Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 251/97-ВР від 13.05.1997

Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

     Про внесення змін до Арбітражного процесуального
             кодексу України
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 25, ст.171 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  Арбітражного  процесуального  кодексу  України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст.56; 1993 р., N 33, ст.347; 1995 р., N 14, ст.90; 1996 р., N 9,
ст.44) такі зміни:
 
   1. Доповнити Кодекс статтею 4-1 такого змісту:
 
   "Стаття 4-1. Форми арбітражного процесу
 
   Арбітражні суди вирішують господарські спори  у  порядку
позовного провадження, передбаченому цим Кодексом.
   Арбітражні суди розглядають справи про банкрутство у порядку
провадження,  передбаченому  цим  Кодексом,  з  урахуванням
особливостей, встановлених  Законом  України "Про банкрутство"
( 2343-12 ).
 
   2. Частини першу і другу статті 1 викласти в такій редакції:
 
   "Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у
тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку
набули  статусу  суб'єкта підприємницької діяльності (далі -
підприємства та  організації),  мають  право  звертатися  до
арбітражного  суду  згідно  з  встановленою  підвідомчістю
господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних
прав і охоронюваних законом інтересів.
   У випадках, передбачених законодавчими актами України, до
арбітражного суду мають право також звертатися державні та інші
органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності".
 
   3. Статті 2 і 4 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 2. Порушення справ у арбітражному суді
 
   Арбітражний суд порушує справи за позовними заявами:
   підприємств та організацій, які звертаються до арбітражного
суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;
   державних та інших органів, які звертаються до арбітражного
суду у випадках, передбачених законодавчими актами України;
   прокурорів та їх заступників, які звертаються до арбітражного
суду в інтересах держави.
   Якщо прокурор звертається до арбітражного суду в інтересах
держави, в позовній заяві має бути зазначено орган, уповноважений
державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.
   Арбітражний суд порушує справи про банкрутство за письмовою
заявою будь-якого з кредиторів, боржника, органів  державної
податкової служби або державної контрольно-ревізійної служби";
 
   "Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні
         господарських спорів
 
   Арбітражний суд вирішує господарські спори  на  підставі
Конституції  України  (  254к/96-ВР  ), Закону України "Про
арбітражний суд" ( 1142-12 ), цього Кодексу, інших законодавчих
актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.
   Арбітражний суд не застосовує акти державних  та  інших
органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України.
   Якщо в міжнародних договорах України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж
ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються
правила міжнародного договору.
   Арбітражний суд у  випадках,  передбачених  законом  або
міжнародним договором, застосовує норми права інших держав.
   У разі відсутності законодавства, що регулює спірні відносини
за  участю  іноземного  суб'єкта  підприємницької діяльності,
арбітражний суд може застосовувати міжнародні торгові звичаї.
   Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів неповноти,
неясності, суперечливості чи відсутності  законодавства,  яке
регулює спірні відносини".
 
   4. Частину четверту статті 5 викласти в такій редакції:
 
   "Вимоги щодо доарбітражного врегулювання господарських спорів
не поширюються на спори про визнання договорів недійсними, спори
про  визнання  недійсними актів державних та інших органів,
підприємств та організацій, які не відповідають законодавству і
порушують права та охоронювані законом інтереси підприємств та
організацій (далі - акти), спори про стягнення заборгованості за
опротестованими  векселями,  а також на спори про звернення
стягнення на заставлене майно".
 
   5. У частині п'ятій статті 8 останнє речення виключити.
 
   6. Назву розділу III викласти в такій редакції:
 
   "Розділ III.  Підвідомчість  справ  арбітражним  судам.
Підсудність справ".
 
   7. У статті 12:
   абзац перший пункту 1 частини першої викласти в  такій
редакції:
 
   "1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні,
розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав,
а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав,
зазначених у законодавстві, крім";
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
   "Підвідомчий арбітражним судам спір може  бути  передано
сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів
про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при
укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів,
пов'язаних із задоволенням державних потреб".
 
   8. Статті 13 і 14 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 13. Справи, підсудні арбітражному суду Автономної
         Республіки Крим, арбітражним судам областей,
         міст Києва та Севастополя
 
   Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди
областей, міст Києва та Севастополя розглядають усі підвідомчі
арбітражним судам справи,  крім  тих,  що  підсудні  Вищому
арбітражному суду.
 
   Стаття 14. Справи, підсудні Вищому арбітражному суду
 
   Вищий арбітражний суд розглядає справи у спорах:
   1) у яких однією із сторін є вищий чи центральний орган
виконавчої влади, Національний банк України,  Верховна  Рада
Автономної  Республіки  Крим  або  Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради
або  обласні, Київська  та  Севастопольська  міські державні
адміністрації;
   2) матеріали яких містять державну таємницю;
   3) що прямо віднесені до його підсудності законами України,
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.
   Вищий арбітражний  суд може в межах підвідомчості справ
арбітражним судам України прийняти до свого провадження будь-яку
справу".
 
   9. У статті 15:
   у назві статті  слово  "підвідомчість"  замінити  словом
"підсудність";
   у частині другій слова "ненормативного характеру" виключити;
   доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого
змісту:
   "Якщо юридичну  особу  представляє  уповноважений  нею
відособлений  підрозділ,  територіальна  підсудність  спору
визначається з урахуванням частин першої - третьої цієї статті
залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу".
 
   У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно
частинами п'ятою та шостою.
 
   10. У статті 16:
   у назві статті  слово  "підвідомчість"  замінити  словом
"підсудність";
   у частині першій  слово  "компетенції"  замінити  словом
"підсудності";
   доповнити статтю частиною другою такого змісту:
   "Справи у спорах про право власності на майно або про
витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення
перешкод у користуванні майном розглядаються арбітражним судом
Автономної Республіки Крим, арбітражними судами областей, міст
Києва та Севастополя за місцезнаходженням майна".
 
   11. У назві та тексті статті 17 слова "за підвідомчістю",
"при непідвідомчості",  "підвідомчості", "підвідомчістю",  "про
підвідомчість" замінити відповідно словами "за підсудністю", "при
непідсудності", "підсудності", "підсудністю", "про підсудність".
 
   12. Із статті 18 слово "арбітр" виключити.
 
   13. У статті 20:
   частину першу доповнити реченням такого змісту: "Суддя, який
брав участь в розгляді справи, не може брати участі у перевірці
рішення, ухвали у цій справі в порядку нагляду, а так само в
новому розгляді справи у разі скасування  рішення,  ухвали,
прийнятої за його участю";
 
   частину п'яту викласти в такій редакції:
 
   "Питання про відвід судді вирішується головою арбітражного
суду або заступником голови арбітражного суду, а про відвід
заступника голови - головою арбітражного суду, який виносить з
цього приводу ухвалу в триденний строк з дня надходження заяви.
Якщо голова арбітражного суду прийняв справу до свого провадження,
питання про його відвід вирішується президією Вищого арбітражного
суду України в триденний строк з дня надходження заяви про
відвід".
 
   14. У частині першій статті 21 слова "які є юридичними
особами" замінити словами "зазначені у статті 1 цього Кодексу".
 
   15. Статті 28 і 29 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб
 
   Справи юридичних осіб в арбітражному суді ведуть їх органи,
що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та
установчими документами, через свого представника.
   Керівники підприємств  та  організацій,  інші  особи,
повноваження яких визначені  законодавством  або  установчими
документами, подають арбітражному суду документи, що посвідчують
їх посадове становище.
   Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи,
повноваження  яких  підтверджуються  довіреністю  від  імені
підприємства,  організації. Довіреність видається за підписом
керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується
печаткою підприємства, організації.
   Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної
особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право
йому надано установчими або іншими документами.
   Громадяни можуть  вести свої справи в арбітражному суді
особисто  або  через  представників,  повноваження  яких
підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.
 
   Стаття 29. Участь в арбітражному процесі прокурора
 
   Прокурор може вступити у справу в будь-якій стадії процесу,
якщо цього вимагає захист інтересів держави. Про свою участь у
справі прокурор повідомляє арбітражний суд письмово, а в судовому
засіданні - також і усно.
   Участь прокурора в арбітражному процесі є обов'язковою: у
справах, порушених за його заявою, у разі коли це передбачено
законом або визначено за необхідне арбітражним судом.
   Прокурор, який бере участь в арбітражному процесі, має право
знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати
копії, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати
участь у дослідженні доказів,  заявляти  клопотання,  давати
пояснення у справі, заперечувати проти клопотань і доводів інших
учасників арбітражного процесу, підтримувати поданий позов та
відмовлятися від нього, одержувати копії рішень, ухвал, постанов,
опротестовувати у встановленому цим Кодексом порядку незаконні та
необгрунтовані  рішення, ухвали, постанови арбітражного суду,
вносити подання про перегляд рішень, ухвал, постанов арбітражного
суду за нововиявленими обставинами, а також користується іншими
процесуальними правами, наданими йому цим Кодексом та Законом
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ).
   Відмова прокурора від поданого ним позову, зменшення розміру
позовних вимог, зміна підстави або предмета позову не позбавляють
позивача права підтримувати позовні вимоги".
 
   16. Доповнити статтю 31 після частини першої новою частиною
такого змісту:
   "Права, обов'язки та відповідальність  судового  експерта
визначаються  цим  Кодексом  та Законом України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ).
 
   У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно
частинами третьою - восьмою.
 
   17. У статті 54:
   частину першу викласти в такій редакції:
   "Позовна заява подається до арбітражного суду в письмовій
формі  і  підписується  керівником підприємства, організації,
державного чи іншого органу, іншою особою, повноваження якої
визначені законодавством або установчими документами, прокурором
чи його заступником, громадянином - суб'єктом підприємницької
діяльності або його представником";
 
   доповнити частину другу пунктом 2-1 такого змісту:
 
   "2-1) документи, що підтверджують за громадянином статус
суб'єкта підприємницької діяльності".
 
   18. Частину другу статті 62 викласти в такій редакції:
 
   "Про відмову в прийнятті позовної заяви виноситься ухвала,
яка надсилається сторонам, прокурору чи його заступнику, якщо вони
є заявниками, не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви".
 
   19. Частину другу статті 63 викласти в такій редакції:
 
   "Суддя повертає позовну заяву не пізніше п'яти днів з дня її
надходження, про що виносить ухвалу. Ухвалу про  повернення
позовної заяви може бути перевірено в порядку нагляду".
 
   20. У статті 69:
   доповнити статтю після частини першої новою частиною такого
змісту:
   "Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем
має бути вирішено арбітражним судом у строк не більше одного
місяця від дня одержання позовної заяви".
 
   У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно
частинами третьою та четвертою;
 
   доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:
 
   "Про продовження строку вирішення спору виноситься ухвала".
 
   21. Частину першу статті 70 викласти в такій редакції:
 
   "Розгляд справ  в  арбітражному суді здійснюється суддею
одноособово".
 
   22. Статті 71 і 72 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 71. Рівність та змагальність сторін
 
   Правосуддя в господарських відносинах здійснюється на засадах
рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом,
змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і
у доведенні перед судом їх переконливості.
 
   Стаття 72. Гласність арбітражного процесу
 
   Вирішення спорів в арбітражному суді є відкритим та повністю
фіксується технічними засобами, за винятком випадків, коли це
суперечить інтересам охорони державної, комерційної та банківської
таємниці або коли проти цього є обгрунтовані заперечення однієї чи
обох сторін".
 
   23. Частини  першу і третю статті 74 викласти в такій
редакції:
 
   "Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі
розгляду справи трьома суддями - суддею, головуючим у засіданні";
   "У засіданні  заслуховуються  представники  позивача  і
відповідача та інші особи, які беруть участь у засіданні".
 
   24. Частину першу статті 80 доповнити пунктом 1-1 такого
змісту:
 
   "1-1) відсутній предмет спору".
 
   25. Статтю 82 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 82. Прийняття рішення
 
   При вирішенні господарського спору по суті  (задоволення
позову, відмова в позові повністю або частково) арбітражний суд
приймає рішення.
   Рішення приймається  в  засіданні суддею за результатами
обговорення всіх обставин справи, а якщо спір вирішується трьома
суддями - більшістю голосів суддів.
   Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма
суддями, які брали участь у засіданні. У разі розгляду справи
трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов'язаний викласти
у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи".
 
   26. У частині першій статті 83 слова "і суспільства, а також
відмовляє в задоволенні вимог сторін, якщо ці вимоги грунтуються
на  акті  державного  чи  іншого  органу, що не відповідає
законодавству" виключити.
 
   27. Абзац перший частини першої статті 84 викласти в такій
редакції:
 
   "Рішення арбітражного  суду ухвалюється іменем України і
складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної
частин, при цьому".
 
   28. Статті 85 і 99 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 85. Оголошення рішення
 
   Прийняте рішення  оголошується  суддею у засіданні після
закінчення розгляду справи. Суддя має право оголосити тільки
резолютивну  частину  рішення, яка повинна бути викладена в
письмовій формі, підписана суддею (суддями) і приєднана  до
справи";
 
   "Стаття 99. Право на звернення до пленуму Вищого арбітражного
         суду про перевірку в порядку нагляду постанови
         президії   Вищого   арбітражного  суду  з
         господарського спору
 
   Голова Вищого арбітражного суду України, Генеральний прокурор
України мають право принести у пленум Вищого арбітражного суду
протест на постанову, прийняту президією Вищого арбітражного суду.
 
   Після обговорення протесту пленумом Вищого арбітражного суду
приймається постанова в порядку, передбаченому статтею 15 Закону
України "Про арбітражний суд".
 
   29. У статті 100:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
   "Заява про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку
нагляду подається до арбітражного суду, який розглянув справу.
Якщо перевірка у порядку нагляду здійснюється Вищим арбітражним
судом, заява разом із справою надсилається відповідним арбітражним
судом Вищому арбітражному суду не пізніше п'яти днів з дня
надходження заяви";
 
   доповнити статтю після частини першої новою частиною такого
змісту:
 
   "Протест прокурора  чи  його  заступника  подається  до
арбітражного  суду,  до компетенції якого належить перевірка
рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду".
 
   У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно
частинами третьою - шостою.
 
   30. Частину першу статті 104 викласти в такій редакції:
 
   "Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду може
здійснюватися арбітражним судом за участю сторін.  Перевірка
рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду у справі, порушеній
за позовом прокурора чи його заступника, або на підставі протесту
прокурора чи його заступника, здійснюється за участю прокурора чи
його заступника. Нез'явлення сторін, прокурора чи його заступника
не є перешкодою для перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку
нагляду".
 
   31. Частини першу і третю статті 108 викласти в такій
редакції:
 
   "За наслідками перевірки в порядку нагляду рішення чи ухвали
арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду
області, міст Києва та Севастополя ухвалюється іменем України
мотивована постанова";
 
   "За наслідками перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку
нагляду судова колегія Вищого арбітражного суду ухвалює іменем
України мотивовану постанову, яку підписують усі судді, що брали
участь у перевірці".
 
   32. Частину п'яту статті 113 викласти в такій редакції:
 
   "Якщо заяву, подання прокурора чи його заступника подано
після закінчення встановленого строку або без доказів надіслання
її копії і доданих до неї документів іншим сторонам, а також про
сплату в необхідних випадках державного мита, заява, подання
прокурора  чи його заступника до розгляду не приймаються і
повертаються заявникові".
 
   33. У статті 121:
 
   частину першу після слів "за заявою сторони"  доповнити
словами "поданням прокурора чи його заступника";
 
   перше речення частини третьої доповнити словами "яка може
бути перевірена в порядку нагляду".
 
   34. Статті 5, 56, 66, 91, 97, 98, 100, 101, 105, 113 після
слів "прокурора", "прокурор", "Генеральний прокурор України",
"прокурор Республіки Крим, прокурор області та міст Києва та
Севастополя",  "Генерального прокурора України", "прокурором",
"прокурору" доповнити відповідно словами "чи його заступника", "чи
його заступник", "чи його заступники", "і їх заступники", "чи його
заступників", "чи його заступником", "чи його заступнику".
 
   35. У тексті Кодексу слова "арбітр", "арбітри" у  всіх
відмінках  замінити  словами  "суддя", "судді" у відповідних
відмінках; слова "арбітражна колегія" замінити словами "судова
колегія" у відповідних відмінках; слова "Республіка Крим" замінити
словами "Автономна Республіка Крим" у відповідних відмінках; слова
"експерт" і "експертиза" замінити відповідно словами "судовий
експерт" і "судова експертиза" у відповідних відмінках.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 13 травня 1997 року
     N 251/97-ВР
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner