Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3047-III від 07.02.2002

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

       Про внесення змін до деяких законодавчих
        актів України у зв'язку з прийняттям
        Закону України "Про внесення змін до
       Закону України "Про державну статистику"
 
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 29, ст.194 )
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
   N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
   N 21-22, ст.144 - набирає чинності з 01.01.2004 року 
                    Законом
   N 973-IV ( 973-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.363 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. У частині першій статті 164-2 Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "або
статистичної" виключити.
 
   2. Частину п'яту статті 13 Закону України "Про ціни і
ціноутворення" ( 507-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р.,
N 52, ст. 650) виключити.
 
   3. У Законі України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 44):
 
   1) у  пункті  2  статті 13 слова "державна статистична
звітність, яка відображає" замінити словами "збір статистичної
інформації та адміністративних даних, які відображають";
 
   2) у підпункті "д" пункту 2 статті 14 слово "статистичної"
виключити;
 
   3) у статті 19:
 
   пункт 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом
такого змісту:
 
   "здійснює у порядку, встановленому законодавством, збір та
опрацювання адміністративних даних, які відображають стан ринку
праці та становище в сфері зайнятості населення".
 
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами шостим - десятим;
 
   в абзаці другому пункту 2 слово "статистичні" замінити словом
"адміністративні";
 
   4) пункт 4 статті 20 викласти у такій редакції:
 
   "4. Підприємства, установи і організації незалежно від форми
власності реєструються у місцевих центрах зайнятості за  їх
місцезнаходженням як платники збору до Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
щомісяця подають цим центрам адміністративні дані у повному обсязі
про наявність вільних робочих місць (вакансій) та про працівників,
які  працюють  неповний робочий день (тиждень), якщо це не
передбачено трудовим договором, або не працюють у зв'язку з
простоєм  виробництва  з  не залежних від них причин, і в
десятиденний строк - про всіх прийнятих працівників у порядку,
встановленому законодавством. Несвоєчасна реєстрація або відмова
від неї, порушення порядку подання адміністративних даних тягне за
собою відповідальність, передбачену законодавством".
 
   ( Пункт 4 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
 
   5. Частини четверту - сьому статті 23 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377) викласти у такій редакції:
 
   "Зведення статистичної інформації щодо зовнішньоекономічної
діяльності  здійснює Державний комітет статистики України на
підставі даних, що в обов'язковому порядку надаються органами, які
провадять державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
(фінансові органи, органи державної митної служби, Національний
банк України), а також суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
 
   Державний комітет статистики України щокварталу складає і
публікує  статистичну  інформацію  щодо  стану  і  структури
зовнішньоторговельного балансу України.
 
   Міністерство фінансів України складає відомості про стан і
структуру зовнішньої державної заборгованості.
 
   Державний комітет   статистики   України   зобов'язаний
ознайомлювати  суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності  із
статистичною інформацією, яка є в його розпорядженні, у порядку,
встановленому законами України "Про інформацію" ( 2657-12 ) та
"Про державну статистику" ( 2614-12 ).
 
   6. Частину першу статті 18 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 )  (Відомості  Верховної  Ради України,
1991 р., N 49, ст. 682; 2000 р., N 32, ст. 256) викласти у такій
редакції:
 
   "Товариство веде  бухгалтерський  облік, складає і подає
статистичну інформацію та адміністративні  дані  у  порядку,
встановленому законодавством".
 
   7. Статтю 19 Закону України "Про товарну біржу" ( 1956-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139)
викласти у такій редакції:
 
   "Стаття 19. Облік і звітність
 
   Товарна біржа  веде  первинний  та  бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію  та
адміністративні дані.
 
   Порядок ведення бухгалтерського обліку і подання статистичної
інформації та адміністративних даних визначається законодавством".
 
   8. Пункт 1 статті 15 Закону України "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.
414) викласти у такій редакції:
 
   "1. Споживчі товариства та їх спілки ведуть облік результатів
своєї  діяльності,  складають  статистичну  інформацію  та
адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством, і
несуть  відповідальність  за  їх достовірність. Вимога іншої
інформації, не встановленої законодавством, забороняється".
 
   9. У Законі України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650):
 
   1) статтю 18 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
 
   "адміністративна інформація (дані)".
 
   У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно
абзацами четвертим - дев'ятим.
 
   2) частини першу і другу статті 19 викласти у такій редакції:
 
   "Статистична інформація - це офіційна документована державна
інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та
процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та
інших сферах життя.
 
   Державна статистична  інформація  підлягає  систематичному
відкритому публікуванню. Забезпечується відкритий доступ громадян,
наукових установ, заінтересованих організацій до неопублікованих
статистичних  даних,  які  не  підпадають під дію обмежень,
установлених цим Законом, а також Законом України "Про державну
статистику" ( 2614-12 );
 
   3) доповнити Закон статтею 19-1 такого змісту:
 
   "Стаття 19-1. Адміністративна інформація (дані)
 
   Адміністративна інформація (дані) - це офіційні документовані
дані, що дають кількісну характеристику явищ та процесів, що
відбуваються в економічній, соціальній, культурній, інших сферах
життя і збираються, використовуються, поширюються та зберігаються
органами  державної  влади  (за  винятком  органів державної
статистики), органами місцевого самоврядування, юридичними особами
відповідно до законодавства з метою виконання адміністративних
обов'язків та завдань, що належать до їх компетенції.
 
   Система адміністративної інформації (даних),  повноваження
органів, які займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та
використанням адміністративних даних, їх  джерела  та  режим
встановлюються відповідно до законодавства".
 
   10. Абзац третій частини першої статті 18 Закону України "Про
адвокатуру" ( 2887-12 ) (Відомості  Верховної  Ради  України,
1993 р., N 9, ст. 62) викласти у такій редакції:
 
   "узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяльність".
 
   11. Частини першу і другу статті 42 Закону України "Про
дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості  Верховної  Ради  України,
1993 р., N 31, ст. 338) виключити.
 
   ( Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 973-IV ( 973-15 ) від 19.06.2003 )
 
   13. Частину другу статті 15 Закону України "Про органи
реєстрації актів громадянського стану" ( 3807-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р.,  N 14, ст. 78; 2000 р., N 9,
ст. 67) доповнити словами "і складають адміністративні дані".
 
   14. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1999 р., N 38, ст. 339):
 
   1) у пункті 10 частини другої статті 7 слово "звітності"
замінити словами "адміністративних даних";
 
   2) абзац п'ятий частини четвертої статті 17 викласти у такій
редакції:
 
   "збирання, узагальнення   та   аналітичної   обробки
адміністративних даних про професійну діяльність на фондовому
ринку, а також інформації, що підлягає оприлюдненню емітентами
цінних паперів".
 
   15. Абзац третій частини першої статті 27 Закону України "Про
видавничу справу" ( 318/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 32, ст. 206) викласти у такій редакції:
 
   "збирання та  використання  адміністративних  даних,  які
характеризують динаміку та тенденції у видавничій справі".
 
   16. Статтю 34 Закону України  "Про  сільськогосподарську
кооперацію" ( 469/97-ВР ) (Відомості  Верховної  Ради  України,
1997 р., N 39, ст. 261) викласти у такій редакції:
 
   "Стаття 34. Облік і звітність
 
   Кооператив (об'єднання) веде бухгалтерський облік результатів
своєї  діяльності,  складає  статистичну  інформацію  та
адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством".
 
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 7 лютого 2002 року
     N 3047-III
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner