Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 276/95-ВР від 07.07.1995

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус народного депутата України"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

     Про внесення змін і доповнень до Закону України
       "Про статус народного депутата України"
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 35, ст.270 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
  I. Внести до Закону України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 3, ст.17; 1994 р., N 34, ст.315, N 40, ст.363) такі зміни і
доповнення:
 
   1. Перше речення частини першої преамбули викласти в такій
редакції:
   "Народні депутати України є  повноважними  представниками
народу України у Верховній Раді України та відповідальними перед
ним".
 
   2. Статті 3 і 4 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 3. Дострокове припинення повноважень
         народного депутата України
 
   Повноваження депутата припиняються достроково за рішенням
Верховної Ради України:
   у зв'язку з обранням або призначенням депутата на посаду,
зайняття якої за законом несумісне з виконанням повноважень
народного депутата України;
   у зв'язку з особистою заявою депутата про складення ним
депутатських повноважень;
   у разі припинення депутатом громадянства України або виїзду
його на постійне проживання за межі України;
   у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної
сили щодо особи, яка є депутатом;
   у разі визнання депутата  судом  недієздатним,  безвісно
відсутнім або оголошення його померлим.
   У разі смерті депутата його повноваження припиняються без
прийняття рішення.
   Рішення про дострокове припинення  повноважень  народного
депутата приймається Верховною Радою України за поданням комісії,
до компетенції якої входять питання депутатської етики. Рішення
вважається прийнятим, якщо за це проголосувала більшість від
фактичної кількості народних депутатів України, повноваження яких
визнані і не припинені у встановленому Законом порядку.
   Порядок дострокового  припинення  повноважень  народного
депутата встановлюється  Регламентом  Верховної  Ради України
( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).
   Повноваження депутата   достроково  припиняються  також
відповідно до Закону України "Про відкликання народного депутата
України" ( 396/95-ВР ).
 
   Стаття 4. Здійснення депутатських повноважень
 
   Народний депутат України здійснює свої  повноваження  на
постійній основі. Статус депутата несумісний з зайняттям будь-якої
іншої виробничої або службової посади, за винятком викладацької,
наукової та іншої творчої роботи.
   Народний депутат не може:
   залучатись як  експерт  органами  попереднього  слідства,
прокуратури, суду;
   одержувати від іноземних урядів та іноземних і українських
установ, організацій та підприємств незалежно від форм власності
подарунки і винагороди, крім випадків, пов'язаних з викладацькою,
науковою та іншою творчою роботою;
   використовувати свій  депутатський  мандат  у  цілях, не
пов'язаних з депутатською діяльністю.
   Народний депутат України зобов'язаний також  дотримувати
інших вимог та обмежень, які встановлюються законодавством про
боротьбу з корупцією.
   Зайняття депутатом посади, не  сумісної  з  депутатським
мандатом,  веде  до  припинення  депутатських  повноважень у
встановленому законодавством порядку".
 
   3. Статтю 5 виключити.
 
   4. У частині третій статті 7 слово "законом" замінити словами
"чинним законодавством".
 
   5. У статті 12:
 
   1) у частині першій слова "дати офіційне роз'яснення з
питань, віднесених до їх компетенції" замінити словами "дати
офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції, якщо
його попередні депутатські звернення до них не були задоволені";
   2) частини третю і четверту викласти в такій редакції:
   "Запит подається в письмовій формі Голові Верховної Ради
України через Секретаріат Верховної Ради України.
   Верховна Рада України приймає  рішення  про  доцільність
направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій
особі, до яких його звернуто. Це рішення має бути підтримано не
менше 1/5 частиною від фактичної кількості народних депутатів,
повноваження яких визнані і не припинені у встановленому Законом
порядку";
   3) частини п'яту, шосту і сьому викласти в такій редакції:
   "Орган або  посадова  особа,  до  яких  звернуто запит,
зобов'язані дати офіційну письмову відповідь не пізніш як у
15-денний  термін  з  дня його одержання або інший термін,
встановлений Верховною Радою. Якщо запит з об'єктивних причин не
може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова
особа зобов'язані письмово повідомити про це Голову Верховної Ради
та народного депутата, який вніс запит, і запропонувати інший
термін, який не повинен перевищувати  одного  місяця  після
одержання запиту.
   Відповідь на депутатський запит надсилається Голові Верховної
Ради та депутату, який його вніс, і оголошується на засіданні
Верховної Ради головуючим  або посадовою особою, до якої звернуто
запит.
   Депутат має право дати оцінку відповіді на свій депутатський
запит. По відповіді на депутатський запит може бути проведено
обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/5 частини від
фактичної кількості народних депутатів, повноваження яких визнані
і не припинені у встановленому Законом порядку";
   4) частину восьму доповнити словами "або уповноважені ними
особи".
 
   6. Статтю 15 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 15. Право народних депутатів України об'єднуватися
         в депутатські групи (фракції)
 
   Депутати мають  право об'єднуватися в депутатські групи
(фракції).
   Порядок утворення та особливості діяльності депутатських груп
(фракцій) у Верховній Раді визначаються Регламентом Верховної Ради
України ( 129а/94-ВР , 129б/94-ВР ) та іншими законодавчими актами
України, що регулюють депутатську діяльність. Депутатські групи
(фракції) мають право обнародувати інформацію про свою діяльність
в офіційних виданнях Верховної Ради.
   Депутатським групам  (фракціям) надається можливість мати
консультантів,  правовий  статус  і  умови  діяльності  яких
визначаються  Положенням  про консультанта депутатської групи
(фракції) ( 378/95-ВР ), що затверджується  Верховною  Радою
України".
 
   7. У статті 24:
   1) у  частині  другій  слова  "громадськості,  а  також
представників"  замінити  словами  "представників  об'єднань
громадян";
   2) частину другу після слів "в установах і організаціях"
доповнити  словами  "незалежно  від  форм  власності  і
підпорядкування".
 
   8. У статті 26:
   1) у частині третій слово "її" замінити словом "державні";
   2) частину третю  після  слів  "підприємства, установи і
організації" доповнити словами "незалежно від форм власності і
підпорядкування".
 
   9. Статтю 27 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 27. Недоторканність народного депутата України
 
   Народний депутат  України  не  може бути притягнутий до
кримінальної відповідальності, заарештований або підданий заходам
адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку,
без його письмової згоди або згоди Верховної Ради України, а в
період між сесіями Верховної Ради України - Президії Верховної
Ради України з наступним затвердженням Верховною Радою України.
   Не допускаються догляд, обшук, затримання, огляд особистих
речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення
депутата,  а  також  порушення  таємниці  кореспонденції,
прослуховування телефонних переговорів та застосування  інших
заходів, що обмежують свободу депутата.
   Депутат після закінчення строку  повноважень  може  бути
притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності
за порушення закону, яке було вчинено ним в період виконання
депутатських  повноважень,  лише  в  порядку,  передбаченому
законодавством щодо народного депутата України.
   Кримінальну справу щодо народного депутата України може бути
порушено тільки Генеральним прокурором України".
 
   10. У статті 32:
 
   1) частини першу і другу викласти в такій редакції:
   "Народному депутату України після закінчення строку його
повноважень,  а також у разі дострокового їх припинення за
особистою заявою про складення ним депутатських  повноважень
надається попередня робота (посада), а в разі неможливості цього
(ліквідація підприємства, установи, організації, скорочення посади
або чисельності працівників) - йому має бути надано державною
службою зайнятості іншу рівноцінну роботу.
   Верховна Рада України забезпечує працевлаштування народного
депутата України після закінчення строку  його  повноважень.
Верховна Рада України забезпечує колишньому депутату на період
його працевлаштування заробітну плату, яку отримує  народний
депутат України, але не більше одного року, а у разі навчання чи
перекваліфікації - на строк до двох років. При неможливості
працевлаштування  після зазначеного вище строку  за колишнім
народним депутатом зберігається 50 процентів заробітної плати, яку
отримують народні депутати України, до досягнення ним пенсійного
віку за умови, що робочий стаж його перевищує 20 років";
 
   2) у частинах п'ятій і шостій слова "дійсній" і "дійсну"
виключити;
 
   3) частини сьому і десяту викласти в такій редакції:
   "Депутат протягом  п'яти  років  після  закінчення  його
повноважень не може бути у порядку дисциплінарного стягнення
звільнений з  роботи  з  ініціативи  власника  підприємства,
організації, установи або уповноваженого ним органу, з військової
служби, служби в органах Міністерства внутрішніх справ, Служби
безпеки України - з ініціативи командування, виключений з колгоспу
та іншого кооперативу, навчального закладу, понижений у посаді чи
у званні без попередньої згоди Верховної Ради України";
   "Працюючі члени сім'ї народного депутата України, залученого
на постійну роботу у Верховну Раду України, якщо вони від'їжджають
з ним до Києва, за їх бажанням звільняються з попереднього місця
роботи і повертаються назад у порядку переводу. Їм подається
допомога  у  працевлаштуванні  відповідно  до  професії  чи
спеціальності. На період працевлаштування, але на строк не більше
трьох місяців, за ними зберігається середня заробітна плата за
попереднім місцем роботи за рахунок Верховної Ради України";
   4) частину одинадцяту після слів "запрошених на роботу"
доповнити словами "в іншу місцевість";
   5) у частині п'ятнадцятій слова "умовах і" виключити;
   6) частину шістнадцяту викласти в такій редакції:
   "При досягненні пенсійного віку колишньому народному депутату
України призначається пенсія відповідно до Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) виходячи з розміру заробітної плати,
встановленої для працюючих  народних  депутатів  України,  з
урахуванням  передбачених  для  них  надбавок, незалежно від
мінімально необхідного стажу державної служби. За ним зберігаються
медичне обслуговування, забезпечення путівками для лікування, що
було встановлено на той час для народних депутатів України".
 
   11. Статті 35, 38, 41, 42, 43 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 35. Референти-консультанти народного депутата
         України
 
   Депутат може  мати  до  десяти  референтів-консультантів,
правовий статус і умови діяльності яких визначаються Положенням
про референта-консультанта народного депутата України ( 571-12 ),
що затверджується Верховною Радою України. Референти-консультанти
перебувають  у  штаті  підприємств, установ, організацій або
зараховуються за заявою депутата до штату місцевої Ради народних
депутатів або до штату Секретаріату Верховної Ради України  в
межах фонду заробітної плати, встановленого Верховною  Радою
України.
   Депутат може  також  мати  референтів-консультантів,  які
допомагають йому на громадських засадах.
   Персональний підбір референтів-консультантів і організація їх
роботи та розподіл місячного фонду заробітної плати здійснюються
особисто народним депутатом.
   У межах загального фонду, виділеного депутату для оплати
праці референтів-консультантів і не використаного ним для цієї
мети, депутат має право оплачувати за договорами виконання певних
робіт  чи  надання  йому  послуг, пов'язаних із здійсненням
депутатських повноважень";
 
   "Стаття 38. Надання народному депутату України
         службової жилої площі
 
   На період виконання постійної роботи у Верховній Раді та її
органах депутату створюються для цього належні житлові умови.
Депутатам надаються на відповідний період у Києві службові жилі
приміщення для спільного проживання з членами сім'ї.
   Порядок надання службових жилих приміщень та користування
ними встановлюється Верховною Радою України.
   Депутат має право на додаткову службову жилу площу у вигляді
окремої кімнати, умебльованої і обладнаної як кабінет.
   За народним  депутатом  України  і  членами  його сім'ї
зберігається право на жилу площу, яку вони займають за місцем їх
постійного проживання, на весь період його роботи як народного
депутата у Верховній Раді України.
   Депутати після переходу на постійну роботу у Верховну Раду
України і члени їх сімей, які перебувають на обліку потребуючих
поліпшення  житлових  умов  за місцем попередньої роботи чи
постійного проживання, з обліку не знімаються.
   Проживання в готелі разом з депутатом, який не має службової
жилої площі в Києві, в період роботи сесії Верховної Ради дружини
(чоловіка) та інших членів його сім'ї оплачується за рахунок
кошторису витрат Верховної Ради України";
 
   "Стаття 41. Відповідальність за невиконання законних
         вимог народного депутата України
 
   Невиконання посадовими та іншими особами державних органів та
органів об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності і підпорядкування законних вимог
депутата або створення перешкод у його роботі, а так само
недотримання без поважних причин встановлених цим Законом строків
надання інформації або  надання  йому  завідомо  неправдивої
інформації, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за
собою  адміністративну  відповідальність,  встановлену  чинним
законодавством.
 
   Стаття 42. Відповідальність за вплив на народного депутата
        України, членів його сім'ї та родичів
 
   Вплив на депутата, членів його сім'ї та близьких родичів
(один з подружжя, батьки і діти) з метою перешкодити виконанню
депутатських обов'язків або добитися прийняття рішення на чиюсь
користь, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за
собою  адміністративну  відповідальність,  встановлену  чинним
законодавством.
 
   Стаття 43. Відповідальність за посягання на честь,
        гідність народного депутата України
 
   Образа народного депутата України або наклеп щодо нього, а
так само вплив на депутата, членів його сім'ї та близьких родичів
шляхом погрози вбивством, насильством чи знищенням майна або у
будь-якій  іншій  формі тиску з метою перешкодити виконанню
депутатських обов'язків чи добитися рішення на чиюсь користь тягне
за  собою  кримінальну  відповідальність,  встановлену чинним
законодавством".
 
   12. Статтю 44 після слова  "відповідальність"  доповнити
словами "встановлену чинним законодавством".
 
   13. Статтю 45 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 45. Відповідальність за порушення гарантій трудових
         прав народного депутата України
 
   Порушення посадовими  особами  підприємств,  установ  та
організацій  незалежно  від форм власності і підпорядкування
встановлених цим Законом гарантій трудових прав депутата, депутата
із числа військовослужбовців чи інших категорій громадян, служба
яких регулюється статутами та положеннями, а також встановлених
цим Законом прав депутатів після закінчення їх депутатських
повноважень, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за
собою  адміністративну  відповідальність,  встановлену  чинним
законодавством".
 
  II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 7 липня 1995 року
   N 276/95-ВР
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner