалізації державної
аграрної політики виходячи з  норм  національних  стандартів
бухгалтерського обліку та звітності.
 
   Стаття 5. Максимальна закупівельна ціна
 
   5.1. Визначення терміну максимальної закупівельної ціни
 
   5.1.1. Максимальна закупівельна  ціна  метричної  одиниці
окремого  об'єкта  державного цінового регулювання є ціновим
індикатором, який:
 

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner