Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 254-IV від 28.11.2002

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 4, ст.31 )
 
 
 
   У зв'язку з ратифікацією Україною ( 832-14 ) Конвенції про
доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
( 994_015 ), Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного
середовища" (  1264-12  ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 2000 р., N 5,
ст. 34, N 38, ст. 318; 2001 р., N 48, ст. 252):
 
   1) статтю 6 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   "Центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також
органи місцевого самоврядування під час  розробки  державних
екологічних програм залучають громадськість до їх підготовки
шляхом оприлюднення проектів державних екологічних програм для їх
вивчення  громадянами,  підготовки громадськістю зауважень та
пропозицій щодо запропонованих проектів, проведення публічних
слухань стосовно екологічних програм";
 
   2) у частині першій статті 9:
 
   пункти "б", "е", "є" викласти в такій редакції:
 
   "б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів
нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва
і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан
навколишнього природного середовища, внесення  пропозицій  до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань";
 
   "е) вільний доступ до інформації про стан навколишнього
природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання,
використання, поширення та зберігання такої  інформації,  за
винятком обмежень, встановлених законом;
 
   є) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з
питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне
середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і
реконструкції об'єктів та у проведенні громадської екологічної
експертизи";
 
   доповнити пунктом "и" такого змісту:
 
   "и) оскарження  у  судовому  порядку  рішень,  дій  або
бездіяльності  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав
громадян у порядку, передбаченому законом";
 
   3) частину першу статті 10 доповнити пунктом "є" такого
змісту:
 
   "є) створенням та функціонуванням мережі загальнодержавної
екологічної  автоматизованої  інформаційно-аналітичної  системи
забезпечення доступу до екологічної інформації";
 
   4) пункт "з" частини першої статті 15 доповнити словами
"функціонування   місцевих   екологічних   автоматизованих
інформаційно-аналітичних систем";
 
   5) у частині першій статті 20:
 
   у пункті  "в"  слова  "республіканської   екологічної
інформаційної системи" замінити словами "мережі загальнодержавної
екологічної  автоматизованої  інформаційно-аналітичної  системи
забезпечення доступу до екологічної інформації, положення про яку
затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
   доповнити пунктами "к" та "л" такого змісту:
 
   "к) встановлення  порядку  надання  інформації  про стан
навколишнього природного середовища;
 
   л) встановлення порядку організації та проведення публічних
слухань або відкритих засідань з питань впливу запланованої
діяльності на навколишнє природне середовище";
 
   6) у частині першій статті 21:
 
   пункти "а", "д" викласти в такій редакції:
 
   "а) брати участь у розробці планів, програм, пов'язаних з
охороною  навколишнього  природного  середовища, розробляти і
пропагувати свої екологічні програми";
 
   "д) вільного доступу до екологічної інформації";
 
   доповнити пунктами "и" та "і" такого змісту:
 
   "и) брати участь у підготовці проектів нормативно-правових
актів з екологічних питань;
 
   і) оскаржувати в установленому законом порядку рішення про
відмову чи несвоєчасне надання за запитом екологічної інформації
або неправомірне відхилення запиту та його неповне задоволення";
 
   7) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 25. Інформація про стан навколишнього природного
         середовища (екологічна інформація)
 
   Інформація про  стан  навколишнього природного середовища
(екологічна інформація) - це будь-яка інформація в письмовій,
аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про:
 
   стан навколишнього природного середовища чи його об'єктів -
землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного
світу та рівні їх забруднення;
 
   біологічне різноманіття  і  його  компоненти,  включаючи
генетично видозмінені організми та їх взаємодію із об'єктами
навколишнього природного середовища;
 
   джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію,
фізичні фактори (шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання,
радіацію), які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього
природного середовища та здоров'я людей;
 
   загрозу виникнення  і  причини  надзвичайних  екологічних
ситуацій,  результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо
заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу  на
природні об'єкти та здоров'я людей;
 
   екологічні прогнози, плани і програми, заходи, в тому числі
адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про
охорону навколишнього природного середовища;
 
   витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів за
рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища, інших
джерел фінансування, економічний аналіз, проведений у процесі
прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.
 
   Основними джерелами такої інформації є дані  моніторингу
довкілля, кадастрів природних ресурсів, реєстри, автоматизовані
бази даних, архіви, а також довідки, що видаються уповноваженими
на те органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
громадськими організаціями, окремими посадовими особами";
 
   8) доповнити статтею 25-1 такого змісту:
 
   "Стаття 25-1. Екологічне інформаційне забезпечення
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях,
органи місцевого самоврядування,  підприємства,  установи  та
організації, діяльність яких може негативно вплинути або впливає
на стан навколишнього природного середовища, життя і здоров'я
людей, зобов'язані забезпечувати вільний доступ населення до
інформації про стан навколишнього природного середовища.
 
   Екологічне інформаційне забезпечення здійснюється органами
державної влади та органами місцевого самоврядування в межах їх
повноважень шляхом:
 
   а) підготовки спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і подання
на розгляд Верховної Ради України щорічної Національної доповіді
про стан навколишнього природного середовища в Україні, а після її
розгляду Верховною Радою України - опублікування окремим виданням
та розміщення в системі Інтернет;
 
   б) щорічного  інформування  Радою  міністрів  Автономної
Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, Київською
та  Севастопольською  міськими  державними  адміністраціями
відповідних рад та населення про стан навколишнього природного
середовища відповідних територій;
 
   в) систематичного інформування населення через засоби масової
інформації про стан навколишнього природного середовища, динаміку
його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни
навколишнього природного середовища і характер впливу екологічних
факторів на здоров'я людей;
 
   г) негайного  інформування  про  надзвичайні  екологічні
ситуації;
 
   ґ) передачі інформації, отриманої в результаті проведення
моніторингу довкілля, каналами інформаційних зв'язків органам,
уповноваженим приймати рішення щодо отриманої інформації;
 
   д) забезпечення вільного доступу до екологічної інформації,
яка не становить державної таємниці і міститься у списках,
реєстрах, архівах та інших джерелах".
 
   2. У Законі України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54; 2000 р.,
N 27,ст. 213):
 
   1) текст статті 35 викласти в такій редакції:
 
   "Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити
відомості про:
 
   а) заплановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;
 
   б) суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан
навколишнього природного середовища з урахуванням  можливості
виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;
 
   в) кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного
ризику запланованої діяльності, а також заходи, що гарантують
впровадження діяльності відповідно до екологічних стандартів і
нормативів;
 
   г) інформування громадськості щодо запланованої діяльності,
її мету і шляхи її здійснення";
 
   2) статтю  46  після  слів  "можуть  бути  оскаржені
заінтересованими юридичними" доповнити словами "та фізичними".
 
   3. Пункт "б" частини першої статті 33 Закону України "Про
місцеве  самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) доповнити
підпунктом 11 такого змісту:
 
   "11) створення та  забезпечення  функціонування  місцевих
екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є
складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної  системи  забезпечення  доступу  до
екологічної інформації".
 
   4. У  Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
 
   1) доповнити статтею 91-4 такого змісту:
 
   "Стаття 91-4. Відмова від надання чи несвоєчасне надання
          екологічної інформації
 
   Відмова від надання чи несвоєчасне надання за запитами повної
та  достовірної   екологічної   інформації,   передбаченої
законодавством, -
 
   тягне за собою накладення штрафу на службових та посадових
осіб від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
 
   2) у частині першій та пункті 1 частини другої статті 242-1
цифри "91-1 - 91-3" замінити цифрами "91-1 - 91-4".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   Пункт 3 розділу I, яким вносяться зміни до статті 33 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ),
набирає чинності з 1 січня 2004 року.
 
   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
 
   привести  у  відповідність  із  цим  Законом   свої
нормативно-правові акти;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади  їх  нормативно-правових  актів  у
відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 28 листопада 2002 року
     N 254-IV
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner