Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 280/97-ВР від 21.05.1997

Про місцеве самоврядування в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

 
   3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про
розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами,
управліннями, іншими  виконавчими органами ради та сільським,
селищним, міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом
виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.
 
   Стаття 53. Організація роботи виконавчого комітету сільської,
        селищної, міської, районної у місті ради
 
   Основною формою роботи виконавчого  комітету  сільської,
селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є
його засідання. Засідання  виконавчого  комітету  скликаються
відповідно сільським, селищним, міським головою (головою районної
у місті ради), а в разі його відсутності чи  неможливості
здійснення ним цієї функції - заступником сільського, селищного,
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
(районної у місті ради - заступником голови ради) в  міру
необхідності, але не рідше одного разу  на  місяць,  і  є
правомочними, якщо в них бере участь більше  половини  від
загального складу виконавчого комітету.
 
   Стаття 54. Відділи, управління та інші виконавчі органи
         сільської, селищної, міської, районної у місті
         ради
 
   1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її
створення) рада у межах затверджених нею структури і штатів може
створювати відділи,  управління та інші виконавчі органи для
здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад.
 
   2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є
підзвітними і  підконтрольними  раді,  яка  їх  утворила,
підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному,
міському голові, голові районної у місті ради.
 
   3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів
ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським,
селищним, міським головою, головою  районної  у  місті  ради
одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням
з відповідними органами виконавчої влади.
 
   4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи
ради затверджуються відповідною радою.
 
   Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради
 
   1. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її
створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного
голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.
( Частина перша статті 55 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 )
 
   2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним
повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків,
передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. Голова
ради вважається звільненим з посади з дня  припинення  ним
депутатських повноважень або повноважень голови.
( Частина друга статті 55 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 )
 
   3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може
мати  інший  представницький  мандат, суміщати свою службову
діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах
(крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час),
займатися підприємницькою діяльністю,  одержувати  від  цього
прибуток.
 
   4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може
бути  звільнений  з  посади радою, якщо за його звільнення
проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального
складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення
голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як
третини депутатів від загального складу ради.
 
   Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком
припинення нею повноважень депутата цієї ради.
( Частина четверта статті 55 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 )
 
   5. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті
ради також вважаються достроково припиненими без  припинення
повноважень депутата ради в разі:
 
   1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про
складення ним повноважень голови ради;
 
   2) порушення ним вимог щодо обмеження  сумісності  його
діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.
 
   Зазначені повноваження голови районної, обласної, районної у
місті ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади
голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким
береться до відома зазначений факт.
( Частина п'ята статті 55 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 )
 
   6. Голова районної, обласної, районної у місті ради:
   1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до
відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради,
питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання
ради;
   2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на
її розгляд, доведення рішень ради до виконавців,  організує
контроль за їх виконанням;
   3) представляє раді кандидатури для обрання  на  посаду
відповідно заступника голови районної, районної у місті ради чи
першого заступника, заступника голови обласної ради; вносить на
затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її
виконавчого апарату, витрат на їх утримання; ( Пункт 3 частини
шостої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI
( 806-17 ) від 25.12.2008 )
   4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних
комісій ради;
   5) координує діяльність постійних комісій ради, дає  їм
доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
   6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними
своїх повноважень;
   7) організує  відповідно  до  законодавства  проведення
референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого
самоврядування;
   8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її
створення);
   9) призначає і звільняє керівників та інших працівників
структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
   10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
   11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та
її виконавчого апарату;
   12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
   13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде
особистий прийом громадян;
   14) забезпечує  гласність у роботі ради та її органів,
обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань
місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення
ради;
   15) представляє раду у відносинах з державними органами,
іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
трудовими  колективами,  адміністрацією  підприємств, установ,
організацій і громадянами, а також у  зовнішніх  відносинах
відповідно до законодавства;
   16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання
незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, які обмежують права територіальних громад
у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних,
обласних рад та їх органів;
   17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного
разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у
визначений радою термін;
   18) вирішує інші питання, доручені йому радою.
 
   7. Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах
своїх повноважень видає розпорядження.
 
   Стаття 56. Заступник голови районної, районної у місті
        ради та перший заступник, заступник голови
        обласної ради
 
   1. Районна, районна у місті рада обирає заступника голови
ради.
 
   Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови
ради.
 
   2. Заступник голови районної, районної у місті (у разі її
створення) ради, перший заступник, заступник голови обласної ради
обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа
депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої
повноваження до припинення ними  повноважень  депутата  ради
відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх
повноважень у порядку, встановленому  частинами  третьою  та
четвертою цієї статті.
 
   3. Повноваження заступника голови районної у місті, районної
ради, першого заступника, заступника голови обласної ради можуть
бути достроково припинені без припинення повноважень депутата
відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається
шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх
повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на
вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або
голови ради.
 
   4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної
ради, першого заступника, заступника голови обласної ради можуть
також бути достроково припинені без  припинення  повноважень
депутата відповідної ради в разі:
 
   1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про
складення ним повноважень заступника (першого заступника) голови
ради;
 
   2) порушення  ним  вимог щодо обмеження сумісності його
діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.
 
   Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови
ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким
береться до відома зазначений факт.
 
   5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою
цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника
(першого заступника) голови ради з дня припинення її повноважень.
 
   6. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший
заступник  голови обласної ради здійснює повноваження голови
відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його
розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради
своїх обов'язків з інших причин.
 
   7. Заступник голови обласної ради здійснює  повноваження
першого заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені
частиною шостою цієї статті, за відсутності першого заступника
голови  обласної  ради або неможливості виконання ним своїх
обов'язків з інших причин.
 
   8. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший
заступник, заступник голови обласної ради працюють у раді на
постійній основі. На них поширюються вимоги щодо  обмеження
сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені
цим Законом для голови ради.
( Стаття 56 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 )
 
   Стаття 57. Президія (колегія) районної, обласної ради
 
   1. Районна, обласна рада може утворити президію (колегію)
ради. Президія (колегія) ради є дорадчим органом ради, який
попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що
передбачається внести на розгляд ради. Президія (колегія) ради
може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
 
   2. До складу президії (колегії) ради входять голова ради,
відповідно заступник голови районної, районної у місті ради чи
перший заступник, заступник голови обласної ради, голови постійних
комісій  ради, уповноважені представники депутатських груп і
фракцій.
( Частина друга статті 57 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 )
 
   3. Президія (колегія) ради діє на основі Положення про неї,
що затверджується радою.
 
   Стаття 58. Виконавчий апарат районної, обласної ради
 
   1. Виконавчий  апарат районної, обласної ради забезпечує
здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, цим
та іншими законами.
 
   2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове,
інформаційне,  аналітичне,  матеріально-технічне  забезпечення
діяльності  ради,  її  органів, депутатів, сприяє здійсненню
відповідною радою взаємодії  і  зв'язків  з  територіальними
громадами,  місцевими органами виконавчої влади, органами та
посадовими особами місцевого самоврядування.
 
   3. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його
структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів,
затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання
встановлюються радою за поданням її голови. ( Частина третя статті
58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
( Щодо зупинення та відновлення дії частини третьої додатково див.
Закони N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від
15.03.2007 )
 
   4. Виконавчий  апарат  ради  за  посадою  очолює голова
відповідної ради.
 
   Стаття 59.  Акти  органів  та  посадових осіб місцевого
         самоврядування
 
   1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші
акти у формі рішень.
 
   2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після
обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім
випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів
голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради
включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере
участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
 
   3. Рішення ради приймається  відкритим  (у  тому  числі
поіменним)  або  таємним  голосуванням.  Таємне  голосування
обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16
статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього
Закону.
 
   4. Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний
строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським,
селищним, міським головою і внесено  на  повторний  розгляд
відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у
двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила
зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила
попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу
ради, воно набирає чинності.
 
   5. Рішення  ради нормативно-правового характеру набирають
чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо  радою  не
встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
 
   6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної
у місті (у разі її створення) ради в межах своїх повноважень
приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його
засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого
комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою,
головою районної у місті ради.
 
   7. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови
(голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету
ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та
внести це питання на розгляд відповідної ради.
 
   8. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у
місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає
розпорядження.
 
   9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до
власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані
відповідною радою.
 
   10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з
мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України
визнаються незаконними в судовому порядку.
 
   11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування
доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути
видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого
самоврядування.
 
              Розділ III
 
   МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
   Стаття 60. Право комунальної власності
 
   1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах
належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно,
доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси,
підприємства, установи та організації, в тому числі  банки,
страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні
підприємств, житловий  фонд,  нежитлові  приміщення,  заклади
культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального
обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі
об'єкти, визначені  відповідно  до  закону  як об'єкти права
комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.
Спадщина,  визнана  судом відумерлою, переходить у власність
територіальної громади за місцем відкриття спадщини.
( Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 )
 
   2. Підставою для набуття права комунальної власності є

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner