Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 98/95-ВР від 14.03.1995

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

     Про внесення змін і доповнень до Закону України
   "Про оренду майна державних підприємств та організацій"
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 15, ст. 99 )
 
   ( Вводиться в дію Постановою ВР N 98а/95-ВР від 14.03.95,
    ВВР 1995, N 15, ст.100 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести зміни і доповнення до Закону України "Про оренду майна
державних підприємств та організацій" ( 2269-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 416; 1993 р., N 24, ст.
253), виклавши його в такій редакції:
 
          "З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
          Про оренду державного майна
 
   Цей Закон покликаний забезпечити підвищення  ефективності
використання майна державних підприємств, організацій (далі -
підприємств) шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним
особам.
 
   Стаття 1. Завдання Закону
 
   1. Цей Закон регулює:
   організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна
державних підприємств, їх структурних підрозділів;
   майнові відносини  між  орендодавцями та орендарями щодо
господарського використання державного майна.
   2. Оренда об'єктів комунальної власності регулюється цим
Законом, договором оренди, іншими законами.
   3. Оренда  майна інших форм власності може регулюватися
положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законодавством
та договором оренди.
 
   Стаття 2. Оренда
 
   Орендою є засноване на договорі строкове платне володіння і
користування  майном,  необхідним  орендареві  для здійснення
підприємницької та іншої діяльності.
 
   Стаття 3. Правові засади оренди державного майна
 
   Відносини щодо оренди державного майна регулюються договором
оренди, цим Законом та іншими актами законодавства України.
 
   Стаття 4. Об'єкти оренди
 
   1. Об'єктами оренди за цим Законом є:
   цілісні майнові  комплекси  державних  підприємств,  їх
структурних  підрозділів  (філій,  цехів, дільниць). Цілісним
майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом
виробництва продукції (робіт, послуг)  з наданим йому державою
державною земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними
інженерними  комунікаціями, системою енергопостачання. У разі
виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу
підприємства складається розподільчий баланс.
   Грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та
кредиторської заборгованості орендодавець надає орендареві на
умовах кредиту за ставкою рефінансування Національного банку
України,  а  інші  оборотні матеріальні засоби викуповуються
орендарем. Порядок викупу оборотних матеріальних засобів  та
використання грошових коштів, одержаних від їх викупу, а також
грошових коштів, наданих орендареві на умовах кредиту відповідно
до цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України;
   нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);
   інше окреме  індивідуально  визначене  майно  державних
підприємств.
   2. Не можуть бути об'єктами оренди:
   цілісні майнові  комплекси  державних  підприємств,  їх
структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що здійснюють
діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ).
   3. Законодавчими актами України може бути доповнено перелік
державних підприємств, майнові комплекси яких не можуть бути
об'єктами оренди.
 
   Стаття 5. Орендодавці
 
   Орендодавцями є:
   Фонд державного майна України, його регіональні відділення та
представництва - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх
структурних  підрозділів  та  нерухомого  майна,  що  є
загальнодержавною власністю;
   органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим та місцевими Радами народних депутатів управляти майном, -
щодо майна, яке перебуває відповідно у власності Автономної
Республіки Крим або у комунальній власності;
   державні підприємства  -  щодо  окремого  індивідуально
визначеного майна, а з дозволу орендодавців, зазначених в абзацах
другому і третьому цієї статті, - також щодо цілісних майнових
комплексів, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) і
нерухомого майна.
 
   Стаття 6. Орендарі
 
   1. Орендарями згідно з цим Законом можуть бути господарські
товариства, створені членами трудового  колективу  державного
підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та
громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав,
міжнародні організації та особи без громадянства.
   Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного
майна, до його укладення зобов'язана зареєструватись як суб'єкт
підприємницької діяльності.
   2. Особливості  оренди  державного  майна для здійснення
підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними
особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються
законодавством України.
 
   Стаття 7. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди державного
        майна
 
   1. Ініціатива щодо оренди державного майна може виходити від
фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно
до  статті  6  цього Закону, пропозиція може надходити від
орендодавців, зазначених у статті 5 цього Закону.
   2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового
комплексу орендодавець у триденний термін повинен повідомити про
це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу,
щодо майна якого подано заяву про оренду.
   3. Трудовий колектив протягом п'ятнадцяти днів, враховуючи
день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо
оренди  цілісного  майнового  комплексу  підприємства,  його
структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду
цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного
підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю
у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.
 
   Стаття 8. Порядок прийняття рішення трудового колективу
        державного підприємства,  його  структурного
        підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу
 
   1. Рішення трудового колективу державного підприємства, його
структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини
членів трудового колективу підприємства. Ініціативу щодо оренди
структурного підрозділу повинна підтримати більш як половина
складу трудового колективу цього підрозділу.
   2. Після прийняття рішення про оренду цілісного майнового
комплексу члени трудового колективу державного підприємства, його
структурного  підрозділу  засновують  відповідно  до  чинного
законодавства господарське товариство.
   3. До  реєстрації  у  встановленому  порядку  статуту
господарського  товариства  кожен  член  трудового  колективу
державного підприємства або його структурного підрозділу, цілісний
майновий комплекс якого передається в оренду, має право вступити у
зазначене господарське товариство на підставі особистої заяви.
   4. Створене  членами  трудового  колективу  господарське
товариство має переважне перед іншими фізичними та юридичними
особами право на укладення договору оренди майна того державного
підприємства, структурного підрозділу, де створено це товариство.
 
   Стаття 9. Порядок укладення договору оренди
 
   1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір
оренди майна державних підприємств, направляють заяву, проект
договору оренди, а також інші документи згідно з переліком, що
визначається Фондом державного  майна  України,  відповідному
орендодавцеві, зазначеному у статті 5 цього Закону.
   2. У разі надходження заяви про оренду цілісного майнового
комплексу орендодавець у п'ятиденний термін після дати реєстрації
заяви надсилає копії проекту договору та інших матеріалів до
органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, а у
випадках, якщо:
   підприємство, його  структурний підрозділ, щодо цілісного
майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор
укладення  договору оренди згідно із законодавством займають
монопольне становище на ринку;
   внаслідок укладення договору оренди підприємець або група
підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;
   сумарна вартість  активів  або сумарний обсяг реалізації
товарів (робіт, послуг),  що  належать  об'єкту  оренди  та
ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники,
визначені законодавством, - також до органу Антимонопольного
комітету України.
   3. Орган, уповноважений управляти  відповідним  державним
майном,  орган  Антимонопольного комітету України розглядають
надіслані орендодавцем копії документів і протягом п'ятнадцяти
днів після їх надходження надсилають орендодавцеві висновки щодо
можливості оренди та умов договору оренди. Якщо орендодавець не
одержав у встановлений термін висновків органу, уповноваженого
управляти державним майном, і органу Антимонопольного комітету
України, укладення договору оренди вважається з цими органами
погодженим.
   4. Орендодавець протягом п'яти днів після закінчення терміну
погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти
відповідним державним майном, і органом Антимонопольного комітету
України, а у випадках, коли заява про оренду державного майна не
потребує узгодження (щодо оренди нерухомого та іншого окремого
індивідуально визначеного майна), протягом п'ятнадцяти днів після
дати її реєстрації дає згоду або відмовляє в укладенні договору
оренди державного майна і повідомляє про це заявника, а стосовно
оренди цілісних майнових комплексів - також орган, уповноважений
управляти відповідним державним майном, і орган Антимонопольного
комітету України.
   У передачі в оренду об'єктів може бути відмовлено, якщо:
   було прийнято рішення про приватизацію цих об'єктів;
   об'єкт включено до переліку підприємств,  що  потребують
залучення  іноземних  інвестицій  згідно з рішенням Кабінету
Міністрів України чи місцевих органів влади;
   орган Антимонопольного  комітету України не дає згоди з
підстав, перелічених у абзацах другому - четвертому частини другої
цієї статті;
   орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди  на
виділення структурного підрозділу підприємства;
   з інших підстав, передбачених  законами  та  постановами
Верховної Ради України.
   5. З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту
договору оренди цілісного майнового комплексу щодо відповідного
підприємства, його структурного підрозділу припиняється чинність
пунктів 3, 5, 6 статті 10, пунктів 1, 3 статті 12, пункту 2 статті
24, пункту 3 статті 25 Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ) в частині купівлі, продажу, передачі, обміну, надання
безоплатно, списання майна, а також у частині придбання цінних
паперів,  одержання  кредитів  у  розмірах,  що  перевищують
середньорічний рівень за останніх три роки у порівнянних цінах.
Якщо  зазначені дії необхідні для ефективного функціонування
державного підприємства, вони здійснюються з дозволу відповідного
орендодавця.
   6. Укладення договору оренди майна державного підприємства,
його структурного підрозділу з іншими фізичними та юридичними
особами здійснюється за умови відсутності заяви господарського
товариства, створеного трудовим колективом підприємства, його
структурного підрозділу впродовж двадцяти днів з дня направлення
їм повідомлення про намір орендувати відповідно цілісний майновий
комплекс підприємства, структурного підрозділу.
   7. У разі відмови в укладенні договору оренди, а також
неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи
мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду,
арбітражного суду.
 
   Стаття 10. Істотні умови договору оренди
 
   1. Істотними умовами договору оренди є:
   об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її
індексації);
   термін, на який укладається договір оренди;
   орендна плата з урахуванням її індексації;
   порядок використання амортизаційних  відрахувань;
   відновлення орендованого майна та умови його повернення;
   виконання зобов'язань;
   відповідальність сторін;
   страхування орендарем взятого ним в оренду майна.
   2. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені
й інші умови.
   3. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору
і  у  випадках,  коли  після  його укладення (приведення у
відповідність з цим Законом) законодавством встановлено правила,
які погіршують становище орендаря.
   4. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи
розірвання договору оренди.
 
   Стаття 11. Оцінка об'єкта оренди
 
   Оцінка об'єкта оренди здійснюється за методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.
   Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди.
 
   Стаття 12. Момент укладення договору оренди
 
   1. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення
домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту
договору.
   2. У разі передачі спору на розгляд суду, арбітражного суду
договір оренди вважається укладеним з моменту набрання чинності
рішенням суду, арбітражного суду про укладення договору оренди і
на умовах, зазначених у ньому.
 
   Стаття 13. Передача об'єкта оренди
 
   1. Передача  об'єкта  оренди  орендодавцем  орендареві
здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди.
   2. Орендоване майно включається до балансу підприємства,
господарського товариства із зазначенням,  що  це  майно  є
орендованим.
   3. Якщо орендодавець у строки і на умовах, визначених у
договорі оренди, не передасть орендареві об'єкт оренди, орендар
має право вимагати  від  орендодавця  передачі  об'єкта  та
відшкодування  збитків,  завданих  затриманням  передачі, або
відмовитися від договору і вимагати  відшкодування  збитків,
завданих йому невиконанням договору оренди.
 
   Стаття 14. Припинення діяльності державного підприємства,
         майно якого передано в оренду
 
   Припинення діяльності державного  підприємства  або  його
структурного підрозділу здійснюється шляхом його реорганізації
через приєднання до орендаря, а структурного підрозділу - шляхом
виділення з підприємства з наступним приєднанням до орендаря з
дати видання про це відповідного наказу органу, уповноваженого
управляти державним майном.
   Приєднання підприємства або його структурного підрозділу до
орендаря здійснюється за відповідним рішенням органу управління
орендаря.
 
   Стаття 15. Правонаступництво у разі оренди
 
   Орендар стає правонаступником прав та обов'язків державного
підприємства відповідно до договору оренди, а у разі оренди
цілісного майнового комплексу структурного підрозділу - також
правонаступником  прав та обов'язків державного підприємства,
пов'язаних з діяльністю цього структурного підрозділу.
 
   Стаття 16. Гарантії прав працівників державних підприємств,
         що припинили свою діяльність
 
   Працівникам державних підприємств, структурних підрозділів,
що припинили свою діяльність відповідно до статті 14 цього Закону,
з  якими  орендар не уклав трудові договори, забезпечуються
соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством
України для працівників, що звільняються у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці.
 
   Стаття 17. Термін договору оренди
 
   1. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін.
   2. В разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення
або зміну договору після закінчення його строку він вважається
продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були
передбачені договором.
   3. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який
належним чином виконував свої обов'язки, має переважне право, за
інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий термін.
 
   Стаття 18. Основні обов'язки орендаря
 
   1. За  договором  оренди орендаря може бути зобов'язано
використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно
до  профілю  виробничої діяльності підприємства, майно якого
передано в оренду, та виробляти продукцію в обсягах, необхідних
для задоволення потреб регіону.
   2. Орендар  зобов'язаний  використовувати  та  зберігати
орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його
пошкодженню, псуванню.
   3. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і у
повному обсязі.
 
   Стаття 19. Орендна плата
 
   1. Орендна  плата  є  платежем,  який  вносить  орендар
орендодавцеві незалежно від наслідків господарської діяльності,
але не більше п'яти відсотків від вартості орендованого майна.
   Орендна плата  зараховується  на  спеціальні  рахунки  і
використовується для фінансування капітальних вкладень.
   2. Методика  розрахунку,  граничні  розміри  та  порядок
використання орендної плати визначаються Кабінетом  Міністрів
України.
   3. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.
   4. Орендарям  збиткових  і  низькорентабельних  державних
підприємств, а також об'єктів, що мають  важливе  соціальне
значення, орендодавець може надавати пільги щодо орендної плати.
Порядок визначення таких підприємств та об'єктів, а також умови
надання цих пільг встановлюються Кабінетом Міністрів України.
   5. Державні підприємства (крім тих, щодо яких  прийнято
рішення про приватизацію) мають право використовувати орендну
плату, одержану  від  переданого  ними  в  оренду   окремо
індивідуально визначеного майна, на поповнення власних обігових
коштів.
 
   Стаття 20. Форми орендної плати
 
   Орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі.
Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата
за згодою сторін може  встановлюватись  у  натуральній  або
грошово-натуральній формі.
 
   Стаття 21. Зміна розмірів орендної плати
 
   1. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням
сторін.
   2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї
із сторін у разі зміни цін і тарифів та в інших випадках,
передбачених законодавчими актами України.
   3. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної
плати, якщо з незалежних від нього обставин змінилися умови
господарювання, передбачені договором, або істотно погіршився стан
об'єкта оренди.
   4. Спори з питань зміни орендної плати вирішуються відповідно
до чинного законодавства.
 
   Стаття 22. Суборенда
 
   1. Передача  цілісних  майнових  комплексів  у суборенду
забороняється.
   2. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше
окреме індивідуально визначене майно (окремі верстати, обладнання,
транспортні  засоби,  нежилі приміщення тощо), якщо інше не
передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у
суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.
   3. Плата за суборенду цього майна не повинна перевищувати
орендної плати орендаря.
 
   Стаття 23. Право власності орендаря
 
   1. Передача майна в оренду не припиняє права державної
власності на це майно.
   В разі переходу права власності до інших осіб договір оренди
зберігає чинність для нового власника.
   2. Відповідно до Закону України "Про власність" ( 697-12 )
орендареві належить право власності на виготовлену продукцію та
доход (прибуток), отриманий від орендованого майна, а також на
набуте орендарем відповідно до законодавства інше майно.
   3. Амортизаційні відрахування на орендоване майно залишаються
у розпорядженні орендаря і використовуються  на  відновлення
орендованих основних фондів.
   Орендар має право за погодженням з орендодавцем, якщо інше не
передбачено  договором  оренди,  за  рахунок  власних коштів
здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення,  поліпшення
орендованого майна.
   Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок
амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна,
якщо інше не передбачено договором оренди.
 
   Стаття 24. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта
         оренди
 
   Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе
орендодавець, якщо інше не встановлено договором оренди.
   Орендоване майно  страхується  орендарем на користь того
учасника договору оренди, який бере на себе ризик випадкової
загибелі чи пошкодження об'єкта оренди.
 
   Стаття 25. Право на викуп об'єкта оренди
 
   Орендар має право на викуп орендованого майна відповідно до
чинного законодавства з питань приватизації.
 
   Стаття 26. Припинення договору оренди
 
   1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.
   2. Договір оренди припиняється в разі:
   закінчення строку, на який його було укладено;
   приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря);
   банкрутства орендаря;
   загибелі об'єкта оренди.
   3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін.
На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково
розірвано за рішенням суду, арбітражного суду у разі невиконання
сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених
законодавчими актами України.
 
   Стаття 27. Правові наслідки припинення або розірвання
         договору оренди
 
   1. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його
дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він
зобов'язаний  повернути  орендодавцеві  об'єкт  оренди  на
умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар  допустив
погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен
відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення
або загибель майна сталися не з його вини.
   2. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення
орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони
можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.
   Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою
орендодавця  поліпшення  орендованого  майна,  які  неможливо
відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець
зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти, якщо інше не
визначено договором оренди.
   Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем
без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для
майна, компенсації не підлягає.
   3. У разі припинення договору оренди за обставин, зазначених
у частині першій цієї статті, орендар за вказівкою орендодавця
зобов'язаний  передати  об'єкт оренди відповідному державному
підприємству.
 
   Стаття 28. Захист права орендаря на орендоване майно
 
   1. Орендареві забезпечується захист його права на майно,
одержане  ним  за  договором  оренди,  нарівні із захистом,
встановленим законодавством щодо захисту права власності.
   2. Орендар може зажадати повернення орендованого майна з
будь-якого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні
ним, відшкодування шкоди, завданої майну громадянами і юридичними
особами, включаючи орендодавця.
 
   Стаття 29. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань
        за договором оренди
 
   За невиконання зобов'язань за договором оренди, в тому числі
за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку,
сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами
України та договором.
 
   Стаття 30. Відповідальність орендаря в разі його банкрутства
 
   У разі банкрутства орендаря він відповідає за свої борги
майном, яке належить йому на праві власності, відповідно до
законодавства України.
 
   Стаття 31. Заключні положення
 
   Зміни та доповнення до Закону України "Про оренду майна
державних підприємств та організацій" не поширюються на раніше
укладені договори оренди державного майна, у тому числі і щодо
викупу орендованого майна, за винятком питань, які стосуються
оцінки вартості майна".
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 14 березня 1995 року
   N 98/95-ВР
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner