Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 280/97-ВР від 21.05.1997

Про місцеве самоврядування в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

України. ( Статтю 10 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом
N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
 
   Стаття 11. Виконавчі органи рад
 
   1. Виконавчими  органами  сільських,  селищних,  міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі
комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі
органи.
 
   2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у
містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з
питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої
влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої
влади.
 
   3. У сільських радах, що представляють територіальні громади,
які налічують  до  500  жителів,  за  рішенням  відповідної
територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради
може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу
ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами)
здійснює сільський голова одноособово.
 
   Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова
 
   1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою
особою  територіальної громади відповідно села (добровільного
об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл),
селища, міста.
 
   2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною
територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого
виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному
законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк
повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на
чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України"
( 254к/96-ВР ).
( Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 )
 
   3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий
комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на
її засіданнях.
 
   4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом
будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою,
в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової
та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою
діяльністю, одержувати від цього прибуток.
( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 12 див.
в Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2004 ( v012p710-04 ) від
20.05.2004 )
 
   5. На  сільських,  селищних,  міських  голів поширюються
повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про
статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.
(  Офіційне  тлумачення положень статті 12 див. в Рішеннях
Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99,
N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )
 
   Стаття 13. Громадські слухання
 
   1. Територіальна  громада має право проводити громадські
слухання - зустрічатися з депутатами  відповідної  ради  та
посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени
територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання
та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать
до відання місцевого самоврядування.
 
   2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на
рік.
 
   3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських
слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого
самоврядування.
 
   4. Порядок  організації  громадських слухань визначається
статутом територіальної громади.
 
   Стаття 14. Органи самоорганізації населення
 
   1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх
створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати
будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації
населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів,
майна.
 
   2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів
самоорганізації населення за місцем  проживання  визначаються
законом.
 
   Стаття 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого
         самоврядування
 
   1. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного
здійснення  своїх  повноважень,  захисту  прав  та інтересів
територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації органів
місцевого  самоврядування  та їх добровільні об'єднання, які
підлягають  реєстрації відповідно до законодавства в органах
Міністерства юстиції України.
( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009 )
 
   2. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть
входити до відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних
об'єднань органів місцевого самоврядування.
 
   3. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням  органів
місцевого  самоврядування  не  можуть  передаватися  владні
повноваження органів місцевого самоврядування.
( Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009 )
 
   Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова
         основи місцевого самоврядування
 
   1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і
наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в
межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою
діяльність відповідно до закону.
 
   2. Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися
окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких
вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
 
   3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування
є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти,
земля,  природні  ресурси,  що  є  у  комунальній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також
об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні
районних і обласних рад. ( Частина третя статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2813-IV ( 2813-15 ) від 06.09.2005 )
 
   4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління
майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних
громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах
відповідних районних у містах громад. У разі якщо територіальна
громада району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення про
передачу права управління майном та фінансами відповідній міській
раді, а територіальна громада міста або міська рада не прийняла
рішення про створення органів місцевого самоврядування районів у
місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими
ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у
містах, та несе відповідальність перед громадою відповідного
району у місті.
 
   5. Від імені та в інтересах територіальних громад права
суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.
 
   6. Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та
інших місцевих бюджетів.
 
   7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих
умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі
договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.
 
   8. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її
створення) рада може наділяти частиною своїх повноважень органи
самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також
матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих
повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.
 
   9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні,
обласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба України
і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
 
   Стаття 17.  Відносини органів місцевого самоврядування з
         підприємствами, установами та організаціями, що
         перебувають у    комунальній    власності
         відповідних територіальних громад
 
   Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами,
установами  та  організаціями,  що перебувають у комунальній
власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах
їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам
місцевого самоврядування.
 
   Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування  з
         підприємствами, установами та організаціями, що
         не  перебувають  у  комунальній  власності
         відповідних територіальних громад
 
   1. Відносини   органів   місцевого  самоврядування  з
підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у
комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються
на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у
межах  повноважень,  наданих органам місцевого самоврядування
законом.
 
   2. З питань, віднесених до  відання  органів  місцевого
самоврядування,  на  їх  вимогу  підприємства,  установи  та
організації, що не перебувають у комунальній власності відповідних
територіальних громад, надають відповідну інформацію.
 
   3. Органи  місцевого  самоврядування  можуть виступати з
ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення
перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не
перебувають у комунальній  власності,  з  питань  здійснення
делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.
 
   Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста
 
   1. З метою врахування історичних, національно-культурних,
соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого
самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на
основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти
статут територіальної громади села, селища, міста.
 
   2. Статут  територіальної  громади  підлягає  державній
реєстрації в органах Міністерства юстиції України.
 
   3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту
територіальної громади може бути його невідповідність Конституції
та законам України. Відмова в реєстрації статуту територіальної
громади може бути оскаржена в судовому порядку.
 
   Стаття 20.  Державний  контроль за діяльністю органів і
         посадових осіб місцевого самоврядування
 
   Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб
місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України, і не повинен призводити до втручання органів
державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами
місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.
 
   Стаття 21. Обмеження прав територіальних громад на місцеве
         самоврядування
 
   Обмеження прав  територіальних  громад   на   місцеве
самоврядування згідно з Конституцією та законами України може бути
застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
 
   Стаття 22. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст,
         районів і областей
 
   1. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну
символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні,
культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і
традиції.
 
   2. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування
сіл, селищ, міст районними, обласними радами може бути затверджена
символіка відповідно району, області.
 
   3. Зміст,  опис  та  порядок  використання  символіки
територіальних  громад сіл, селищ, міст, районів і областей
визначаються відповідною радою згідно з законом.
 
   Стаття 23. Підняття Державного Прапора України
 
   На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети,
піднімається Державний Прапор України.
 
   Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування
 
   1. Правовий  статус  місцевого  самоврядування в Україні
визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими
законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону.
 
   2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та
Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим визначається
Конституцією України та цим Законом з особливостями, передбаченими
законами про міста Київ і Севастополь.
 
   3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені
Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності
Конституцією  і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також
нормативно-правовими  актами Верховної Ради і Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.
 
 
              Розділ II
 
   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
   Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад
 
   Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських
         рад
 
   Сільські, селищні,  міські  ради правомочні розглядати і
вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими
законами до їх відання.
 
   Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських
         рад
 
   1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної,
міської ради вирішуються такі питання:
   1) затвердження регламенту ради;
   2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради,
затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
   3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його
чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до
складу виконавчого комітету та його розпуск; ( Щодо зупинення та
відновлення дії пункту 3 додатково див. Закони N 489-V ( 489-16 )
від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 )
   4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у
порядку, передбаченому цим Законом; ( Пункт 4 частини першої
статті 26 в редакції Закону N 2554-IV ( 2554-15 ) від 21.04.2005 )
   5)  затвердження  за  пропозицією сільського, селищного,
міського голови структури виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до
типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат
на їх утримання; ( Пункт 5 частини першої статті 26 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
( Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від
15.03.2007 )
   6) утворення за поданням сільського, селищного, міського
голови інших виконавчих органів ради;
   7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про
його виконання;
   8) заснування засобів масової інформації відповідної ради,
призначення і звільнення їх керівників;
   9) заслуховування звіту сільського,  селищного,  міського
голови про діяльність виконавчих органів ради;
   10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному,
міському голові;
   11) заслуховування звітів постійних  комісій,  керівників
виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або
затверджує;
   12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді,
виконання ними доручень ради;
   13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
   14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень
депутата ради в порядку, встановленому законом;
   15) скасування актів виконавчих органів  ради,  які  не
відповідають  Конституції  чи  законам  України, іншим актам
законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її
повноважень;
   16) прийняття  рішення  щодо  дострокового  припинення
повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках,
передбачених цим Законом;
   17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
   18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
   19) прийняття  відповідно  до  законодавства рішень щодо
організації проведення референдумів та виборів органів державної
влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського
голови;
   20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації
населення окремими власними повноваженнями органів  місцевого

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner