Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 280/97-ВР від 21.05.1997

Про місцеве самоврядування в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

питання:
   1) затвердження відповідно до законодавства правил забудови і
благоустрою населених пунктів області;
   2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з
питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які
передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;
 
   ( Пункт 3 частини третьої статті 43 виключено на підставі
Закону N 703-IV ( 703-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з
01.01.2004 року )
 
   4) прийняття рішень про віднесення лісів  до  категорії
захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і
порядку, передбачених законом.
 
 
   ( Частина четверта статті 43 втратила чинність у зв'язку з
втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на
підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
 
   Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад
         відповідним місцевим державним адміністраціям
 
   1. Районні,  обласні ради делегують відповідним місцевим
державним адміністраціям такі повноваження:
   1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів
і  областей,  цільових програм з інших питань, а в місцях
компактного проживання національних меншин - також програм їх
національно-культурного  розвитку,  проектів  рішень,  інших
матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення
виконання рішень ради;
   2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних
програм  економічного,  науково-технічного,  соціального  та
культурного розвитку України;
   3) забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку  відповідної  території,  ефективного  використання
природних, трудових і фінансових ресурсів;
   4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої
влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного
бюджету України;
   5) сприяння інвестиційній діяльності на території району,
області;
   6) об'єднання на договірних засадах коштів  підприємств,
установ та організацій, розташованих на відповідній території, і
населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і
виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи
щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;
( Пункт 6 частини першої статті 44 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )
   7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств,
установ та організацій, які не належать до комунальної власності,
до участі в обслуговуванні населення відповідної  території,
координація цієї роботи;
   8) затвердження  маршрутів  і  графіків  руху  місцевого
пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження
цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;
   9) підготовка питань про визначення у встановленому законом
порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для
містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
   10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток
історії   та  культури,  архітектури  і  містобудування,
палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних
заповідників місцевого значення;
   11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних
програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що
затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;
   12)  видача  замовникам  відповідно  до  законодавства
містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами
населених пунктів; ( Пункт 12 частини першої статті 44 в редакції
Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
   13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки,
усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і
спорту,  туризму;  сприяння відродженню осередків традиційної
народної творчості, національно-культурних традицій населення,
художніх  промислів  і  ремесел,  роботі  творчих  спілок,
національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та
неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони
здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;
   14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо
організації територій і об'єктів  природно-заповідного  фонду
місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій
охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо
оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну,
історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або
культури, які охороняються законом;
   15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них
населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт
підприємств, установ та організацій, а також населення; ( Пункт 15
частини першої статті 44 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від
19.06.2003 )
   16) координація на відповідній території діяльності місцевих
землевпорядних органів;
   17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять
у  порядку  відшкодування  втрат  сільськогосподарського  і
лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом)
земельних ділянок;
   18)  забезпечення  виконання  заходів  з  відстеження
результативності  регуляторних  актів,  прийнятих  районними,
обласними радами. ( Частина перша статті 44 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1160-IV ( 1160-15 ) від 11.09.2003 - набирає
чинності з 15.01.2004 року )
 
   2. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті,
обласні ради делегують обласним державним адміністраціям такі
повноваження:
   1) визначення  відповідно  до закону розміру відрахувань
підприємствами, установами та організаціями, що надходять на
розвиток шляхів загального користування в області;
   2) погодження  у  випадках,  передбачених  законом,  з
відповідними сільськими, селищними, міськими радами питань щодо
розподілу коштів за використання природних ресурсів, які надходять
до фондів охорони навколишнього природного середовища;
   3) підготовка проектів рішень про віднесення  лісів  до
категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у
випадках і порядку, передбачених законом;
   4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про
заборону  використання  окремих природних ресурсів загального
користування;
   5) визначення відповідно до законодавства режиму використання
територій рекреаційних зон;
   6) затвердження для підприємств, установ та організацій,
розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів
забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів у
випадках, передбачених законом.
 
 
  Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та
       посадових осіб місцевого самоврядування
 
   Стаття 45. Порядок формування рад
 
   1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її
створення), районна, обласна рада складається з депутатів, які
обираються жителями відповідного села, селища, міста, району в
місті, району, області на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування.
( Частина перша статті 45 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 )
 
   2. Порядок  організації  і  проведення виборів депутатів
визначається законом.
 
   3. Загальний склад ради визначається радою відповідно до
закону про вибори.
 
   4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як
двох третин депутатів від загального складу ради. ( Частина
четверта статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 812-V
( 812-16 ) від 22.03.2007 )
 
   5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до
обрання необхідної  кількості  депутатів продовжує здійснювати
повноваження рада попереднього скликання.
 
   6. У разі  дострокового  припинення  повноважень  деяких
депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві
третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така
рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів
від загального складу ради. ( Частина шоста статті 45 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007 )
 
   7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових
місцевих   виборах,   визначається  Конституцією  України"
( 254к/96-ВР ).
( Частина сьома статті 45 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 )
 
   8. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових,
повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої
сесії  відповідної ради, обраної на наступних (чергових або
позачергових) виборах.
( Статтю 45 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 806-VI
( 806-17 ) від 25.12.2008 )
 
   Стаття 46. Сесія ради
 
   1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її
створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно.
Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань
постійних комісій ради.
 
   2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради
скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш
як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в
кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до
статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання першої сесії
відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який
інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки
виборів відповідно сільського, селищного, міського голови. З
моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та
новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до
статті 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої
сесії новообраний голова.
 
   У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний
сільський, селищний, міський голова не обраний, про що на сесії
ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає
тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох -
п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на
пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу
обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
( Частина друга статті 46 в редакції Закону N 812-V ( 812-16 ) від
22.03.2007 )
 
   3. Першу сесію новообраної районної у місті,  районної,
обласної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не
пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів
ради  у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради
відповідно до статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання
першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої
комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З
моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада
обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не
більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали
найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії
почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови
ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради
відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради. ( Частина
третя статті 46 в редакції Закону N 812-V ( 812-16 ) від
22.03.2007 )
 
   4. Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної,
міської - відповідно сільським,  селищним,  міським  головою;
районної у місті, районної, обласної - головою відповідної ради.
 
   5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше
одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок -
не рідше ніж один раз на місяць. ( Частина п'ята статті 46 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2806-IV ( 2806-15 ) від
06.09.2005 )
 
   6. У разі немотивованої відмови  сільського,  селищного,
міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради
або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається:
сільської,  селищної,  міської  ради - секретарем сільської,
селищної, міської ради; районної у місті, районної, обласної ради
- відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи
першим заступником, заступником голови обласної ради. ( Абзац
перший частини шостої статті 46 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 )
 
   У цих випадках сесія скликається:
   1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським
головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у
строки, передбачені цим Законом;
   2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної
у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав
сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених
частиною сьомою цієї статті.
( Пункти 1-3 частини шостої статті 46 замінено пунктами 1 і 2
згідно із Законом N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008 )
 
   7. Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради
повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї
третини  депутатів  від  загального складу відповідної ради,
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у
місті ради, а сесія районної, обласної ради - також за пропозицією
не менш як однієї третини депутатів від загального  складу
відповідної  ради  або голови відповідної місцевої державної
адміністрації.
 
   8. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій
та шостій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на
вимогу суб'єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, або у
разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана
депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну
третину складу ради, або постійною комісією ради.
( Частина восьма статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008 )
 
   9. Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин
четвертої, шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома
депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у
виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням
часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається
внести на розгляд ради.
( Частина дев'ята статті 46 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008 )
 
   10. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде
відповідно сільський, селищний, міський голова, а у випадках,
передбачених частиною шостою цієї статті, - секретар ради; сесію
районної у місті, районної, обласної ради - голова ради або
відповідно заступник голови районної у місті, районної ради чи
перший заступник, заступник голови обласної ради. У випадку,
передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за
дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один
з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради -
один з депутатів цієї ради.
( Частина десята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 )
 
   11. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні
бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
( Частина одинадцята статті 46 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007 )
 
   12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися
сільським, селищним, міським головою,  постійними  комісіями,
депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної
адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами
громадян.
 
   13. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент
роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії
ради.
 
   14. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання
голови та заступника (заступників) голови районної у місті,
районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської
ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення
пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних
засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного
сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії
визначаються  регламентом ради. До прийняття регламенту ради
чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у
попередньому  скликанні. ( Частина чотирнадцята статті 46 в
редакції Закону N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007 )
 
   15. Протоколи сесій сільської, селищної,  міської  ради,
прийняті нею рішення підписуються особисто сільським, селищним,
міським головою, районної у місті, районної, обласної ради -
головою відповідної ради, у разі їх відсутності - відповідно
секретарем  сільської,  селищної,  міської  ради,  відповідно
заступником голови районної у місті, районної ради чи першим
заступником, заступником голови обласної ради, а у випадку,
передбаченому частинами сьомою та восьмою цієї статті, - депутатом
ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
( Частина п'ятнадцята статті 46 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008, N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 )
 
   16. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада
може прийняти рішення про  проведення  закритого  пленарного
засідання.
 
   Стаття 47. Постійні комісії ради
 
   1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з
числа її депутатів, для вивчення, попереднього  розгляду  і
підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю
за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 
   2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень
у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner